ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Τις εξαρτήσεις και συνεπώς τα ελλείμματα Ελευθερίας μπορούμε να τις κατατάξουμε σε ενδογενείς και εξωγενείς εξαρτήσεις.
Ως ενδογενείς εξαρτήσεις μπορούμε να αναφέρουμε τα αχαλίνωτα παθοί μας και τις αχαλίνωτες επιθυμίες μας, την αμάθεια και ημιμάθεια και τις αδρανειακές δυνάμεις που μας αποτρέπουν από την μάθηση, το σκέπτεσθαι και την ορθολογική ατομική και συλλογική δράση.
Διά τις γνώσεως του εαυτού μας, σωματικού, νοητικού, συναισθηματικού( γνώθι σε αυτόν) με την νοητική μας ενδοσκόπηση, γνωρίζουμε τα συναισθηματικά και επιθυμητικά παθοί, όπως και τα προτερήματα και τις ικανότητες μας. Με   οδηγό τον ηνίοχο νου μας και την θέληση μας ελέγχουμε και εκμηδενίζουμε τα παθοί μας, χαλιναγωγούμε δε τις επιθυμίες με κριτήρια το μηδέν άγαν, το μέτρον άριστον και την λιτότητα.
Την αγνοια και ημιμάθεια μας την καταπολεμούμε γινωμένοι φίλοι τις σοφιας φιλοσοφώντας και βιώνοντας αυτήν, αφού πρώτα έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε, ιδίως αυτοί που πάσχουν από την διπλή και τριπλή αγνοια, μη γνωρίζοντας ότι δεν γνωρίζουν, συμπεριφερόμενοι ως αλαζόνες και ασεβείς παντογνώστες.
Ως εξωγενείς εξαρτήσεις μπορούμε να αναφέρουμε τις εξαρτήσεις μας από τα υλικά αγαθά πέραν του δεόντως και συνεπώς από αυτούς που τα κατέχουν, τις εξαρτήσεις μας από τους εργοδότες μας, τις απαγορεύσεις να πράττουμε και να δρούμε ατομικά και συλλογικά ορθολογικά, είτε λόγω των γνωστικών μας ελλειμμάτων, είτε από τις απαγορεύσεις πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ατομικής Ελευθερίας, που μας τις επιβάλουν οι κρατούντες την εξουσία, ενίοτε οι γονείς μας και άλλοι από την ιεραρχική κοινωνία στην οποια ζούμε.
Η τηλεόρασης και τα ΜΜΕ, μέσω της κακοχρησίας που τους κάνουν οι κατέχοντας τα και οι υπάλληλοι τους, έχουν καταντήσει επικίνδυνα όργανα εθισμού μας. Γινόμαστε παθητικοί δεκτες αποσπασματικής υπερπληροφόρησης ,  σε οπτικά και ηχητικά μηνύματα. Χειραγωγούμαστε και γινόμαστε δεκτες αποσπασματικών ήμιαληθειών και πλροφοριών με πλήρη έλλειψη στην ολιστική και σφαιρική πληροφόρηση και γνώση επί όλων των δρώμενων και γνωστικών αντικειμένων.

Μας μεταδίδουν συνειδητές και ασυνείδητες ηχητικές και οπτικές υποβολές και μας χειραγωγούν στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δράσεις μας. 

Κρίμας γιατί ένα τέτοιο τεχνολογικό εργαλείο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να υπερβούμε την κοινωνική, την πολιτική, την οικονομική και την προσωπική μας κρίση, μετατρέποντας τα σε πηγή γνώσης και αληθούς ολιστικής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Αυτά συμβαίνουν όταν καλά πράγματα πέσουν σε λάθος χερια