ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα εθνικά θέματα και η εθνική πολιτική είναι θεμελιώδη ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής επιβίωσης. Τα εθνικά θέματα και η εθνική πολιτική και γεωπολιτική πρέπει να καθοριστούν ακριβώς και λεπτομερώς και η εθνική πολιτική επιτυχούς εκπλήρωσης τους να μελετηθεί και να σχεδιαστεί επιστημονικά και υπερκομματικά. Οι στρατηγικές και τακτικές για την επιτυχία τους επίσης πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεσθούν ακριβώς και λεπτομερώς. Αυτή η εθνική πολιτική και οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να είναι διαχρονικές και όχι κομματικές, αυθόρμητες και ευκαιριακές. Με τις ομάδες που θα συγκροτήσουμε σε κάθε Κοινότητα Κοινόν επιθυμούμε να συμβάλουμε στην συγκρότηση εθνικής πολιτικής και στρατηγικής και στην επιτυχή εκπλήρωση της.  Εθνικό θέμα είναι ο επαναπατρισμός ενός μεγάλου τουλάχιστον μέρους των εκπατρισθέντων που συγκροτούν την ομογένεια των πολλών εκατομμυρίων για να έχει το μητροπολιτικό κέντρο και ποσότητα πληθυσμού πέραν της ποιότητας, την οποία η κοινωνία οφείλει να δίδει στους πολίτες της ώστε να εκπληρείτε η εξίσωση Ισχύς=ποσότητα + ποιότητα. Εθνικό θέμα είναι να σταματήσουμε την δημογραφική αιμορραγία της Ελλάδος, είτε αυτή προέρχεται από μετανάστευση είτε αυτή προέρχεται από υπογεννητικότητα. Εθνικό θέμα είναι η στήριξη έμπρακτα και αποτελεσματικά του ομογενειακού ελληνισμού και η διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας.Εθνικό θέμα είναι η η επίτευξη του διαχρονικού ζην και ευ ζην της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή να υπάρχουμε σαν έθνος, σαν γένος, ως λαός στους μέλλοντες αιώνες και να ευδαιμονούμε και ευημερούμε. Εθνικό θέμα είναι η επιτυχής άμυνα της Ελλάδος έναντι όσον την επιβουλεύονται και η απελευθέρωση αλύτρωτων πατρίδων και ελληνικών χωμάτων.