ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 5 ΗΠΕΙΡΩΝ

Η εθνική κοινότητα κοινόν, δηλαδή το σύνολο των κοινοτήτων των δήμων  εκάστης χώρας, συγκροτεί  την εθνική εκκλησία του δήμου της, ως το διοικητικό όργανο, του συνόλου των κοινοτήτων της εκάστοτε χώρας.  Η εθνική εκκλησία του δήμου συγκροτείται από αριθμό απεσταλμένων των εκκλησιών του δήμου της χώρας. Η εθνική εκκλησία το δήμου συγκαλεί για θέματα που άπτονται της χώρας σε συνέλευση τις εκκλησίες όλων των δήμων της χώρας, όπου συζητούνται και διαβουλεύονται τα σχετικά θέματα και αποφασίζεται επί αυτών. Η εθνική εκκλησία του δήμου συγκροτείται από αριθμό απεσταλμένων των εκκλησιών του δήμου της εκάστοτε χώρας, τα δε απεσταλμένα μέλη της εθνικής εκκλησίας του δήμου επιλέγονται από τους επίλεκτους άριστους εκ των οποίων έχει συγκροτηθεί η απολλώνια αδελφότης αρίστων και οι απολλώνιες αδελφότητες. Η  εθνική εκκλησία του δήμου συγκαλεί, για θέματα που άπτονται της εκάστοτε εθνικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, σε συνέλευση τις εκκλησίες όλων των δήμων της εκάστοτε χώρας , όπου συζητούνται και διαβουλεύονται τα σχετικά θέματα και αποφασίζεται επί αυτών.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή.  4. Ομάδα ερευνών. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση της κοινοτητας του εκάστοτε δήμου από τα επίλεκτα μέλη των αδελφοτήτων. Προς συμμόρφωσή με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο. Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές  και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης. Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας  τους. Σε κάθε  δημοτική κοινότητα στο εκάστοτε συνοικιακό τμήματα τους όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα και καθήκον να γίνουν ομαδάρχες συντονιστές εκ περιτροπής και κυκλικά, όπως και να εκλέγουν στα διοικητικά όργανα της κοινότητας και της αντίστοιχης εκκλησίας του δήμου, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό. Η συνοικιακή κοινότητα συγκροτεί το δικό της τμήμα της εκκλησίας του δήμου στον εκάστοτε δήμο και την δική της συνέλευση, όχι ως ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μονάδα, αλλά ως θυγατρική της κεντρικής εκκλησίας του δήμου, της οποία αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος. Το εκάστοτε τμήμα της συνοικιακής εκκλησίας του δήμου επεξεργάζεται όλα όσα αφορούν την συνοικία και τα προωθεί στην γενική συνέλευση της εκκλησίας στου δήμου, όπου θα συζητηθούν και διαβουλευθούν και επί των οποίων θα αποφασίσει η γενική συνέλευση της εκκλησίας του δήμου. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την δημοτική, την εθνική, την ηπειρωτική και την οικουμενική εκκλησία του δήμου εκτελούνται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της εκάστοτε κοινοτικής εκκλησίας του δήμου απο τα συνοικιακά τμήματα της εκκλησίας του δήμου της συνοικιακής κοινότητας, τις τοπικές κοινότητες της εκάστοτε συνοικίας και  τις ομάδες τους πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερειακή βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτική και σε πλανητική οικουμενική βάση, δια των θεσμικών οργάνων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της. 

Τα μέλη των εκάστοτε κοινοτήτων σε τοπικό και συνοικιακό επίπεδο κυρίως που έχουν επαφή στο χώρο δια ζώσεις, αλλά και παντού όπου συναντώνται με μέλη του κοινοτικού μας δικτύου της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους καιόταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της. 

Εκάστη  εθνική κοινότητα/εκκλησία πολιτών διαθέτει στο  κοινοτικό μας κοινωνικό ιστότοπο δικη της σελίδα, για επικοινωνία κατά ιδίαν με τα μέλη της και δια να ανακοινώνει το πρόγραμμα και το ημερολόγιο δράσεων της. Δια τις εγγραφής των μελών τους στους διαδικτυακούς ιστότοπους μας, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του συνολικού αριθμού των μελών του πλανητικού δικτύου μας και του αριθμού των μελών των τοπικών κοινοτήτων. Θα καθίσταται δε εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία δια ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ( Emails). Πέραν τούτων, δια τις εγγραφής των μελών στις διαδικτυακές κοινότητες/εκκλησίες πολιτών, καθίσταται δυνατόν στα μέλη των κοινοτήτων, να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών των κοινοτήτων, στις διαδικτυακές σχολές παιδείας, ως διδάσκαλοι και διδασκόμενοι, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των συμπολιτών και στις ομάδες δράσεων των κοινοτήτων/εκκλησιών των πολιτών.

Γίνετε συνδημιουργεί και ενταχθείτε στα κοινά κοινότητες μας. Την πλανητική μας κοινότητα κοινόν, την Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και φιλελλήνων, αποτελούμενη από πλήθος κοινοτήτων κοινών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Ηπείρων, θέλουμε να την συγκροτήσουμε διά τους λόγους που περιγράφουμε στον  σύνδεσμο αυτόν και με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε την δημοκρατία στην Ελλάδα και τον Ελληνικό κόσμο με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και την αφθονία, την ευημερία και τον πλούτο της κοινωνίας και εκαστου πολίτη με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s