ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΙΚΗΣΗ

Σε κάθε περιφέρεια της επικράτειας συγκροτείται η εκκλησία του δήμου της περιφέρειας που αποτελείται από απεσταλμένους των εκάστοτε εκκλησιών του δήμου της εκάστοτε περιφέρειας, όπως την περιγράφουμε στον σύνδεσμο εδώ. Η εκκλησία του δήμου της περιφέρειας είναι θεσμικά και συνταγματικά το ανώτατο πολιτειακό όργανο της εκάστοτε περιφέρειας. Στην αρμοδιότητα της υπόκεινται όλα τα θέματα που αφορούν την εκάστοτε περιφέρεια, εκτός από θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής που ανήκουν αποκλειστικά στην κεντρική διοίκηση της επικράτειας και στην εκκλησία του δήμου της επικράτειας. Κάθε περιφέρεια συγκροτεί δική της κυβέρνηση και βουλή και δική της δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση διορίζεται από την εκκλησία των πολιτών της περιφέρειας, της οποίας καθήκον είναι η εκτέλεση των αποφάσεων της εκκλησίας του δήμου της περιφέρειας και των εκκλησιών των δήμων της περιφέρειας. Η κυβέρνηση και τα μέλη της υπόκειται στους κανόνες της νομιμότητας, της ανακλητότητας, της λογοδοσίας και του ελέγχου έναντι της εκκλησίας του δήμου της περιφέρειας, όπως και τους κανόνες της διαφάνειας, της χρηστης διοίκησης και της αξιοκρατίας. Η βουλή αποτελείται από απεσταλμένους της εκκλησίας της περιφέρειας και έχει νομοπαρασκευαστική αρμοδιότητα και αρμοδιότητα ελέγχου της περιφερειακής κυβέρνησης ως προς της νομιμότητα και ορθότητα των αποφάσεων της. Η περιφερειακή κυβέρνηση και η βουλή συγκροτείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους των εκάστοτε δήμων της εκάστοτε περιφέρειας. Οι δικαστές στα διάφορα πρωτοδικεία και εφετεία της περιφέρειας διορίζονται από την εκκλησία του δήμου και υπόκεινται στους κανόνες της νομιμότητας, της ανακλητότητας, της λογοδοσίας, του ελέγχου, της διαφάνειας , της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.
 
 
 
 
Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
 
 
Σύνδεσμος για την ένωση περιφερειών ελλάδος εδώ
Σχέσεις δήμων και περιφερειών Άρθρο 4
Μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υ-φίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνερ-γασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει
του νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονι-σμό κοινών δράσεων.
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΑΆρθρο 113 Περιφερειακές αρχές
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οιαντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η οικο-νομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή. 2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα κατ’ αντι-στοιχία προς τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των αντιπεριφερειαρχών προ-σαυξάνεται κατά τρεις (3), κατά την ειδικότερη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του παρόντος. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νή-σων οι ανωτέρω αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται ανά έ-νας σε κάθε νομό.3.Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από σαρά-ντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) μέλη σε περιφέρει-ες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, ε-βδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των
800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της περι-φέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα (101) μέλη.Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείτα από πενήντα ένα (51) μέλη.

Αρθρο 101Α: (Ανεξάρτητες αρχές)

1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συ- γκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αρθρο 102: (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
2. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.
5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.