ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Η εκάστοτε δημοτική συνέλευση του δικτύου κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε χώρας είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της και οι αποφάσεις της είναι εκτελέσιμες και υποχρεωτικές στο σύνολο των κοινοτήτων κοινών του εκάστοτε δήμου χώρας. Η δημοτική συνέλευση ως ανώτατο όργανο των κοινοτήτων κοινών του διαβουλεύεται και αποφασίζει επί θεμάτων εμβέλειας του εκάστοτε δήμου χώρας και επί θεμάτων που αφορούν θέματα και προβλήματα που αφορούν και άπτονται του συνόλου των κοινοτήτων κοινών του εκάστοτε δήμου χώρας, όπως επίσης και επί θεμάτων ενστάσεων από τοπικές κοινότητες μια που είναι και όργανο επί ενστάσεων. Για θέματα και προβλήματα των κοινοτήτων κοινών που αφορούν συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες του εκάστοτε δήμου, αποφασίζουν οι αντίστοιχες συνελεύσεις, δηλαδή η δημοτική συνέλευση. Μια δημοτική κοινότητα συγκροτείται από ένα σύνολο τοπικών συνοικιακών κοινοτήτων και συνοικιακών διαμερισμάτων. Θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας της δημοτικής κοινότητας και της συνέλευσης της είναι αυτά τοπικής της δημοτικής κοινότητας, όπως θέματα διά βίου παιδείας και μάθησης, θέματα ολιστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης διά των δημοσιογραφικών οργανων της, θέματα των διαφορων ομάδων δράσεων της, θέματα πρόνοιας, αλληλεγγύης και ανθρωπινων σχέσεων και θέματα δράσεων της δημοτικής κοινότητας επί εθνικών και κοινωνικών θεμάτων. Η δημοτική κοινότητα στα πλαίσια των εθνικών και κοινωνικών δράσεων της οφείλει να αποφασίζει και να κάνει παρεμβάσεις και προτάσεις στον δήμο της επί ελλείψεων, παραλείψεων και κακοδιοίκησης από μέρους της τοπικής και της κεντρικής διοίκησις και τα διαφορα θεσμικά όργανα τους, για θέματα της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, καταπολέμησης της ανεργίας και των κοινωνικών αδικιών, για θέματα οικογενειακής πολιτικής, για θέματα που αφορούν την νεοαλαία, την διά βίου παιδιά και εκπαίδευση της, τον αθλητισμό της, την επεγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση της.Στην δημοκρατία, το πολίτευμα των Ελλήνων, η πολιτική, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία ασκούνται διά του δήμου και δεν εκχωρούνται ούτε σε εκπροσωπους ούτε σε αντιπροσωπους. Το όργανο αποφάσεων είναι η συνέλευση του δήμου, στην οποια τίθονται προς δημοσια διαβούλευση και απόφαση διά ψηφοφορίας επεξργασμένα θέματα από αρμόδια υπηρεσία προετοιμασίας των θεμάτων διαβουλεύσης του δήμου, . Η πλειοψηφούσα απόφαση είναι και η τελική απόφαση προς εκτέλεση, την οποια πάντες μετά την απόφαση ομονοούντες και ομοδρούντες εκτελούν.