ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Οι Ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα έως και σήμερα δεν έχουν ενδιαφερθεί για την ανάπτυξη του τομέα της καινοτομίας, ο οποίος είναι ύψιστης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.Η Καινοτομία στην Ελλάδα είναι παραγκωνισμένη, οι κυβερνήσεις δεν δίνουν κίνητρα στους πολίτες, έτσι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και τα σχετικά κονδύλια μένουν αναξιοποίητα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από δράσεις καινοτομίας, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Αυτό μεταφράζεται σε έσοδα για το ελληνικό κράτος, αλλά και σε αύξηση της απασχόλησης σε κοινωνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί Έλληνες που με καινοτόμες ιδέες και πατέντες αντιστέκονται! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ νιώθει υποχρεωμένη να στηρίξει αυτούς τους Έλληνες και να τους βοηθήσει στην υλοποίηση και εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών τους!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΧΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
επιθυμεί να προάγει την καινοτομία μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και επιδράσουν θετικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣείναι οι ακόλουθες:
1. Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου καινοτομίαςτο οποίο θα στελεχώνεται αποκλειστικά από τεχνοκράτες, επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες και
επιστήμονες, από όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Το γραφείο επισήμως θα υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όμως θα είναι ανεξάρτητο από πολιτικές / κομματικές παρεμβάσεις και θα έχει σαν αντικείμενο την αξιολόγηση των καινοτόμων ιδεών, την στήριξη της καινοτομίας στις νέες επιχειρήσεις και την καθοδήγηση – συμβουλευτική σε όσους νέους επιθυμούν να ασχοληθούν με τις StartUpεπιχειρήσεις (νεοφυείς επιχειρήσεις) που βασίζονται και αναπτύσσονται γύρω από μια καινοτόμα ιδέα.
2. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου θα υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι ελληνικές StartUpεπιχειρήσεις και όλες οι κατοχυρωμένες καινοτόμες ιδέες.
3. Δημιουργία σχεδίου ολοκληρωμένης οικονομικής υποστήριξης σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Θα καταρτιστούν προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας, με προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, τη συμμετοχή του κράτους, ξένων επενδυτών και των τραπεζών.
4. Σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε όλες τις StartUpεπιχειρήσεις, που συχνά συνδυάζουν το υψηλό ρίσκο, αλλά και την υψηλή απόδοση.
5. Ολοκληρωτική Αλλαγή στις Σχέσεις του Κράτους με τους Πολίτες και δημιουργία ανοιχτού διαλόγου για τις καινοτόμες ιδέες και τις StartUpεπιχειρήσεις.
6. Αλλαγή Κουλτούρας στη Δημόσια Διοίκηση απέναντι στην καινοτομία.
7. Ενίσχυση της Ιδιωτικής καινοτόμας Πρωτοβουλίας με κατοχύρωση των καινοτόμων ιδεών.
8. Εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας 2014-2020 (ΕΣΠΕΚ).
9. Εφαρμογή σταθερής Πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία! Οι ρεαλιστικές προτάσεις μας το αποδεικνύουν!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απασχολούν τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 26-27 χρόνια. Οι βασικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πολιτικό ενδιαφέρον είναι:
(1) οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (2) η εξοικονόμηση ενέργειας και (3) η ορθολογική χρήση της ενέργειας. Παρά όμως την ζωτική ανάγκη – σε παγκόσμιο επίπεδο – για στροφή στις εναλλακτικές πηγές ενέργειες, οι Ελληνικές Κυβερνήσεις, από το 1990 και μετά, δεν έχουν δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και δεν έχουν κάνει καμία πρόοδο στον τομέα της ενέργειας, παρόλο που η Ελλάδα, ως χώρα, με τις κλιματολογικές συνθήκες που διαθέτει, είναι ο ιδανικός τόπος για τη δημιουργία αιολικών πάρ
κων, τοποθέτηση ανεμογεννητριών, ηλιοσυλλεκτών και φωτοβολταϊκών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής, που έχει ως βασικούς στόχους την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δημιουργία εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια, που θα βοηθήσουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων, στη βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων, στη μείωση της ανεργίας, στην εκμετάλλευση του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα και τελικά, στην παροχή δωρεάν ενέργειας για όλους τους Έλληνες και την εξαγωγή της ενέργειας που περισσεύει. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
έχει τις ακόλουθες προτάσεις για την Εθνική Ενεργειακή Πολιτική:
1. Αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών καιΕξοικονόμησης Ενέργειας, που ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε έχει παραμείνει σχεδόνανενεργό. Άμεση αξιοκρατική στελέχωσή του με επιστημονικό προσωπικό, απόφοιτους των πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας, που έχουν εξειδικευτεί στον τομέα της ενέργειας.
2. Συνεργασία με τις περιφέρειες, ώστε να καταγραφούν οι κλιματολογικέςιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και οι δυνατότητες δημιουργίας εγκαταστάσεων για παραγωγή ενέργειας μέσω εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών.

3. Παροχή κρατικής στήριξης στην πατέντα και την καινοτομία που σχετίζεται με την ενέργεια. Οι ιδιώτες θα στηρίζονται από το κράτος για περαιτέρω ανάπτυξη των πατεντών τους και σε περίπτωση που αυτές αποδειχθούν επιτυχείς, τότε θα του εξασφαλίζεται δια βίου χρηματικό εισόδημα για την κρατική εκμετάλλευση της ιδέας τους.
4. Κρατική μέριμνα για την εξεύρεση κεφαλαίων και διεθνές κάλεσμα σε επενδυτές που ενδιαφέρονται, ώστε να επενδύσουν στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών καιΕξοικονόμησης Ενέργειας για την ενίσχυση της μελέτης και έρευνας.
5. Συνεργασία με το Ρωσικό κράτος για κοινές δράσεις στον τομέα της Ενέργειας.
6. Παροχή κινήτρων και κρατική στήριξη σε όλους τους ιδιώτες που θελήσουν να εγκαταστήσουν στο σπίτι τους συστήματα παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές, ώστε να είναι αυτάρκεις.
7. Χρήση της παραγόμενης ενέργειας για την κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα Μέσα Μεταφοράς θα γίνουν φιλικά προς το περιβάλλον, θα αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι, πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η μετακίνηση των πολιτών
θα γίνει πιο οικονομική και θα μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων.

8. Συνεργασία με τις περιφέρειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενεργειακό πάρκο ανά περιφέρεια. Τα ενεργειακά πάρκα θα είναι ανοιχτά στους πολίτες και τα
σχολεία και θα έχουν ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα που αφορούν την ενέργεια.
9. Δημιουργία Δικτύου Συνεργασιών με χώρες του Εξωτερικού, σε θέματα ενέργειας
.
10. Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε σε 10 χρόνια, όλα τα νησιά της Ελλάδας να είναι ενεργειακά αυτόνομα και αυτάρκη! Θα τοποθετηθούν σε κάθε νησί ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να παράγεται η απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια που έχει ανάγκη το νησί και η ενέργεια που περισσεύει θα αξιοποιείται για τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ μεριμνά για τα ελληνικά νησιά και θέλει να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους!
11. Εκμετάλλευση των μη κατοικημένων νησιών της χώραςγια τη δημιουργία αιολικών πάρκων και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η παραγόμενη ενέργεια θα εξάγεται.
12. Εκμετάλλευση του προγράμματος WAVEPLAM– «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»-με στόχο τον περιορισμό ή και την άρση των μη τεχνολογικής φύσεως εμποδίων, που πιθανόν να προκύψουν, όταν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές των τεχνολογιών αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας θα είναι έτοιμες προς εγκατάσταση. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας. Η Ελλάδα, σαφέστατα είναι μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να συμμετέχει.13. Αξιοποίηση των σκουπιδιών για παραγωγή ενέργειας και ανακύκλωση για λήψη χρησίμων επαναχρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.