ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
«Μέγα τό τῆς θαλάσσης κράτος» (Θουκυδίδης) Ο Ζακ Λακαριέρ είχε πει πως: «Ο πλούτος και η δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται εκεί όπου βρισκόταν και στην εποχή του Οδυσσέα:Στη Θάλασσα». Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από τα δεσμά του χρέους και της ύφεσης εξαρτάται από το βαθμό που θα μπορέσει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής και διεθνώς ανταγωνιστική. Αυτά όμως είναι δύο χαρακτη ριστικά που, ήδη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει καταφέρει να αποκτήσει με τις δικές της δυνάμεις η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Οι βασικοί ΠΥΛΩΝΕΣ της ελληνικής ναυτιλίας είναι οι: – Ποντοπόρος Ναυτιλία- Ακτοπλοΐα- Ναυτεργατικό Δυναμικό- Εφοπλισμός-Κρουαζεροπλοΐα- Λιμένες- Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα- Ναυτική Εκπαίδευση– Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής- Παραναυτιλιακές Δραστηριότητες. Στις μέρες μας όμως, το ναυτιλιακό σύμπλεγμα δοκιμάζεται από:
1)την εσωτερική οικονομική κρίση.2)Την «εχθρική» πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, από τη μεταπολίτευση και μετά, απέναντι στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών.3)Τις μεθοδευμένες κινήσεις, τα κίνητρα και τις φοροελαφρύνσεις από ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα για την μετεγκατάσταση σ’ αυτά των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει μια σειρά από προτάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, που σε πρώτη φάση θα αποτρέπουν την περαιτέρω συρρίκνωση του ελληνικού ναυτιλιακού συμπλέγματος και σε δεύτερη φάση θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.
Οι προτάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:1.Ίδρυση Τράπεζας Ναυτιλιακής Επιχειρηματικό τητας, ανταγωνιστική των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, για τα πλοία Ελληνικού νηολογίου 2.Ύπαρξη συνεργειών, που μπορούν να επιτευχθούνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗμε την κάθετη οργάνωση της διοικητικής παρέμβασης σε κλαδικό επίπεδο. 3.Σημαντική μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων εταίρων προς τους κανόνες που διέπουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να βελτιωθεί και η ανταγωνιστικότη τα του ελληνικού ναυτιλιακού συμπλέγματος έναντι των αντίστοιχων της αλλοδαπής. 4.Δημιουργία ηλεκτρονικού νηολογίου (e-νηο λογίου), προκειμένου να εξαλειφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να απλουστευθούν οι εγγραφές πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο. 5. Αλλαγή στη φορολόγηση των πλοίων με παράλληλη θέσπιση ισχυρών κινήτρων, που δεν θα θίγουν τις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό το μέτρο κρίνεται άκρως απαραίτητο, γιατί οι εφοπλιστές πληρώνουν φόρο όχι με βάση τα κέρδη του πλοίου, αλλά με βάση το tonnageπου προκύπτει μ’ έναν συντελεστή. 6. Ευλαβική τήρηση της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη ναυτιλία σε φορολογικά και οργανωτικά θέματα 7. Συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στη χρημα τοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του εθνικού ναυτιλιακού συμπλέγ ματος. 8. Στο πλαίσιο των επερχόμενων ενεργειών για τηνΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ανασύνταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, να θεσπιστεί η υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. 9. Στο πλαίσιο της Βασιλείας-ΙΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος να μεριμνήσει ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία της ναυτιλιακής δραστηριότητας.10. Εντατικοποίηση των προσπαθειών του Κράτουςκαι των Κοινωνικών Εταίρων για επίτευξη προ σέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα.11. Ριζικές τομές και εκσυγχρονισμός στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. 12. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών των Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). 13.Υποχρεωτική ετήσια μετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν νεότευκτα πλοία.
14. Υποχρεωτική χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. 15. Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, απαιτείται η άμεση υλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 16. Κρατική μέριμνα ώστε, να μην αγνοηθεί η ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 17. Στήριξη επενδύσεων σε ακίνητα από κεφάλαια
που προέρχονται από τη ναυτιλία. 18. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ύψωση της ελληνικής σημαίας στα σκάφη αναψυχής 19. Δημιουργία Παράλληλου Νηολογίου για πλοία που υψώνουν ελληνική σημαία. Με αυτό το μέτρο, αναμένεται να υπάρξουν πολλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετές χώρες, όπως η Νορβηγία, Ολλανδία, Ιταλία κι άλλες. Μ’ αυτήν την πρόταση:- Αναδεικνύεται νέα δυναμική στρατηγική που ωφελεί την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας.- Μειώνεται το λειτουργικό κόστος του πλοίου.- Ταξιδεύουν χωρίς προβλήματα. – Ανταγωνιστικό κόστος στο δεύτερο νηολόγιο για τονΈλληνα πλοιοκτήτη, όταν υψώνει την ελληνική σημαία.- Συνεχής είσπραξη τελών νηολόγησης για το κράτος.- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα. 20. Αναδιάρθρωση των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών που επιχειρούν στα ελληνικά νησιά, μέσα και από συγχωνεύσεις, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να γίνουν κερδοφόρες. 21. Τροποποίηση και διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων, ειδικά όσον αφορά στα ταχύπλοα πλοία. 22. Μείωση τιμών των εισιτηρίων για τους μονίμους κατοίκους των νήσων. Έτσι, αναμένεται να επιτευχθεί αύξηση κρατικών εσόδων, γιατί τα ναύλα δεν θα είναι πλέον απαγορευτικά για τους πολίτες των νήσων. 23. Δραστική περικοπή λιμενικών τελών, στο βαθμό που πραγματικά επενδύονται προς όφελος των επιβατών.
24. Μείωση του επίναυλου του 3%, που επιβαρύνει τα εισιτήρια. 25. Αντικατάσταση πλοίων σε μερικές γραμμές μ’ άλλα πλοία κατάλληλου μεγέθους για εξυπηρέτηση των
αναγκών. 26. Δρομολόγηση πλοίου για ορισμένο διάστημα σε γραμμή που η εταιρεία του πλοίου εξυπηρετεί ετησίως. 27. Ενίσχυση και ριζικός εκσυγχρονισμός της Ναυ πηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας (ΝΕΒ), ειδικά σε επίπεδο εξοπλισμού, οργάνωσης και εργασίας. Αυτή η αναδιάρθρωση προτείνεται να γίνει σε:
Α. Θεσμικό επίπεδο Με οριοθέτηση της ΝΕΣ ΝΑΥΣΟΛΠ, ως ιδιαίτερης ΒΙ.ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Νέου Μόλου Δραπετσώνας, του Μόλου της ΔΕΗ και την Κυνόσουρα. Η ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ να διερευνήσει δυνατότητα συνδυασμένης χρηματοδότησης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αφού θα αποτελεί οργανωμένη ΒΙ.ΠΕ.
Β.Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις. Ο κλάδος δεν αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα για επι χορήγηση σύμφωνα με την ΕΕ, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, το οποίο ρητά εξαιρεί την ναυπηγοεπισκευαστική μέχρι σήμερα. Σημαντική θετική εξέλιξη η πρόσφατη απόφαση τηςCommission , ότι επιτρέπονται επιχορηγήσεις για καινοτομία και κατασκευή πλωτών και κινητών υπεράκτιων κατασκευών, όταν η χρήση τους αφορά στην εκμετάλλευση  ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τις παρακάτω δράσει/έργα:- Παροχή κινήτρων στου εφοπλιστές για ναυπήγηση και επισκευή πλοίων σε ελληνικές εσχάρες και ντόκους. – Κατασκευή πλωτών οικολογικών συστημάτων αφαλάτωσης με χρήση ανεμογεννητριών.- κατασκευή συστημάτων πλωτών ανεμογεννητριών για παραγωγή ενέργειας. – Κατασκευή πλωτών μέσων συλλογής , διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων από μικρά νησιά. – Κατασκευή πλωτών συστημάτων τουριστικού ενδιαφέροντος. – κατασκευή νέου τύπου τουριστικών σκαφών αλουμινίου, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΑΠΕ για τις ανάγκες κίνησής τους. 28.Εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των λιμένων της χώρας με βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών τους. 29.Σημαντικά μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν την απελευθέρωση της κρουαζιέρας. Η Ελληνική κρουαζιέρα, ακόμα και σήμερα συνεχίζει να περιορίζεται από το καμποτάζ (cabotage) και τις συνέπειές του, που έχει τις ρίζες του στο 1926 και είχε θεσπιστεί για την προστασία της εθνικής ναυσιπλοΐας από τον ανταγωνισμό των αλλοδαπών εταιρειών. Σε επίπεδο ΕΕ, η πλήρης άρση του καμποτάζ έγινε το 1992 για τη ναυσιπλοΐα και το 1999 για την κρουαζιέρα. Ωστόσο, στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά τον τομέα τηςκρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα μπορεί να γίνει σημαντική πηγή εσόδωνγια την Ελλάδα και η χώρα μπορεί να μοιραστεί ένα σημαντικό ποσό από τον διεθνή ετήσιο τζίρο, που ξεπερνά τα 40 δις ευρώ (ειδικότερα, για την περιοχή της Μεσογείου, ο τζίρος ξεπερνά τα 10 δις ευρώ). Το βασικότερο πρόβλημα όμως που συναντούν τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την Ελλάδα, είναι οι υποδομές και ειδικότερα το λιμάνι πρόσδεσης και οι χώροι γύρω από αυτό. Τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και ορισμένα λιμάνια μεγάλων νησιών, όπως η Κρήτη, μπορούν να δεχτούν κρουαζιερόπλοια, αρκεί να γίνουν μερικές παρεμβάσεις στην υποδομή, προκειμένου να γίνουν ποιοτικά και ελκυστικά. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα με κρουαζιερόπλοια ή/και που φτάνουν στην χώρα για τουρισμό κρουαζιέρας, υπολογίζεται πως αφήνουν έσοδα που φτάνουν και ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Με τις κατάλληλες αλλαγές στις υποδομές των λιμανιών και με τη διευκόλυνση της κρουαζιέρας, τα έσοδα αυτά μπορούν να αυξηθούν κατακόρυφα!
ΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ναυτιλία, εάν συνδυαστεί με την ανάπτυξη στους τομείς της πρωτογενούς οικονομίας και του τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας της Ελλάδας.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι έτοιμη να υλοποιήσει άμεσατις προτάσεις και τα σχέδιά της!