ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΓΑΝΑ

Οι τοπικές ομάδες στην βάση της γειτονιάς κατοικίας συντονίζονται από τους ομαδάρχες που τις έχουν συγκροτήσει με κυκλικά εναλλασσόμενα ανά 6 μήνες, τα μέλη της εκάστοτε ομάδος. Οι ομαδάρχες συντονιστές φροντίζουν για την τήρηση του καταστατικού και την συμμετοχή των μελών τους στις λειτουργικές δομές της Ένωσης Ελλήνων. Στη βάση συνοικίας κατοικίας συντονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των ομαδαρχών των ομάδων της εκάστοτε συνοικίας με κυκλικά εναλλασσόμενα ανά 6 μήνες, τα μέλη της εκάστοτε ομάδος. Το διοικητικό συμβούλιο των συντονιστών ομαδαρχών φροντίζουν για την τήρηση του καταστατικού και την συμμετοχή των μελών τους στις λειτουργικές δομές της Ένωσης Ελλήνων. Σε κάθε εκκλησία πολιτών υπάρχουν τα εξής όργανα: 1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. έξι Πρόεδροι. 5. Ομάδα ερευνών.

Προς συμμόρφωση με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο.   Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού τις Ένωσις Ελλήνων. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησιές εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. Πρόεδροι. 5. Ομάδα ερευνών.

Ως συλλογικότης μιας Ελληνοπρεπώς Δομημένης  εκκλησίας των πολιτών ορίζεται η Γενική Συνέλευσις (ΓΣ) όλων των μελών της. Είναι, π.χ., η εν απαρτία ΓΣ, που μετά από διαβουλεύσεις, διά ψήφου εγκρίνει τις προτάσεις που παρουσιάζονται, είτε από τα μέλη της ή από την ομάδα ερευνών. Η εν απαρτία ΓΣ επίσης προτείνει την υλοποίηση συγκεκριμένων πορισμάτων από την είτε εξωτερική ή εσωτερική ομάδα ερευνών, τα οποία η εν λόγω ομάς ερευνών παρουσιάζει προς έγκρισιν στην εν απαρτία ΓΣ.

Στο παραπάνω διάγραμμα ροής συλλογικών αποφάσεων,  η εν απαρτία ΓΣ μιας εκκλησίας των πολιτών ανακαλεί, προτείνει και επιλέγει διά κληρώσεως τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ). Με την σειρά της, η ΕΕ ανακαλεί, δικάζει και ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

Ως μία πρώτη δικλείδα ασφαλείας έναντι της φαυλοκρατίας, το 1/3 των μελών της ΕΕ εναλλάσσονται ανά τρίμηνο. Ήτοι, κάθε 3 (τρεις) μήνες, η εν απαρτία ΓΣ ανακαλεί το 1/3 των μελών της ΕΕ· κατόπιν προτείνει και δια κληρώσεως επιλέγει τα νέα μέλη της ΕΕ, από τα μέλη που συμμετέχουν στην εν απαρτία ΓΣ.

Είναι όμως το ΔΣ το οποίον συγκαλεί την ΓΣ σε απαρτία και προετοιμάζει προτάσεις προς ψήφιση από την εν απαρτία ΓΣ της εκκλησίας των πολιτών.  Έκαστον ημερολογιακόν έτος λειτουργίας της εκκλησιές των πολιτών, η εν απαρτία ΓΣ ανακαλεί, προτείνει και εκλέγει διά ψήφου τα μέλη του ΔΣ.

 H εν απαρτία ΓΣ, ο συλλογικά επικεφαλής ή κύριος άρχων τη ςεκκλησιας των πολιτών , στέλνει τις συλλογικές της αποφάσεις προς εφαρμογήν στο ΔΣ. Το ΔΣ, το οποίον πάντοτε ενεργεί ως ο διά ψήφου συλλογικά εκλεγμένος αντιπρόσωπος της ΓΣ, υλοποιεί τις συλλογικές αποφάσεις της ΓΣ, μετά από διαβούλευση όλων των μελών του.

Όταν όμως υπάρξουν κωλύματα, ειδικά υπό περιστάσεις κρίσιμες για την επιβίωση της εκκλησίας των πολιτών, τότε το ΔΣ έχει την δυνατότητα να ασκήσει βέτο επί των συλλογικών αποφάσεων της ΓΣ. Έτσι, κατά καιρούς, ασκώντας βέτο, το ΔΣ μπορεί να στείλει συλλογικές αποφάσεις πίσω στη ΓΣ, προς αναθεώρηση και τροποποίηση.

Η ομάς των 6 (έξι) εκ περιτροπής εναλλασσομένων ανά δίμηνο Προέδρων λειτουργεί ως μία δευτέρα δικλείδα ασφαλείας έναντι της φαυλοκρατίας. Η φαυλοκρατία, ένα αναπόσπαστο μέρος της πυραμιδικής (Δ) ιεραρχίας  του εν Ελλάδι δεσποτικού καθεστώτος εξουσίας και κατοχής (ΔΚΕΚ), εισήχθη εις το προτεκτοράτον ‘Greece’ από τους πρωτεργάτες της εν Ελλάδι τυραννικής κομματοκρατίας: τον εκφραστή των αγγλικών συμφερόντων και φερέφωνο των Τούρκων, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, και τον αποκαλούμενο «τζίτζιλε-φίτζιλε» Ιωάννη Κωλέττη, ιδρυτή του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος.

Δεν είναι ουτοπία οι σφαιρικά δομημένες αρχές και οι σφαιρικά δομημένοι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας. Το διάγραμμα ροής των συλλογικών αποφάσεων εκκλησιας των πολιτώνμιας  βασίζεται στην περιγραφή του Αριστοτέλους, στα Πολιτικά του, της ροής συλλογικών αποφάσεων, εντός της σφαιρικής δομής λειτουργίας των πολιτειών των Κρητών, Σπαρτιατών, Συρακουσίων και άλλων πολιτειών των Ελλήνων, όπου, π.χ.:

ΓΣ = Απέλλα, ΔΣ = Γερουσία και ΕΕ = οι 5΄Εφοροι .

Οι πολυμήχανοι εκείνοι ΄Ελληνες συλλογικά δημιούργησαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η πολιτεία τους να αναδυθεί, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε κείμενα πολιτικής επιστήμης. Εσύ όμως ήδη έχεις το διάγραμμα ροής των συλλογικών τους αποφάσεων  προς άμεσο πρακτική εφαρμογή. Εφ’ όσον το επιθυμούμε συλλογικά, επίσης συλλογικά μπορούμε να δημιουργήσουμε τις  αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε η πολιτεία να αναδυθεί εκ νέου. ΄Η δεν είμαστε πλέον πολυμήχανες Ελληνίδες και πολυμήχανοι ΄Ελληνες ;

Είναι καιρός να κατανοήσουμε πως, χωρίς την μετάλλαξη της πυραμιδικής (Δ) ιεραρχίας του ΔΚΕΚ , που μόνον βία και μαρασμό παράγει, δεν είναι ποτέ δυνατόν να δούμε θετικά αποτελέσματα. Οι αρχές και οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, όπως και κάθε πολιτείας, χρειάζονται την σφαιρική δομή εσωτερικής λειτουργίας μιας  εκκλησίας των πολιτών, η οποία συμπίπτει με την επίσης σφαιρική δομή λειτουργίας ενός αληθινού πολιτεύματος ή πολιτικού συστήματος , ικανού να υποβαστάζει μια πολιτεία. Μόνον μέσω της αυθόρμητου δημιουργίας τοπικών, Ελληνοπρεπώς Δομημένων Ελληνικών εκκλησιών των πολιτών , ως ενάρετοι, ήτοι ενεργά συμμετέχοντες, αληθινοί πολίτες μπορούμε να δημιουργούμε και να μεγαλουργούμε συλλογικά, ώστε να ευδαιμονούμε συλλογικά, άρα και ατομικά. Το επιθυμούμε;