ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦ. 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. – ώρες: 7 ………………. 121
8.1 Ίδρυση και εξέλιξη………………………………………………………………………………………… 122
8.2 Βασικοί θεσμοί της Ε.Ε. ………………………………………………………………………………… 124
8.2.1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο…………………………………………………………………………. 124
8.2.2 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο……………………………………………………………………………. 124
8.2.3 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης………………………………………………………… 124
8.2.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή………………………………………………………………………………. 125
8.2.5 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης……………………………………………………….. 125
8.3 Άλλοι θεσμοί και όργανα της Ε.Ε……………………………………………………………………. 126
8.3.1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα …………………………………………………………………. 126
8.3.2 Το Ελεγκτικό Συνέδριο ……………………………………………………………………………….. 126
8.3.3 Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης…………………………………………………………. 127
8.3.4 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής…………………………………………………………………….. 127
8.4 Ευρωπαίος πολίτης ……………………………………………………………………………………….. 128
8.5 Βασικές πολιτικές της Ε.Ε. …………………………………………………………………………….. 130
8.5.1 Η αγροτική πολιτική της Ε.Ε. ………………………………………………………………………. 130
8.5.2 Η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ε.Ε. …………………………………………… 130
8.5.3 Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε…………………………………………………………………. 131
8.6 Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε………………………………………………………………. 132
8.7 Το μέλλον της Ε.Ε…………………………………………………………………………………………. 1

 

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ 124 ΚΑΙ ΜΕΤA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓ’ΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΑΤΏΝΤΑΣ ΕΔΏ