ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πλέον ορατές και αισθητές σε όλους τους τομείς του Δημόσιου Βίου, ακόμα και στον τομέα της Υγείας! Η υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό, την προστασία και διασφάλιση του οποίου πρέπει να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ κάθε Δυτικό Κράτος Πρόνοιας. Ωστόσο, στην μνημονιακή Ελλάδα δεν ισχύει αυτό! Από το 2009 έως και σήμερα, το 2016, οι παροχές υγείας διαρκώς μειώνονται και υποβαθμίζονται. Χαρακτηριστικό είναι πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) εδώ και πολλά χρόνια υπολειτουργεί και σήμερα, βρίσκεται πλέον στα όρια της κατάρρευσης. Όλες αυτές οι καταστάσεις οδήγησαν την Υγεία στην Ελλάδα σε βαθιά κρίση! Αυτό που απαιτείται πλέον είναι άμεση αναδιάρθρωση του τομέα της Υγείας και ανασυγκρότηση της λειτουργίας του ΕΣΥ, ώστε η Υγεία να καταστεί ξανά ένα κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο σε όλους! Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δύο παραμέτρους κυρίως: (1) Το μέρος του κρατικού προϋπολογισμού που μπορεί να διατεθεί στην Υγεία και (2) την αδρανοποίηση των ιδιωτικών παροχών Υγείας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Πολίτες. Η Πολιτική Υγείας που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στηρίζεται σε μια ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ για το ΕΣΥ η οποία εδράζεται στους παρακάτω θεμελιώδης πυλώνες Ι.Την εφαρμογή Προληπτικής Ιατρικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας. ΙΙ. Την παροχή Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  ΙΙΙ. Την παροχή Δευτεροβάθμιας – Νοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας. ΙVΤην Αναδιοργάνωση της Λειτουργίας του ΕΣΥ
και έλεγχο των δαπανών. Αναλυτικότερα, οι παραπάνω ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ μας είναι:Ι. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας θα εντάσσονται οι Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές, οι Σχολές Κλάδων Υγείας (ΑΕΙ και ΤΕΙ), καθώς και τα Τμήματα Πρόνοιας των ΟΤΑ. Μέλημα όλων αυτών των φορέων για την εφαρμογή Προ ληπτικής Ιατρικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας θα είναι: 1. Η ένταξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ παίδευση των μαθημάτων προληπτικής ιατρικής και φροντίδας, σ’ όλους του κλάδους της καθημερινότη τας. 2. Η πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση των μαθητών στη παροχή Πρώτων Βοηθειών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 3. Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ και Κοινότητες ηλικιωμένων με στόχο τη συστηματική αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη αυτών. 
4. Η συλλογική εκπαίδευση στη συστηματική Αιμοδοσία, στην ευαισθητοποίηση για Δωρεά Οργάνων και Μυελού των Οστών, στην ανακύκλωση, στην περιβαλλοντική προστασία και στη συνειδητή επιλογή υγιεινής διατροφικής συνήθειας 5. Η υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα σε θέματα προληπτικής ιατρικής, καλής υγείας, υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης. Τακτικές εξαμηνιαίες ή ετήσιες εκδηλώσεις (όπως, σεμινάρια, ημερίδες, αθλητικές δοκιμασίες κλπ) για την εξασφάλιση συνολικής καλής υγείας. Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας θα συγκροτείται ως εξής:
 
 
1. Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
Επταμελές Συμβούλιο, που θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση του Ανωτάτου Συμβουλίου Υγείας, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς υγείας και ασφάλισης.
Εντάσσονται επίσης, οι πανεπιστημιακές σχολές υγείας, διοίκησης και οικονομικών. Το Κεντρικό ΔΣ θα καθορίζει τη συνολική πολιτική του ΕΣΥ, θα καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ και θα εντάσσει το ΕΣΥ στο χρηματιστήριο.
2.Κεντρικό Ελεγκτικό Συμβούλιο. Θα συγκροτείται από Ανεξάρτητα Στελέχη και Τεχνοκράτες ειδικευμένους στον Κλάδο Υγείας, ύστερα από διαγωισμό. Θα ελέγχει τη συνολική οικονομική δραστηριότητα του ΕΣΥ (σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος καιτης ΕΕ) και παρεμβαίνει αποτρέποντας κάθε παρέκκλιση. Θα καταρτίζει Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΥ και θα εργάζεται με κύριο στόχο την οικονομική αυτάρκεια και ανεξαρτησία του ΕΣΥ.
ΙΙ.Το σημερινό ΕΣΥ θεωρείται και είναι Νοσοκομειοκεντρικό σύστημα. Αυτό σημαίνει πως η κατανομή των περισσότερων φροντίδων της Πρωτοβάθμιας περί θαλψης γίνεται στα νοσοκομεία, φανερώνει αδυναμία καλής λειτουργίας του τρέχοντος συστήματος, σε βάρος της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Απαιτεί ται επομένως επανασχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σ’ όλη τη δομή της. Με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια περίθαλψη defacto περιλαμβάνει συντριπτικά τις περισσότερες υπηρεσίες παροχής υγείας στου πολίτες, καθίσταται άκρως αναγκαία η ένταξη όσο γίνεται περισσότερων Μονάδων υπάρχουν στη Δομή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας νοούνται  όλες οι Υπηρεσίες και πράξεις, που διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση των βλαβών υγείας στα παρακάτω: – Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων, στα ολοήμερα ιατρεία και τα διαγνωστικά εργαστήρια αυτών.- Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. – Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία- Αγροτικά Ιατρεία- Πολυϊατρεία και ιατρεία – Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης- Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια εκτέλεσης ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. – Συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς, όπως περιγράφο νται στο άρθρο 28 του Ν.3846/2010 (Α’,66) – Ιατρούς ΚΑΠΗ – Κέντρων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων- Μονάδες Ψυχικής Υγείας – Μονάδες Αιμοκάθαρσης – Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας του άρθρου 14 του Ν.2071/1992 (Α’, 123)- Σταθμούς Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, όπου διαθέτει ο φορέας. Επομένως, για την παροχή Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση των Υποδομών ΠΦΥ και η ένταξή τους συνολικά σ’ ένα ενιαίοι φορέα. Στον ενιαίο αυτό φορέα προστίθενται Κέντρα Πρώτων Βοηθειών (αστικά και περιφερειακά), καθώς και κάθε άλλη παρεμφερής Υπηρεσία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να απαλλαγούν σταδιακά τα Νοσοκομεία από την ΠΦΥ και να αφιερωθούν ΠΛΗΡΩΣ στην Δευτεροβάθμια περίθαλψη.
ΙΙΙ.Ως Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δ.Φ.Υ) νοούνται όλες οι Υπηρεσίες και πράξεις, που γίνονται εντός των εσωτερικών τμημάτων των Νοσοκομείων, στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, στις μονάδες ψυχικής υγείας, στα κέντρα αποθεραπείας-αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας. Η λειτουργία των προαναφερθέντων μονάδων επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός πολιτών που καταφεύγει στη Δημόσια Υγεία, η αυξημένη ζήτηση νοσοκομειακών υπηρεσιών, ο αριθμός των άσκοπων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης φροντίδας στους χρόνια πάσχοντες ασθενείς και την παροχή μακροπρόθεσμης αποκατάστασης και αποθεραπείας. Από όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και μετά, ο αριθμός των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία παρουσιάζει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 10%! Η αύξηση του αριθμού των εισαγωγών ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία μπορεί να αποδοθεί σε δύο βασικές αιτίες:1. Στη γήρανση του πληθυσμού, που αναπόφευκτα οδη γεί στην κατακόρυφη αύξηση των αναγκών για νοσοκομειακή περίθαλψη και
2.Στην αύξηση του αριθμού των πολιτών που καταφεύγουν στη δημόσια Υγεία, λόγω αδυναμίας προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει αναφορά και σε έναακόμη σημαντικό δείκτη ποιότητας της Δημόσιας Υγείας και της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης, που είναι ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών. Με τον όρο « νοσοκομειακές κλίνες » ορίζονται όλα τα διαθέσιμα κρεβάτια των νοσοκομείων, των μονάδων ψυ παραμένουν κλειστά, λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως για παράδειγμα το υπερσύγχρονο και καινούριο Νοσοκομείο Λιβαδειάς. 3. Δωρεάν περίθαλψη και νοσηλεία για όλους τους Έλληνες Πολίτες, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή όχι. 4. Δωρεάν περίθαλψη μόνο για τους νόμιμους μετανά στες που αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα, πράσινη κάρτα, είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Ελληνικό Κράτος, είναι ασφαλισμένοι σε Δημόσια Ταμεία, εργάζονται και συνεισφέρουν οικονομικά στην Ελληνική Οικονομία. 5. Προτεραιότητα των Ελλήνων Πολιτών στις ΜΕΘ και τις νοσοκομειακές κλίνες. 6. Περίθαλψη των παράτυπων μεταναστών, που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και έχουν εισβάλει παράνομα στην Ελλάδα, μόνο εάν καταβάλουν προκαταβολικά το συνολικό ποσό που θα στοιχίσει στο Ελληνικό Κράτος η περίθαλψη και η νοσηλεία τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Κράτος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την περίθαλψή τους, όπως ισχύει στην Αμερική, όπου η έννοια της «Δωρεάν Υγείας» είναι άγνωστη! 7. Εξοπλισμός όλων των νοσοκομείων της χώρας με τα απαραίτητα ιατρο-φαρμακευτικά υλικά.
8. Ανάπτυξη προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων (δευτερογενής πρόληψη) σε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματι κού Ελέγχου βάσει διεθνών επιστημονικών πρωτοκόλλων για την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων και νοσημάτων. 9 Αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων, τα οποίαπαρουσιάζουν έξαρση σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 10. Άμεση αντιμετώπιση των ελλειμμάτων για το εμβόλιο MMR και για τον πνευμονόκοκκου για παιδιά έως 1 έτους. 11. Δωρεάν εμβολιασμός για όλα τα Ελληνόπουλα, από την ηλικία των 0 – 15 ετών. Τα παιδιά των αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εάν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή όχι, υποχρεωτικά θα καταβάλουν το κόστος του εμβολίου, όπως ισχύει σήμερα για τους Έλληνες. 12. Μέριμνα για την ψυχική Υγεία και δωρεάν ψυχική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της αυξημένης συχνότητας κατάθλιψης και αυτοκτονιών. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί σε άτομα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ελάφρυνσης χρεών σε πολυπροβληματικές οικογένειες και σε βεβαρυμμένα ψυχικά άτομα. 13. Επαναφορά των προγραμμάτων για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, ενίσχυση των μονάδων απεξάρτησης και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό, ενισχύοντας το θεσμό των υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και σε κάθε εκπαιδευτική διεύθυνση. 
Γι’ αυτό απαιτείται ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΚΕ.Ε.ΛΠΝΟ με ταυτόχρονο τακτικό έλεγχο των διατιθέμενων κονδυλίων από το ΣΔΟΕ. Φάρμακο και Χρηματοδότηση της Υγείας Οι Έλληνες Πολίτες έχουν ουσιαστική ανάγκη τα φαρμακευτικά σκευάσματα προκειμένου να μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία τους. Το Ελληνικό Κράτος, όπως άλλωστε κάθε κράτος Πρόνοιας, έχει υποχρέωση να παράγει και να διαθέτει στην αγορά τα φάρμακα που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και στήριξη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς και οικονομικά πιο αποδοτικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, τα οικονομικά στοιχεία του 2014, έδειξαν πως ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας εξασφάλισε 132.000 θέσεις εργασίας και συνεισέφερε περίπου 7,55 δις ευρώ στο ΑΕΠ (περίπου το 4%). Επίσης, το κράτος εισέπραξε περίπου 400 εκατ. ευρώ από απόδοση φόρων και ασφαλιστικές εισφορές. Παρόλα αυτά, οι περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες έχουν οδηγήσει σε πολλές περικοπές που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της Υγείας. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του δημοσίου για την Υγεία δεν ξεπερνούν πλέον το 1,9 δις Ευρώ, τη στιγμή που οι αντίστοιχες δαπάνες του 2008 ήταν πάνω από 5 δις! Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως το ΕΣΥ έρχεται αντιμέτωπο με ανυπέρβλητα εμπόδια και σοβαρές ελλείψεις, τη στιγμή μάλιστα που όλο και περισσότεροι πολίτες αναζητούν βοήθεια στα δημόσια Νοσοκομεία! Αυτά τα προβλήματα επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο γιατί για πρώτη φορά τίθεται κλειστός προϋπολογισμός στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (570 ευρώ για το 2016, 550 ευρώ για το 2017, 530 ευρώ για το 2018). Αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεάζεται αρνητικά η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε πως ο φαρμακευτικός κλάδος έχει σημαντική συμβολή στο συνολικό
εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Οι εξαγωγές φαρμάκων το 2014 προσέγγισαν το 1 δις ευρώ ,αποτελώντας έτσι το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν σε όρους αξίας. Σε επίπεδο πολιτικής φαρμάκου, για το 2016 η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει μία σειρά από νέα μέτρα, όπως η διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φαρμακευτικών εταιρειών για μείωση του κόστους, η εφαρμογή αυστηρών θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις 20 πιο δαπανηρές θεραπείες και μητρώων ασθενών για νέες, καινοτόμες θεραπείες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για τη χρηματοδότηση της Υγείας προτείνει μια σειρά από μέτρα, μερικά εκ των οποίων σχετίζονται με την εκμετάλλευση πόρων που θα προέλθουν από το φάρμακο, και συγκεκριμένα:
1.Καθορισμός ΦΠΑ για τα φάρμακα στο 6%. Το ποσό που θα προκύπτει από αυτό το φόρο θα εκχωρείται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο Υπ Υγείας για την χρηματοδότηση και την πληρωμή των αναγκών των Νοσοκομείων, των εφημεριών του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και για την προμήθεια ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.2. Κίνητρα και προώθηση δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης – Παραγωγής εγχώριων φαρμάκων –σκευασμάτων για την εγχώρια κατανάλωση, αλλά και για εξαγωγές. 3. Γι’ αυτό το σκοπό, προτείνουμε τη σύσταση ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα και για ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες με ειδικά κίνητρα χαμηλού κόστους παραγωγής και με φοροαπαλλαγές για να παραμείνουν στην χώρα και να λειτουργούν δίνοντας θέσεις εργασίας σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.4. Η συμμετοχή εισφοράς ασθενών για τα φάρμακα να προσδιορισθεί σε 10% για όλες τις κατηγορίες 5. Προωθούμε την αναδιοργάνωση όλων των διοικητικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων, με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. 6.Στην κατηγορία των φαρμάκων υπάγονται τα φαρμακευτικά βότανα.
Προτείνεται λοιπόν κατάρτιση προγράμματος καλλιέργειας αυτών των βοτάνων από το Υπ Υγείας σε συνεργασία με το ΥπΑγροτικής Ανάπτυξης, όπου οι αγρότες που θα ασχοληθούν με αυτές τις καλλιέργειες θα έχουν μειωμένο φόρο εισοδήματος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τα βότανα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εγχώρια παρασκευή σκευασμάτων, αλλά και για εξαγωγή ως πρώτη ύλη κατεργασμένη ή ακατέργαστη. 7. Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου μας για την χρήση των φαρμακευτικών βοτάνων και των αρωματικών φυτών στην παραγωγή καλλυντικών υψηλής ποιότητας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που λόγω του κλίματος και των κατάλληλων γεωφυσικών συνθηκών, μπορεί να αναπτύξει τέτοιου είδους καλλιέργειες, αφού υπάρχουν πάνω από 3.000 καταγεγραμμένα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, όπως για πχ οι ποικιλίες Aloe Vera που καλλιεργούνται στην Κρήτη και έχουν παγκόσμια επιτυχία. 8. Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση του Κλάδου Υγείας μπορεί να επιτευχθεί και με φόρο 1,5% στα τυχερά παίγνια και τα τσιγάρα (που θα αποδίδεται όπως ο ΦΠΑ, απευθείας στο Υπ Υγείας), από δωρεές,χορηγίες, εκμετάλλευση κληροδοτημάτων (ενοικίαση και όχι πώληση), από διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες για κάποιες ομάδες ασθενών, εκθέσεις, κ.ά), επιχορηγήσεις από διάφορους Οργανισμούς και απόδοση του 2% από τα έσοδα των
σταθμών διοδίωνόλης της χώρας απευθείας στο Υπ Υγείας.  
9. Ενίσχυση της Ιατρικής Έρευνας και Επιμόρφωσης των Ιατρών ΟΛΩΝ των βαθμίδων(Επιμελητών Β’ και Α’ βαθμίδας, Διευθυντών και Συντονιστών Διευθυντών με συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια και Δημοσιεύσεις). Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε Σχέδιο διασύνδεσης των Νοσοκομείων με Ερευνητικά Κέντρα και Νοσοκομεία του Εξωτερικού για μετεκπαίδευση Ελλήνων Ιατρών, αλλά και για Εξειδικεύσεις ανά ειδικότητα. 10. Ανακοστολογούμε όλες τις ιατρικές πράξεις και
εξετάσεις. 11. Εφαρμόζουμε διαδικασία Πιστοποίησης ( ISO) σ’ όλα τα Νοσοκομεία (Ιδιωτικά και Δημόσια), στα πρότυπα του Νοσοκομείου Καβάλας. 12. Καταργούμε τον Ν.3754/2009, που αφορά στο πολυδάπανο και πολυδιευθυντικό σύστημα σχετικά με την αναβάθμιση των ιατρών του ΕΣΥ.13. Εφαρμόζουμε Ειδικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης των Ελληνίδων και των Ελλήνων για διενέργεια Προληπτικών Ελέγχων και ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε τον εμβολιασμό του πληθυσμού συλλογικά και όχι μεμονωμένα. 14. Δείχνουμε έμπρακτα την στήριξή μας στις Ελληνίδες που γίνονται μητέρες. Το κράτος θα βρίσκεται δίπλα στις νέες μητέρες, σε κάθε γέννα, μεριμνώντας για ελάχιστη συμμετοχή στο κόστος του τοκετού στα δημόσια νοσοκομεία (σχεδόν 10%) και παροχή κρατικού δώρου που θα περιλαμβάνει είδη βρεφικής προικός. Αυτή η κίνηση θα αποτελέσει την έμπρακτη απόδειξη πως το κράτος είναι δίπλα στις μητέρες στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαν βασική προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική διαβίωση όλων των Ελλήνων!Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως κανένας Έλληναςδεν πρέπει να στερείται
το αγαθό της Υγείας!