ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Στην δημοκρατία, το πολίτευμα των Ελλήνων, η πολιτική, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία ασκούνται διά του δήμου και δεν εκχωρούνται ούτε σε εκπροσωπους ούτε σε αντιπροσωπους. Το όργανο αποφάσεων είναι η συνέλευση του δήμου, στην οποια τίθονται προς δημοσια διαβούλευση και απόφαση διά ψηφοφορίας επεξργασμένα θέματα από αρμόδια υπηρεσία προετοιμασίας των θεμάτων διαβουλεύσης του δήμου. Η πλειοψηφούσα απόφαση είναι και η τελική απόφαση προς εκτέλεση, την οποια πάντες μετά την απόφαση ομονοούντες και ομοδρούντες εκτελούν. Η οικουμενική συνέλευση του δικτύου κοινοτήτων κοινών είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του και οι αποφάσεις του είναι εκτελέσιμες και υποχρεωτικές στο σύνολο των κοινοτήτων κοινών. Η οικουμενική συνέλευση ως ανώτατο όργανο των κοινοτήτων κοινών διαβουλεύεται και αποφασίζει επί θεμάτων οικουμενικής εμβέλειας και επί θεμάτων που αφορούν θέματα και προβλήματα που άπτονται του συνόλου των κοινοτήτων κοινών, όπως επίσης και επί θεμάτων ενστάσεων μια που είναι και το ανώτατο όργανο επί ενστάσεων. Για θέματα και προβλήματα των κοινοτήτων κοινών που αφορούν συγκεκριμένες ηπείρους, χώρες, περιφέρειες και δήμους χορών, αποφασίζουν οι αντίστοιχες συνελεύσεις, δηλαδή η ηπειρωτικη συνέλευση, η εθνική συνέλευση, η περιφερειακή και η δημοτική συνέλευση. Όταν συγκαλείται βάση του καταστατικού η οικουμενική συνέλευση διά διαβούλευση και απόφαση επί θεμάτων οικουμενικού χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο του δικτύου κοινοτήτων κοινών, όπως και για αποφάσεις για δράσεις του πλανητικού δικτύου κοινοτήτων επί εθνικών και σπουδαίων κοινωνικών προβλημάτων και θεμάτων συγκαλούνται όλες οι συνελεύσεις των δημοτικών κοινοτήτων. Θέματα και προβλήματα που ενεργοποιούν την οικουμενική συνέλευση για διαβούλευση και απόφαση είναι θέματα εθνικά, όπως πολεμική επίθεση από εχθρική χωρα η προετοιμασία για επίθεση. Για θέματα που αφορούν την πλανητική προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της δημοκρατίας. Θέματα που αφορούν συμπαράσταση σε χώρες που αδικούνται και εκμεταλλεύονται και χώρες οι οποιες βρίσκονται σε κατάρρευση και πόλεμο. Θέματα που αφορούν την αλλαγή του κοινωνικού συστήματος, δηλαδή του πολιτικού, του οικονομικού, της δικαιοσύνης, της παιδείας, της άμυνας, της δημόσιας ταξί, της πρόνοιας. Θέματα που αφορούν την βέλτιστη οργάνωση των δομών και την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, του αποτελέσματος και της ανταγωνιστικότητας του οικουμενικού δικτύου κοινοτήτων κοινών, όπως και θέματα καταστατικά. προεδρείο της οικουμενικής κοινότητας ενεργοποιεί τα προεδρία των ηπειρωτικών κοινοτήτων, αυτά ενεργοποιούν τα προεδρία των εθνικών κοινοτήτων, αυτά των περιφερειακών και δημοτικών κοινοτήτων και οι δημοτικές κοινότητες τα διαμερίσματα τους.