ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 5 ΗΠΕΙΡΩΝ

Η περιφερειακή κοινότητα κοινόν, δηλαδή το σύνολο των κοινοτήτων των δήμων εκάστης των περιφερειών εκάστης χώρας, συγκροτεί την σύνολη κοινότητα της εκάστοτε περιφέρειας, με την εκκλησία του δήμου της, ως το διοικητικό όργανο,του συνόλου των κοινοτήτων της εκάστοτε περιφέρειας.  Η περιφερειακή εκκλησία του δήμου συγκροτείται από αριθμό απεσταλμένων των εκκλησιών του δήμου της περιφέρειας. Η περιφερειακή εκκλησία το δήμου συγκαλεί για θέματα που άπτονται της περιφέρειας σε συνέλευση τις εκκλησίες όλων των δήμων της περιφέρειας, όπου συζητούνται και διαβουλεύονται τα σχετικά θέματα και αποφασίζεται επί αυτών.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή.  4. Ομάδα ερευνών. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση της κοινοτητας του εκάστοτε δήμου από τα επίλεκτα μέλη των αδελφοτήτων. Προς συμμόρφωσή με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο. Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές  και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης. Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας  τους. Σε κάθε  δημοτική κοινότητα στο εκάστοτε συνοικιακό τμήματα τους όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα και καθήκον να γίνουν ομαδάρχες συντονιστές εκ περιτροπής και κυκλικά, όπως και να εκλέγουν στα διοικητικά όργανα της κοινότητας και της αντίστοιχης εκκλησίας του δήμου, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό. Η συνοικιακή κοινότητα συγκροτεί το δικό της τμήμα της εκκλησίας του δήμου στον εκάστοτε δήμο και την δική της συνέλευση, όχι ως ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μονάδα, αλλά ως θυγατρική της κεντρικής εκκλησίας του δήμου, της οποία αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος. Το εκάστοτε τμήμα της συνοικιακής εκκλησίας του δήμου επεξεργάζεται όλα όσα αφορούν την συνοικία και τα προωθεί στην γενική συνέλευση της εκκλησίας στου δήμου, όπου θα συζητηθούν και διαβουλευθούν και επί των οποίων θα αποφασίσει η γενική συνέλευση της εκκλησίας του δήμου. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την δημοτική, την εθνική, την ηπειρωτική και την οικουμενική εκκλησία του δήμου εκτελούνται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της εκάστοτε κοινοτικής εκκλησίας του δήμου απο τα συνοικιακά τμήματα της εκκλησίας του δήμου της συνοικιακής κοινότητας, τις τοπικές κοινότητες της εκάστοτε συνοικίας και  τις ομάδες τους πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερειακή βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτική και σε πλανητική οικουμενική βάση, δια των θεσμικών οργάνων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της. 

Η τοπική εκκλησια του Δήμου της εκάστοτε τοπικής κοινότητας της εκάστοτε συνοικίας αποτελείται  από την:  1. Τοπική γενική συνέλευση όταν συγκαλείται η δημοτική συνέλευση της δημοτικής εκκλησιας του δήμου η όταν πρέπει να λυθούν τοπικά προβλήματα και να παρθούν τοπικές αποφάσεις . 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. έξι Πρόεδροι. 5. Ομάδα ερευνών. Προς συμμόρφωσιν με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνονται Τύπου και Νομικό Σύμβουλο, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της σύνολη κοινότητας εκάστης γειτονιάς της εκάστοτε συνοικίας.  Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού τις Ένωσις Ελλήνων. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.  Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλα ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας στους. 

Οι αποφάσεις μετά θα εκτελεστούν υπό την εποπτεία του συνοικιακού τμήματος της εκκλησιας του δήμου και από την συνοικιακή κοινότητα πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερικαή βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτικη και σε πλανητική οικουμενική βάση, διά των θεσμικών οργανων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της. 

Τα μέλη των εκάστοτε κοινοτήτων σε τοπικό και συνοικιακό επίπεδο κυρίως που έχουν επαφή στο χώρο δια ζώσεις, αλλά και παντού όπου συναντώνται με μέλη του κοινοτικού μας δικτύου της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλοαλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους καιόταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της. 

Εκάστη   περιφερειακή κοινότητα/εκκλησία πολιτών διαθέτει στο  κοινοτικό μας κοινωνικό ιστότοπο δικη της σελίδα, για επικοινωνία κατά ιδίαν με τα μέλη της και δια να ανακοινώνει το πρόγραμμα και το ημερολόγιο δράσεων της. Δια τις εγγραφής των μελών τους στους διαδικτυακούς ιστότοπους μας, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του συνολικού αριθμού των μελών του πλανητικού δικτύου μας και του αριθμού των μελών των τοπικών κοινοτήτων. Θα καθίσταται δε εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία δια ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ( Emails). Πέραν τούτων, δια τις εγγραφής των μελών στις διαδικτυακές κοινότητες/εκκλησίες πολιτών, καθίσταται δυνατόν στα μέλη των κοινοτήτων, να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών των κοινοτήτων, στις διαδικτυακές σχολές παιδείας, ως διδάσκαλοι και διδασκόμενοι, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των συμπολιτών και στις ομάδες δράσεων των κοινοτήτων/εκκλησιών των πολιτών. Γίνετε συνδημιουργεί και ενταχθείτε στα κοινά κοινότητες μας. Την πλανητική μας κοινότητα κοινόν, την Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και φιλελλήνων, αποτελούμενη από πλήθος κοινοτήτων κοινών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Ηπείρων, θέλουμε να την συγκροτήσουμε δια τους λόγους που περιγράφουμε στον  σύνδεσμο αυτόν και με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε την δημοκρατία στην Ελλάδα και τον Ελληνικό κόσμο με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και την αφθονία, την ευημερία και τον πλούτο της κοινωνίας και εκαστου πολίτη με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν.

One thought on “ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Όλα που αναφέρουμε παρακάτω και διαφορα αλλα στον καθένα υποκειμενικά είναι προσωπικό συμφέρον. Μήπως είναι και κοινό συμφέρον; Μήπως είναι και κοινωνικό ; Μήπως είναι και εθνικό συμφέρον; Αφού είναι θα πείτε πλειοψηφικά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε πως τότε είναι καλο όλοι μας να εργαστούμε και να δράσουμε για το κοινό, κοινωνικό και εθνικό συμφέρον, που δεχτήκαμε πως είναι συχρόνως και προσωπικό συμφέρον και όφελος;

  Τι είναι προσωπικό συμφέρον, τι είναι προσωπικό καλο, τι είναι αυτό που εξυπηρετεί τον καθένα μας, τι είναι αυτά που επιδιώκουν οι άνθρωποι επενδύοντας πολύ από την ζωή τους και εργαζόμενοι για να το επιτύχουν; Σίγουρα θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι πως τέτοια μπορούν να χαρακτηριστούν ο πλούτος από εργασία και επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον σε ένα μέγεθος που σου δίδει σιγουριά και ασφάλεια επιβίωσης και καλής ζωής. Θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι πως είναι και η γνώση, η τροφή της νόησης, όπως και η δυνατή νόηση, το δυνατό πνεύμα. Είναι η υγεία και η ψυχοσωματική ευρωστία. Είναι η ελευθερια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ασφάλεια, προσωπική και εθνική, η δημιουργικότητα, η πρόνοια. Είναι η επιθυμία της οικογενειας, της εθνικής και της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας. Είναι η προσωπική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ελευθερια.

   ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΉ ΣΥΝΙΣΤΑΜΈΝΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΎΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚA ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚA ΈΝΑ ΠΟΛΎ ΜΕΓAΛΟ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ AΣΧΕΤΑ ΤΑΞΙΚΉΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ, ΑΛΛΙΏΣ ΘΑ ΣΥΝΘΛΙΒΟΎΜΕ ΣΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΏΝ ΑΝΤΙΛΉΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΩΝ. ΤΙΣ ΚΟΙΝΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΤΙΣ ΣΠAΜΕ ΜΕ ΚΟΙΝΌ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΑΓΏΝΑ. Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΌΣ ΜΑΣ ΑΓΏΝΑΣ ΣΤΟΧΕΎΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΔΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΟΎΣΑ ΠΌΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΗΜΕΡΟΎΝ ΕΣΑΕΊ ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ.

  ΚΑΛΉ ΙΔΈΑ ΛΕΊΠΕΙ ΚAΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΌΜΩΣ: ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΌ; ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΘΑ ΓΊΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡAΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΑΝΟΎ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΕΡΗ. ΕΔΏ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΌΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΏΝ: ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΕΎΩ ΑΡΈΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ,ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΙΜΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ . ΘΈΛΩ ΝΑ ΜΠΟΡΏ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΊΑ ΜΟΥ ΝΑ ΔΩ ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ

  Αλλάζοντας ο καθένας μας τον εαυτόν του σε ποιοτικότερη νοητική, γνωσιακή και ηθική κατάσταση, εργατικότητα, συνεργατικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, συμβάλουμε στην αλλαγή προς το ποιοτικότερο της κοινωνίας μας. Ο καθένας μας και όλοι μαζί τα κάνουμε αυτά και δεν περιμένουμε κάποιους άλλους. Θέλει δουλειά,υπομονή και επιμονη. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις επισημάνσεις του άρθρου.
  Η κοινωνία κατά την άποψη μου οφείλει να οργανωθεί σε δημοτικές κοινότητες ενεργών ενωμένων πολιτών και να συγκροτήσει συνελεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχει στα χέρια της η κοινωνία ένα συλλογικό όργανο δράσης κατά των κατακτητών απολοτριοτών, των συνεργατών τους και κατά του εξουσιαστικού συστήματος της διαπλοκής της κομματοκρατίας με την κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. Οι υπόλοιπες αντιδράσεις, πέραν τις ολιστικής σφαιρικής αληθούς ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινωνίας για να αντιλαμβάνεται ορθώς τα προβλήματα, είναι ανεπαρκείς.

  Για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις συναγωνισμού των τάξεων πρέπει να τεθούν στόχοι που είναι αποδεκτοί από όλες. Σε τελική ανάλυση η ληστεία της ελλάδος και η απολλοτρίωση της θα γίνει σε συνεργασία με κάποιους από τον εσωτερικό χώρο. Εκτος από αυτούς οι άλλοι θα χάσουν. Στόχος πρώτος είναι η εκδίωξη των κατακτητών, των προτεκτόρων και των συνεργατών τους. Στόχος δεύτερος είναι το σωστό μοίρασμα της πίτας μετά σε όλες τις τάξεις, δηλαδή της πολιτικής εξουσίας, του πλούτου, της παιδείας, της ασφαλειας και της πρόνοιας. Λίγοι είναι αυτοί που θα αγωνιστούν μονο και μονο από πατριωτικά αισθήματα για να περνάνε μετά κάποιοι εκλεκτοί καλά και να τα έχουν όλα και αυτοί να είναι αμέτοχοι στο μοίρασμα της πίτας, όπως ανάφερα παραπάνω, διότι θα θεωρήσουν τον εαυτόν τους ότι πιάστηκαν κορόιδα. Πριν λοιπόν τον κοινό αγώνα πρέπει να έχουμε σχέδιο μοιράσματος της πίτας μετά. Αποδεκτό μοίρασμα της πίτας είναι η δημοκρατικοποίηση όλων των κοινωνικών θεσμών, της οικονομίας συμπεριλαμβνόμενης και της πολιτικής εξουσίας. Κατά την άποψη μου πρέπει να κάνουμε σχέδιο δημιουργίας της ευημερούσας δημοκρατικής πόλις, της ευημερούσας κοινωνίας, στην οποια όλοι οι πολίτες ευημερούν εσαεί. Όλα αυτά αν γίνουν αποδεκτά από τουλάχιστον μεγάλο μέρος της κάθε τάξης, μπορούν να μπούν σε έναν κοινό έθνοσωτηριακό αγώνα, επειδή όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτόν.

  Δεν είναι σίγουρα ηττοπάθεια το να αναφέρεται κανεις σε πραγματικά γεγονότα όσο και αν περιγράφονται αρνητικές καταστάσεις και εξελίξεις. Όμως έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία των αναγνωστών, σε κάποιους ίσως προκαλούν ηττοπάθεια και κατάθλιψη και σε κάποιους εξεγείρουν το αγωνιστικό πνεύμα τους. Εντούτοις πρέπει να φροντίζουμε να δίδουμε και θάρρος στην κοινωνία και πνεύμα νίκης, προτείνοντας και οργανώνοντας τρόπους που οδηγούν στην νίκη και παροτρύνοντας τους πολίτες να γίνουν ενεργοί και να δράσουν ενωμένοι και αυτόσωτηριακα.

  Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΉΦΤΗΚΕ ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥΣ KAI ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚA ΓΙΑ ΝΑ ΔΡAΣΗ ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑΚΑ: Η ΣΤΥΓΝΉ ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΕΊΤΕ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΣΑΦΉ ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΎΝ Η ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΊΔΡΆSOUME ΣΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΛΏΝ ΤΡΌΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΉ
  Ένα Σχέδιο εμπεριέχει τελικούς σκοπούς, ενδιάμεσα βήματα και μεθόδους για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, εξυπακούεται πως οι σχεδιαστές δεν τα αποκαλύπτουν και παραπλανούν. Καθήκον μας να τα αντιληφθούμε και να προβλέψουμε τις εξελίξεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν τα κάνουμε αυτά και προβλεφθούν εγκαίρως οι σκοποί τους, οι μέθοδοι τους και οι συνεργοί τους, μπορούμε να συγκροτήσουμε σχέδιο επιτυχούς αντίδρασης και δράσης, αλλιώς καταλήγουμε εκεί που έχει σχεδιαστεί από αυτούς να καταλήξουμε. Προϋπόθεση για σχέδιο Πολέμου στον πόλεμο τους είναι πατριωτική και ικανή ηγεσία και συνεργεία της κοινωνίας. Η κοινωνία κατά την άποψη μου οφείλει να οργανωθεί σε δημοτικές κοινότητες ενεργών ενωμένων πολιτών και να συγκροτήσει συνελεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχει στα χέρια της η κοινωνία ένα συλλογικό όργανο δράσης κατά των κατακτητών απολοτριοτών, των συνεργατών τους και κατά του εξουσιαστικού συστήματος της διαπλοκής της κομματοκρατίας με την κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. Οι υπόλοιπες αντιδράσεις, πέραν τις ολιστικής σφαιρικής αληθούς ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινωνίας για να αντιλαμβάνεται ορθώς τα προβλήματα, είναι ανεπαρκείς.

  Αφού γνωρίζουμε πλέον τους σκοπούς των επιτιθεμένων εχθρών(φτωχοποίηση και εξαθλίωση της κοινωνίας, απαλλοτρίωση της Ελλάδος, αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, διαμελισμός και αφανισμός του Έθνους μας ), όπως και στους τρόπους τους να τα επιτύχουν, είναι λογικό πως και εμείς ως αμυνόμενοι πρέπει να συγκροτήσουμε στρατηγικό σχέδιο επιτυχούς άμυνας και νικηφόρας έκβασης αυτής της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης. Όσοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο πρέπει να συνδράμουν για αυτόν τον σκοπό, να ενημερωθούν και να στρατευθούν σε μια πανεθνική αμυντική κινητοποίηση.Το ζητούμενο βέβαια είναι αυτό το πολύτιμο, την ομογένεια, όπως και κάθε πολύτιμο, κάθετη που μας δίδει ισχή να το εντάξουμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο άμυνας και ανασυγκρότησης. Σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο μας πρέπει να εντάξουμε ολους τους παράγοντες και τρόπους επιτυχούς άμυνας. Όσοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο πρέπει να συνδράμουν για αυτόν τον σκοπό, να ενημερωθούν και να στρατευθούν σε μια πανεθνική αμυντική κινητοποίηση.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s