ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Η εκάστοτε ηπειρωτικη συνέλευση του δικτύου κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε ηπείρου είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της και οι αποφάσεις της είναι εκτελέσιμες και υποχρεωτικές στο σύνολο των κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε ηπείρου. Η ηπειρωτική συνελεύση ως ανώτατο όργανο των κοινοτήτων κοινών διαβουλεύεται και αποφασίζει επί θεμάτων ηπειρωτικης εμβέλειας και επί θεμάτων που αφορούν θέματα και προβλήματα που άπτονται του συνόλου των κοινοτήτων κοινών της εκάστοτε ηπείρου, όπως επίσης και επί θεμάτων ενστάσεων μια που είναι και ανώτερο όργανο επί ενστάσεων. Για θέματα και προβλήματα των κοινοτήτων κοινών που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, περιφέρειες και δήμους χορών, αποφασίζουν οι αντίστοιχες συνελεύσεις, δηλαδή η η εθνική συνέλευση, η περιφερειακή και η δημοτική συνέλευση.  Όταν συγκαλείται βάση του καταστατικού η ηπειροτική συνέλευση διά διαβούλευση και απόφαση επί θεμάτων των κοινοτήτων κοινων της εκάστοτε ηπείρου, όπως και για αποφάσεις για δράσεις του ηπειροτικού δικτύου κοινοτήτων επί εθνικών και σπουδαίων κοινωνικών προβλημάτων και θεμάτων συγκαλούνται όλες οι συνελεύσεις των δημοτικών κοινοτήτων. Θέματα και προβλήματα που ενεργοποιούν την ηπειροτική συνέλευση για διαβούλευση και απόφαση είναι θέματα εθνικά, όπως πολεμική επίθεση από εχθρική χωρα η προετοιμασία για επίθεση. Για θέματα που αφορούν την ηπειροτική προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της δημοκρατίας. Θέματα που αφορούν συμπαράσταση σε χώρες που αδικούνται και εκμεταλλεύονται και χώρες οι οποιες βρίσκονται σε κατάρρευση και πόλεμο. Θέματα που αφορούν την αλλαγή του κοινωνικού συστήματος, δηλαδή του πολιτικού, του οικονομικού, της δικαιοσύνης, της παιδείας, της άμυνας, της δημόσιας ταξί, της πρόνοιας. Θέματα που αφορούν την βέλτιστη οργάνωση των δομών και την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, του αποτελέσματος και της ανταγωνιστικότητας του ηπειροτικού δικτύου κοινοτήτων κοινών, όπως και θέματα καταστατικά. Το προεδρείο της ηπειροτικής κοινότητας ενεργοποιεί τα προεδρία των εθνικών κοινοτήτων, αυτά των περιφερειακών και δημοτικών κοινοτήτων και οι δημοτικές κοινότητες τα διαμερίσματα τους. δημοκρατία, το πολίτευμα των Ελλήνων, η πολιτική, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία ασκούνται διά του δήμου και δεν εκχωρούνται ούτε σε εκπροσωπους ούτε σε αντιπροσωπους. Το όργανο αποφάσεων είναι η συνέλευση του δήμου, στην οποια τίθονται προς δημοσια διαβούλευση και απόφαση διά ψηφοφορίας επεξργασμένα θέματα από αρμόδια υπηρεσία προετοιμασίας των θεμάτων διαβουλεύσης του δήμου. Η πλειοψηφούσα απόφαση είναι και η τελική απόφαση προς εκτέλεση, την οποια πάντες μετά την απόφαση ομονοούντες και ομοδρούντες εκτελούν.