ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Η  οικουμενική κοινότητα κοινόν Ελλήνων και Φιλελλήνων, δηλαδή το σύνολο των κοινοτήτων των δήμων  όλων των χορών των Ηπείρων που έχουν συγκροτήσει κοινότητα, συγκροτεί  την σύνολη οικουμενική κοινότητα με την εκκλησία του δήμου της και την οικουμενική συνελευση ως το διοικητικό όργανο της. Η οικουμενική εκκλησία του δήμου συγκροτείται από αριθμό απεσταλμένων των εκκλησιών του δήμου όλων των Ηπείρων, τα δε απεσταλμένα μέλη της οικουμενικής εκκλησίας του δήμου επιλέγονται από τους επίλεκτους άριστους . Οι κοινότητες κοινά  της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, είναι διαδικτυακές εικονικές κοινότητες πρωταρχικά και οργανώνονται στο δικό μας κοινοτικό κοινωνικό δίκτυο με όλες τις απαιτούμενες δομές, οι οποίες απεικονίζουν λειτουργικά και δομικά τους κοινοτικούς θεσμούς και τις κοινοτικές δράσεις. Από αυτές τις διαδικτυακές εικονικές κοινότητες  και τις λειτουργικές δομές της, απορρέει η οργανωτική δομή του κοινοτικού μας συστήματος στον εκάστοτε τοπικό, συνοικιακό, δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό, ηπειρωτικό και οικουμενικό χώρο, σύμφωνα με σχέδιο, πρόγραμμα και διαδικασίες που έχουμε σχεδιάσει, αφού μας έχετε παραχωρήσει συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία.  Κάθε κοινότητα δήμου,  περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και η πλανητική κοινότητα, συγκροτεί μέσω των κοινωνικών δικτύων δικτυακή κοινότητα, διαδικτυακή εκκλησία των πολιτών, διαδικτυακό προεδρεύω, διαδικτυακές ομάδες δράσεων και σχολές παιδείας της. Θα διερωτηθείτε πιστεύω ποιοι να είναι αυτοί οι Έλληνες και Φιλέλληνες στις διάφορες χώρες των ηπείρων που θα ενταχθούν στην οικουμένη κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων. Οι Έλληνες αυτοί είναι αυτοί που έχουν ανεπτυγμένο το νοητικό, το γνωσιακό και την αρετή, είναι αυτοί που έχουν εκτός από το εγώ τους και το εμείς στον εγκέφαλο και την νόηση τους, είναι αυτοί για τους οποίους η Ελλάδα, η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός και ο αξιακός κώδικας του είναι πλανητικές ποιότητες και αναγκαιότητες για τον πλανήτη και την εξέλιξη της ζωής και των κοινωνιών του. Εκτος Ελλάδος στις διάφορες χώρες των ηπείρων διαβιούν πολλά εκατομμύρια Ελλήνων έως και τεταρτης γενεάς που ίσως να ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια. Είναι οι απόγονοι των προ 100 και πάνω χρόνια εκπατρισθέντων από τα Ελληνικά εδάφη και από την Ελλάδα και είναι και τα πολλά εκατομμύρια των νεότερα εκπατρισθέντων από την Ελλάδα, αλλά και από πρώην ελληνικά εδάφη που τα κατέχουν τώρα αλλόφυλοι. Οι Φιλέλληνες είναι άνθρωποι διαφόρων φυλών και εθνοτήτων, είναι άνθρωποι με ελληνική πνευματικότητα και αρετή, άνθρωποι που δέχονται και εφαρμόζουν το αξιακό κώδικα του ελληνικού πολιτισμού, που αγαπούν την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, είναι οι πνευματικοί Έλληνες στις διάφορες φυλές και εθνότητες του πλανήτη. Στο άρθρο του συνδέσμου που δίδουμε εδώ, αναπτύσσουμε λεπτομερώς τους λόγους και τα οφέλη σε εθνικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο που προκύπτουν από την οργάνωση αυτού του οικουμενικού δικτύου κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων. Στο άρθρο του συνδέσμου αυτού θα διαβάσετε και θα γνωρίσετε αυτούς που έχουν αυτήν την πρωτοβουλία και αυτές τις προτάσεις και στο άρθρο αυτό περί οικουμένης επιπλέον πληροφορίες για το σχέδιο και την πρόταση μας.

Η οικουμενική εκκλησία του δήμου συγκαλεί την οικουμενική συνέλευση για θέματα που άπτονται της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων σε ολες τις εκκλησίες όλων των δήμων των Ηπείρων, όπου συζητούνται και διαβουλεύονται τα σχετικά θέματα και αποφασίζεται επί αυτών. Η Οικουμενική συνελυση των εκκλησιών του δήμου συνέρχεται σε αυτοτελείς συνεδριάσεις σε τακτά διαστήματα και συγχρόνως συγκαλεί τις ηπειρωτικές εκκλησιες του δήμου σύμφωνα με το καταστατικό και αποφασίζει επί θεμάτων διοίκησης της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, προγραμμάτων των ομάδων δράσεων και των σχολών παιδείας. Συνέρχεται, αποφασίζει και προτείνει επί θεμάτων εθνικής πολιτικής και στρατηγικής, εθνικής γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής των κοινοτήτων κοινών μας και και σχεδιάζει και προτείνει τρόπους δημοκρατικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και των θεσμών.  Οι προτάσεις τίθονται προς έγκριση και ψήφιση κατόπιν διαβουλεύσεως από τις εκκλησιες τους δήμου του οικουμενικού κοινοτικού δικτύου κοινών μας, τις οποιες συγκαλεί σε συνέλευση διά αυτόν τον σκοπό. Συνέρχεται, αποφασίζει και προτείνει επί θεμάτων δημοκρατικοποίησης της κοινωνίας μας και των θεσμών της και  συγκρότησης της κοινωνίας ως πολιτικού ενεργού υποκειμένου με θεσμισμένα δικαιώματα, να συναποφασίζει και να εντέλει, να ανακαλεί πολιτικά και διοικητικά πρόσωπα, να  ελέγχει και να λογοδοτεί σε αυτήν το πολιτικό, κυβερνητικό και διοικητικό προσωπικό,  να συμμετέχει στο νομοθετικό έργο δια ψήφισης νόμων και απονομή δικαιοσύνης, δημοκρατικοποίησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και του εργατικού δικαίου και του συνόλου οικονομικού συστήματος, ώστε να επιτύχουμε τον στόχο της αφθονίας αγαθών και υπηρεσιών, τον στόχο της ευημερούσας πόλης, της ευημερούσας κοινωνίας στην οποία ενήμερουν εσαεί όλοι οι πολίτες.  Οι προτάσεις τίθονται προς έγκριση και ψήφιση κατόπιν διαβουλεύσεως από τις εκκλησιες του δήμου του οικουμενικού κοινοτικού δικτύου κοινών μας, τις οποιες συγκαλεί σε συνέλευση διά αυτόν τον σκοπό. Συνέρχεται, ετοιμάζει και προτείνει νομοθετικό έργο εθνικού και κοινοτικού δικαιου και συγκαλεί τις εκκλησίες του οικουμενικού κοινοτικού δικτύου μας για ψήφιση τους και έγκριση τους μετά από συζήτηση και διαβούλευση επί αυτών. Οργανώνει το δικαστικό σώμα των κοινοτήτων κοινών και την απονομή δκαιοσύνης, σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργανωτική δομή. Οι αποφάσεις των εκκλησιών του δήμου εκτελούνται υπό την εποπτεία του συνοικιακού τμήματος της εκκλησίας του εκάστοτε δήμου και από την συνοικιακή κοινότητα πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερειακή βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτική και σε πλανητική οικουμενική βάση, δια των θεσμικών οργάνων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της.   Η οικουμενική εκκλησια του δήμου μετά των ηπειρωτικών εκκλησιών συγκροτεί και οργανώνει τις σχολες παιδείας και διά βίου μάθησης, το διδακτέο υλικό σε αυτές και τις στελεχώνει με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, και διδακτικά εργαλεία, όπως το e-lerning και άλλες πλατφόρμες ψηφιακού σχολείου και εξ αποστάσεως μάθησης και διδασκαλίας. Κάθε κοινότητα δήμου,  συγκροτεί τοπικά σχολές παιδείας και δια βίου μάθησης επί δημοτικού επιπεδου σύμφωνα με τα κοινά προγράμματα και τα εξειδικευμένα τοπικά και δημοτικά προγράμματα εκαστου δήμου. Η οικουμενική εκκλησια του δήμου μετά των ηπειρωτικών εκκλησιών συγκροτεί και οργανώνει τις καταστατικές ομάδες δράσεων και τα προγράμματα δράσεων τους στους διαφορους τομείς του εκάστοτε αντικειμενου της εκάστοτε ομάδος δράσεως.  Κάθε κοινότητα δήμου συγκροτεί και οργανώνει τις καταστατικές ομάδες δράσεων  επί δημοτικού επιπεδου σύμφωνα με τα κοινά προγράμματα δράσεων και τα εξειδικευμένα τοπικά και δημοτικά προγράμματα εκαστου δήμου.  Τα μέλη των εκάστοτε κοινοτήτων σε τοπικό και συνοικιακό επίπεδο κυρίως που έχουν επαφή στο χώρο δια ζώσης, αλλά και παντού όπου συναντώνται με μέλη του κοινοτικού μας δικτύου της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλοαλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους και όταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ Το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας της συνοικίας,  δήμου, περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και της οικουμενικής κοινότητας κοινού αποτελείται  από τα εξής όργανα: 1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. Ομάδα ερευνών. Προς συμμόρφωσή με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο.   Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού τις Ένωσις Ελλήνων. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας  τους. Σε κάθε συνοικιακή κοινότητα όλα τα μέλη υποχρεούνται να είναι ομαδάρχες εκ περιτροπής και κυκλικά, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης.

Γίνετε συνδημιουργεί και ενταχθείτε στα κοινά κοινότητες μας. Την πλανητική μας κοινότητα κοινόν, την Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και φιλελλήνων, αποτελούμενη από πλήθος κοινοτήτων κοινών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Ηπείρων, θέλουμε να την συγκροτήσουμε διά τους λόγους που περιγράφουμε στον  σύνδεσμο αυτόν και με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε την δημοκρατία στην Ελλάδα και τον Ελληνικό κόσμο με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και την αφθονία, την ευημερία και τον πλούτο της κοινωνίας και εκαστου πολίτη με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν.

One thought on “ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Όλα που αναφέρουμε παρακάτω και διαφορα αλλα στον καθένα υποκειμενικά είναι προσωπικό συμφέρον. Μήπως είναι και κοινό συμφέρον; Μήπως είναι και κοινωνικό ; Μήπως είναι και εθνικό συμφέρον; Αφού είναι θα πείτε πλειοψηφικά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε πως τότε είναι καλο όλοι μας να εργαστούμε και να δράσουμε για το κοινό, κοινωνικό και εθνικό συμφέρον, που δεχτήκαμε πως είναι συχρόνως και προσωπικό συμφέρον και όφελος;

  Τι είναι προσωπικό συμφέρον, τι είναι προσωπικό καλο, τι είναι αυτό που εξυπηρετεί τον καθένα μας, τι είναι αυτά που επιδιώκουν οι άνθρωποι επενδύοντας πολύ από την ζωή τους και εργαζόμενοι για να το επιτύχουν; Σίγουρα θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι πως τέτοια μπορούν να χαρακτηριστούν ο πλούτος από εργασία και επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον σε ένα μέγεθος που σου δίδει σιγουριά και ασφάλεια επιβίωσης και καλής ζωής. Θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι πως είναι και η γνώση, η τροφή της νόησης, όπως και η δυνατή νόηση, το δυνατό πνεύμα. Είναι η υγεία και η ψυχοσωματική ευρωστία. Είναι η ελευθερια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ασφάλεια, προσωπική και εθνική, η δημιουργικότητα, η πρόνοια. Είναι η επιθυμία της οικογενειας, της εθνικής και της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας. Είναι η προσωπική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ελευθερια.

  ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΉ ΣΥΝΙΣΤΑΜΈΝΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΎΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚA ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚA ΈΝΑ ΠΟΛΎ ΜΕΓAΛΟ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ AΣΧΕΤΑ ΤΑΞΙΚΉΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ, ΑΛΛΙΏΣ ΘΑ ΣΥΝΘΛΙΒΟΎΜΕ ΣΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΏΝ ΑΝΤΙΛΉΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΩΝ. ΤΙΣ ΚΟΙΝΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΤΙΣ ΣΠAΜΕ ΜΕ ΚΟΙΝΌ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΑΓΏΝΑ. Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΌΣ ΜΑΣ ΑΓΏΝΑΣ ΣΤΟΧΕΎΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΔΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΟΎΣΑ ΠΌΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΗΜΕΡΟΎΝ ΕΣΑΕΊ ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ.

  ΚΑΛΉ ΙΔΈΑ ΛΕΊΠΕΙ ΚAΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΌΜΩΣ: ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΌ; ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΘΑ ΓΊΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡAΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΑΝΟΎ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΕΡΗ. ΕΔΏ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΌΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΏΝ: ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΕΎΩ ΑΡΈΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ,ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΙΜΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ . ΘΈΛΩ ΝΑ ΜΠΟΡΏ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΊΑ ΜΟΥ ΝΑ ΔΩ ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ

  Αλλάζοντας ο καθένας μας τον εαυτόν του σε ποιοτικότερη νοητική, γνωσιακή και ηθική κατάσταση, εργατικότητα, συνεργατικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, συμβάλουμε στην αλλαγή προς το ποιοτικότερο της κοινωνίας μας. Ο καθένας μας και όλοι μαζί τα κάνουμε αυτά και δεν περιμένουμε κάποιους άλλους. Θέλει δουλειά,υπομονή και επιμονη. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις επισημάνσεις του άρθρου.
  Η κοινωνία κατά την άποψη μου οφείλει να οργανωθεί σε δημοτικές κοινότητες ενεργών ενωμένων πολιτών και να συγκροτήσει συνελεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχει στα χέρια της η κοινωνία ένα συλλογικό όργανο δράσης κατά των κατακτητών απολοτριοτών, των συνεργατών τους και κατά του εξουσιαστικού συστήματος της διαπλοκής της κομματοκρατίας με την κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. Οι υπόλοιπες αντιδράσεις, πέραν τις ολιστικής σφαιρικής αληθούς ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινωνίας για να αντιλαμβάνεται ορθώς τα προβλήματα, είναι ανεπαρκείς.

  Για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις συναγωνισμού των τάξεων πρέπει να τεθούν στόχοι που είναι αποδεκτοί από όλες. Σε τελική ανάλυση η ληστεία της ελλάδος και η απολλοτρίωση της θα γίνει σε συνεργασία με κάποιους από τον εσωτερικό χώρο. Εκτος από αυτούς οι άλλοι θα χάσουν. Στόχος πρώτος είναι η εκδίωξη των κατακτητών, των προτεκτόρων και των συνεργατών τους. Στόχος δεύτερος είναι το σωστό μοίρασμα της πίτας μετά σε όλες τις τάξεις, δηλαδή της πολιτικής εξουσίας, του πλούτου, της παιδείας, της ασφαλειας και της πρόνοιας. Λίγοι είναι αυτοί που θα αγωνιστούν μονο και μονο από πατριωτικά αισθήματα για να περνάνε μετά κάποιοι εκλεκτοί καλά και να τα έχουν όλα και αυτοί να είναι αμέτοχοι στο μοίρασμα της πίτας, όπως ανάφερα παραπάνω, διότι θα θεωρήσουν τον εαυτόν τους ότι πιάστηκαν κορόιδα. Πριν λοιπόν τον κοινό αγώνα πρέπει να έχουμε σχέδιο μοιράσματος της πίτας μετά. Αποδεκτό μοίρασμα της πίτας είναι η δημοκρατικοποίηση όλων των κοινωνικών θεσμών, της οικονομίας συμπεριλαμβνόμενης και της πολιτικής εξουσίας. Κατά την άποψη μου πρέπει να κάνουμε σχέδιο δημιουργίας της ευημερούσας δημοκρατικής πόλις, της ευημερούσας κοινωνίας, στην οποια όλοι οι πολίτες ευημερούν εσαεί. Όλα αυτά αν γίνουν αποδεκτά από τουλάχιστον μεγάλο μέρος της κάθε τάξης, μπορούν να μπούν σε έναν κοινό έθνοσωτηριακό αγώνα, επειδή όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτόν.

  Δεν είναι σίγουρα ηττοπάθεια το να αναφέρεται κανεις σε πραγματικά γεγονότα όσο και αν περιγράφονται αρνητικές καταστάσεις και εξελίξεις. Όμως έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία των αναγνωστών, σε κάποιους ίσως προκαλούν ηττοπάθεια και κατάθλιψη και σε κάποιους εξεγείρουν το αγωνιστικό πνεύμα τους. Εντούτοις πρέπει να φροντίζουμε να δίδουμε και θάρρος στην κοινωνία και πνεύμα νίκης, προτείνοντας και οργανώνοντας τρόπους που οδηγούν στην νίκη και παροτρύνοντας τους πολίτες να γίνουν ενεργοί και να δράσουν ενωμένοι και αυτόσωτηριακα.

  Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΉΦΤΗΚΕ ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥΣ KAI ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚA ΓΙΑ ΝΑ ΔΡAΣΗ ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑΚΑ: Η ΣΤΥΓΝΉ ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΕΊΤΕ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΣΑΦΉ ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΎΝ Η ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΊΔΡΆSOUME ΣΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΛΏΝ ΤΡΌΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΉ

  Ένα Σχέδιο εμπεριέχει τελικούς σκοπούς, ενδιάμεσα βήματα και μεθόδους για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, εξυπακούεται πως οι σχεδιαστές δεν τα αποκαλύπτουν και παραπλανούν. Καθήκον μας να τα αντιληφθούμε και να προβλέψουμε τις εξελίξεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν τα κάνουμε αυτά και προβλεφθούν εγκαίρως οι σκοποί τους, οι μέθοδοι τους και οι συνεργοί τους, μπορούμε να συγκροτήσουμε σχέδιο επιτυχούς αντίδρασης και δράσης, αλλιώς καταλήγουμε εκεί που έχει σχεδιαστεί από αυτούς να καταλήξουμε. Προϋπόθεση για σχέδιο Πολέμου στον πόλεμο τους είναι πατριωτική και ικανή ηγεσία και συνεργεία της κοινωνίας. Η κοινωνία κατά την άποψη μου οφείλει να οργανωθεί σε δημοτικές κοινότητες ενεργών ενωμένων πολιτών και να συγκροτήσει συνελεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχει στα χέρια της η κοινωνία ένα συλλογικό όργανο δράσης κατά των κατακτητών απολοτριοτών, των συνεργατών τους και κατά του εξουσιαστικού συστήματος της διαπλοκής της κομματοκρατίας με την κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. Οι υπόλοιπες αντιδράσεις, πέραν τις ολιστικής σφαιρικής αληθούς ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινωνίας για να αντιλαμβάνεται ορθώς τα προβλήματα, είναι ανεπαρκείς.

  Αφού γνωρίζουμε πλέον τους σκοπούς των επιτιθεμένων εχθρών(φτωχοποίηση και εξαθλίωση της κοινωνίας, απαλλοτρίωση της Ελλάδος, αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, διαμελισμός και αφανισμός του Έθνους μας ), όπως και στους τρόπους τους να τα επιτύχουν, είναι λογικό πως και εμείς ως αμυνόμενοι πρέπει να συγκροτήσουμε στρατηγικό σχέδιο επιτυχούς άμυνας και νικηφόρας έκβασης αυτής της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης. Όσοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο πρέπει να συνδράμουν για αυτόν τον σκοπό, να ενημερωθούν και να στρατευθούν σε μια πανεθνική αμυντική κινητοποίηση.Το ζητούμενο βέβαια είναι αυτό το πολύτιμο, την ομογένεια, όπως και κάθε πολύτιμο, κάθετη που μας δίδει ισχή να το εντάξουμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο άμυνας και ανασυγκρότησης. Σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο μας πρέπει να εντάξουμε ολους τους παράγοντες και τρόπους επιτυχούς άμυνας. Όσοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο πρέπει να συνδράμουν για αυτόν τον σκοπό, να ενημερωθούν και να στρατευθούν σε μια πανεθνική αμυντική κινητοποίηση.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s