ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Η εκάστοτε εθνική συνέλευση του δικτύου κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε χώρας είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της και οι αποφάσεις της είναι εκτελέσιμες και υποχρεωτικές στο σύνολο των κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε χώρας. Η εθνική συνέλευση ως ανώτατο όργανο των κοινοτήτων κοινών του διαβουλεύεται και αποφασίζει επί θεμάτων εμβέλειας της εκάστοτε χώρας και επί θεμάτων που αφορούν θέματα και προβλήματα που άπτονται του συνόλου των κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε χώρας, όπως επίσης και επί θεμάτων ενστάσεων μια που είναι και ανώτερο όργανο επί ενστάσεων. Για θέματα και προβλήματα των κοινοτήτων κοινών που αφορούν συγκεκριμένες περιφέρειες και δήμους χορών, αποφασίζουν οι αντίστοιχες συνελεύσεις, δηλαδή η περιφερειακή και η δημοτική συνέλευση. Μια εθνική κοινότητα συγροτείτε απο τις δημοτικές κοινότητες της εκάστοτε χώρας και μια δημοτική κοινότητα συγκροτείται από ένα σύνολο τοπικών συνοικιακών κοινοτήτων και συνοικιακών διαμερισμάτων. Θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας της δημοτικής κοινότητας και της συνέλευσης της είναι αυτά της τοπικής δημοτικής κοινότητας, όπως θέματα διά βίου παιδείας και μάθησης, θέματα ολιστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης διά των δημοσιογραφικών οργανων της, θέματα των διαφορων ομάδων δράσεων της, θέματα πρόνοιας, αλληλεγγύης και ανθρωπινων σχέσεων και θέματα δράσεων της δημοτικής κοινότητας επί εθνικών και κοινωνικών θεμάτων. Η δημοτική κοινότητα στα πλαίσια των εθνικών και κοινωνικών δράσεων της οφείλει να αποφασίζει και να κάνει παρεμβάσεις και προτάσεις στον δήμο της επί ελλείψεων, παραλείψεων και κακοδιοίκησης από μέρους της τοπικής και της κεντρικής διοίκησις και τα διαφορα θεσμικά όργανα τους, για θέματα της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, καταπολέμησης της ανεργίας και των κοινωνικών αδικιών, για θέματα οικογενειακής πολιτικής, για θέματα που αφορούν την νεοαλαία, την διά βίου παιδιά και εκπαίδευση της, τον αθλητισμό της, την επεγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση της.  Όταν συγκαλείται βάση του καταστατικού η εθνική συνέλευση διά διαβούλευση και απόφαση επί θεμάτων εθνικού χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο του δικτύου κοινοτήτων κοινών της, όπως και για αποφάσεις για δράσεις του εθνικού δικτύου κοινοτήτων επί εθνικών και σπουδαίων κοινωνικών προβλημάτων και θεμάτων συγκαλούνται όλες οι συνελεύσεις των δημοτικών κοινοτήτων. Θέματα και προβλήματα που ενεργοποιούν την εθνική συνέλευση για διαβούλευση και απόφαση είναι θέματα εθνικά, όπως πολεμική επίθεση από εχθρική χωρα η προετοιμασία για επίθεση. Για θέματα που αφορούν την πλανητική προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της δημοκρατίας. Θέματα που αφορούν συμπαράσταση σε χώρες που αδικούνται και εκμεταλλεύονται και χώρες οι οποιες βρίσκονται σε κατάρρευση και πόλεμο. Θέματα που αφορούν την αλλαγή του κοινωνικού συστήματος, δηλαδή του πολιτικού, του οικονομικού, της δικαιοσύνης, της παιδείας, της άμυνας, της δημόσιας τάξης, της πρόνοιας. Θέματα που αφορούν την βέλτιστη οργάνωση των δομών και την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, του αποτελέσματος και της ανταγωνιστικότητας του εθνικού, ηπειροτικού και οικουμενικού δικτύου κοινοτήτων κοινών, όπως και θέματα καταστατικά. Το προεδρείο της εθνικής κοινότητας ενεργοποιεί τα προεδρεία των περιφερειακών και δημοτικών κοινοτήτων και οι δημοτικές κοινότητες τα διαμερίσματα τους.

Η δημοκρατία, το πολίτευμα των Ελλήνων, η πολιτική, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία ασκούνται διά του δήμου και δεν εκχωρούνται ούτε σε εκπροσωπους ούτε σε αντιπροσωπους. Το όργανο αποφάσεων είναι η συνέλευση του δήμου, στην οποια τίθονται προς δημοσια διαβούλευση και απόφαση διά ψηφοφορίας επεξργασμένα θέματα από αρμόδια υπηρεσία προετοιμασίας των θεμάτων διαβουλεύσης του δήμου, . Η πλειοψηφούσα απόφαση είναι και η τελική απόφαση προς εκτέλεση, την οποια πάντες μετά την απόφαση ομονοούντες και ομοδρούντες εκτελούν.