ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία αποκτά μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική αμέσως μετά τη μετάβαση στη δραχμή και την υποτίμηση της κατά 25% έναντι του ευρώ. Το γεωργικό προϊόν είναι έντασης εργασίας (η συμμετοχή δηλ. του κόστους εργασίας ανέρχεται περίπου στο 70-80% του συνολικού κόστους), με συνέπεια η προστιθέμενη αξία των αναγκαίων εισαγωγών σε λιπάσματα και καύσιμα, να έχει περιορισμένη επίπτωση στο συνολικό κόστος. Το κόστος παραγωγής εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 20%, με συνέπεια τα γεωργοκτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα να γίνουν περισσότερο ελκυστικά και ανταγωνιστικά, αφού θα πωλούνται πολύ φτηνότερα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς. Και αυτό αφορά τους πραγματικούς παραγωγούς και μόνο. Η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, εκτός από τα τεράστια οφέλη για την εθνική οικονομία, το ισοζύγιο πληρωμών, την απασχόληση, θα επιτρέψει την περαιτέρω ποιοτική της βελτίωση και την ανάγκη περιφερειακής αποκέντρωσης και ανάπτυξης της χώρας.

Στα πλαίσια και των γενικότερων εξελίξεων στην Ευρώπη, επιδιώκεται η αποδυνάμωση ή και αποδέσμευση από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την καταστροφική πρακτική των επιδοτήσεων και περιορισμών σύμφωνα με τις επιλογές των Βρυξελών και η στροφή σε προϊόντα συμβατά με το ελληνικό κλίμα, την εσωτερική και κυρίως, τη διεθνή ζήτηση. Για τον ίδιο λόγο, δημιουργείται χάρτης παραγωγής επιθυμητών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων κατά περιοχή. Λαμβάνονται μέτρα για την ενοποίηση αγροτικής γης για ενιαίες καλλιέργειες έκτασης τουλάχιστον 200τμ. Ενισχύονται ειδικότερα, σύγχρονες ανταγωνιστικές, καινοτόμες, οικολογικές, υδροπονικές και θερμοκηπευτικές καλλιέργειες, καθώς και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ενισχύονται οι καινοτόμες  και αποδοτικές δράσεις στη γεωργία  με έμφαση στις οικολογικές και εναλλακτικές καλλιέργειες. Καθιερώνεται σήμα ελληνικού προϊόντος, σήμα ελληνικού βιολογικού προϊόντος και σήμα ελληνικού παραδοσιακού προϊόντος. Ενισχύεται η ιχθυοκαλλιέργεια με προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως και η παραδοσιακή αλιεία, με παράλληλα αυστηρά μέτρα για την παράνομη αλίευση. Επαναδημιουργείται η Αγροτική Τράπεζα σε νέες υγιείς βάσεις, η οποία σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ελεγχόμενη ρευστότητα σε σύγχρονες μορφές αγροκτηνοτροφικών εταιρειών-συνεταιρισμών που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η Αγροτική Τράπεζα ασφαλίζει την παραγωγή από κλιματολογικές και κάθε τύπου καταστροφές και επιδοτεί κατά περίπτωση, την παροχή ενέργειας για ιδιαίτερα ενεργοβόρες καλλιέργειες. Αναθεωρούνται ή και καταργούνται οι επιδοτήσεις για την απόσυρση αγροτικών προϊόντων και οι συναφείς δράσεις. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία ειδικών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών εταιρειών με νέα νομοθετική ρύθμιση, με επίκεντρο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της συνεταιριστικότητας και της ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την πρωτογενή παραγωγή. Ενισχύεται η απ’ ευθείας σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή, καθώς και εξαγωγικές συνεταιριστικές και ιδιωτικές εταιρείες αγροτικών προϊόντων.

Προωθούνται διεθνείς διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγή ελληνικών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων. Καταργούνται οι μνημονιακές διατάξεις που πλήττουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και ειδικότερα την παραγωγή ελληνικού γάλατος. Νομιμοποιούνται οι σταυλικές εγκαταστάσεις, επαναλειτουργούν άμεσα τα εργοστάσια λιπασμάτων, η βιομηχανία ζάχαρης και αλατιού, οι δύο τελευταίες με τη μορφή κρατικού μονοπωλίου, με σκοπό την κερδοφορία προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, με την προϋπόθεση φυσικά ότι λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και είναι κερδοφόρες. Δημιουργούνται σύγχρονα κέντρα παραγωγής σπόρων. Θεσπίζεται Μητρώο Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλιέων για άτομα που κατοικούν μόνιμα στην ύπαιθρο και απασχολούνται κυρίως με την πρωτογενή παραγωγή, για τους οποίους θεσπίζεται αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 12.000 και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Παρέχονται ειδικές ενισχύσεις για απομακρυσμένες νησιώτικες και ορεινές περιοχές και λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προώθηση του αγροτουρισμού. Γενικότερα η επιστροφή στη γη και στη θάλασσα, η ενίσχυση της δημιουργικής παραγωγής του Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφου και αλιέα,  αποτελούν πρώτιστο στόχο για το μέλλον της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο Πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί, όχι μόνο την βάση της οικονομίας, αλλά και βασικό παράγοντα οικονομικής ανασυγκρότησης ενός κράτους. Ως εκ τού του, ο τομέας της αγροτικής οικονομίας και οι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής δύνανται να καταστούν ο βασικός μοχλός επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Πρωταρχική μέριμνα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι η στήριξη, η ενίσχυση και η ανάπτυξη του παραμε λημένου τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής. Δυστυχώς, από τις αρχές του 1980 μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, ήταν ιδιαιτέρως διαδομένη η εσφαλμένη άποψη πως όσο λιγότεροι οι αγρότες, τόσο πιο αναπτυγμένο οικονομικά το κράτος! Επιπλέον, όλες οι Ελληνικές Κυβερνήσεις, από την μεταπολίτευση και μετά, επέδειξαν εγκληματική αδιαφορία για τον Πρωτογενή Τομέα της Ελλάδας, φτάνοντας στο σημείο ακόμα και να παροτρύνουν τους αγρότες να ξεριζώσουν τις καλλιέργειές τους, με το επιχείρημα ότι έτσι θα εξασφάλιζαν αποζημίωση από την Ε.Ε.! Έτσι, φτάσαμε στη διάλυση της ελληνικής οικονομίας και η χώρα κατέστη πλήρως εξαρτώμενη, ακόμα και για την εξασφάλιση των βασικών ειδών διατροφής.

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ διαφέρει από τα άλλα κόμματα, γιατί πιστεύει ότι η Πρωτογενής Παραγωγή μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ισχυρή παγκόσμια αγροτική δύναμη! Οι λύσεις που προτείνουμε – έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον – είναι ρε αλιστικές, πρακτικές, σαφείς, καινοτόμες, εναλλακτικές, άμεσα εφαρμόσιμες και αποδοτικές. Πρόκειται για λύσεις που κανένα από τα μνημονιακά κόμματα δεν είχε την πολιτική βούληση, την τόλμη και την απο φασιστικότητα να προτείνει. Οι Προτάσεις – Λύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την Πρωτογενή Παραγωγή, αφορούν τους τομείς: Ι. ΑγροβιοδιατροφήΙΙ. Κτηνοτροφία ΙΙΙ. Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων IV. Φυτική Παραγωγή (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Καλλιέργεια Βοτάνων, Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών και «Υπερτροφίμων» (Superfoods)) V. Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες Οι προτάσεις που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στοχεύουν σε μια Ελλάδα αυτάρκη, ισχυρή και οικονομικά εύρωστη.

 Οι Έλληνες μπορούμε και ΠΡΕΠΕΙ να πάρουμε ξανά τη χώρα στα χέρια μας! Το μόνο που χρειάζεται είναι στρατηγικός σχεδιασμός που θα στοχεύει στο εθνικό συμφέρον και ισχυρή πολιτική βούληση. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ διαθέτουμε και τα δύο και καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να μας ακολουθήσουν!

Ι. Αγροβιοδιατροφή Η αλυσίδα αξίας των τροφίμων (from farm to fork) ξεκινάει από το χωράφι και καταλήγει στο τραπέζι του καταναλωτή. Χωρίς να παρεμβάλλονται μεσάζοντες και χωρίς αυτή η αλυσίδα να σταματά. Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία των απορριμμάτων από κάθε φάση παραγωγής, ώστε να μην επιβαρύνεται και διαταράσσεται το περιβάλλον. Στην χώρα μας το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής μένει σχεδόν αναλλοίωτο στο χρόνο, ενώ είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά η διατροφική του αξία. Σήμερα στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν προστεθεί τα χαρακτηριστικά των δυτικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα το μεσογειακό πρότυπο να έχει αλλοιωθεί κυρίως από τη νεολαία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η αγροβιοδιατροφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και για τηνκοινωνία της χώρας μας.

 Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, η ιστορία της χώρας και η θέ ση της στον παγκόσμιο χάρτη μας δίνουν στρατηγικά και ουσιαστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό που απαιτείται από την Πολιτεία είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να αναδείξουν την πρωτογενή παραγωγή και τα τρόφιμα, ως τον «Κοιμώμενο Γίγαντα» της ελληνικής οικονομίας, που επιτέλους ξύπνησε από το λήθαργο που τον είχαν οδηγήσει ΟΛΕΣ οι Κυβερνήσεις από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται συνεργασία ουσιαστική και άμεση συστράτευση όλων εκείνων των φορέων που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την ΓΓΕΤ και το Υπουργείο Ανάπτυξης στην διατύπωση πολιτικών για την αγροβιοδιατροφή, αλλά και η αγαστή υνεργασία και υλοποίησής της κάτω από ένα επι χειρησιακό σχέδιο εφαρμογής, αποτελεί ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟ! Πρέπει να παρακολουθείται αυτό το Σχέδιο Εφαρμογής Συστηματικά από τους παραπάνω Φορείς και από κοινού να αναδιατυπώνουν και διορθώνουν τους Στόχους που έχουν θέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του.

Επομένως, η διαβούλευση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας αποτελεί ξεχωριστή και αναγκαία προϋπόθεση! Πρόκειται για στρατηγικές που πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν, ώστε να δημιουργηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας. Οι έμφαση στον τομέα της αγροβιοδιατροφής είναι ιδιαιτέρως σημαντική, για ποικίλους και πολυάριθμους λόγους. Πιο αναλυτικά, οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου 17 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (7,6% της συνολικής απασχόλησης) στην Ε.Ε. Επίσης, αποτελούν το 3,5% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιούνται στην τροφική αλυσίδα 16,8 εκ. επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται 48,2 εκ. άτομα. Επιπροσθέτως, η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO. Η μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από μια απότομη αύξηση στη ζήτηση για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 18% των εξαγωγών τροφίμων παγκοσμίως, αξίας 76 δισεκα τομμυρίων ευρώ Στην ΕΕ ο κλάδος των τροφίμων κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε κύκλο εργασιών, απασχόληση και προστιθέμενη αξία. Το έτος 2009 οι πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 954 δις € και η απασχόληση σε 4,2εκατ. εργαζομένους, ενώ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύουν το 99,1% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Τα πρωτογενή προϊόντα που προέρχονται από τηναγροτική παραγωγή κατά ένα μικρό μέρος προορίζονται απευθείας για κατανάλωση!Ο κύριος όγκος τους εισρέει στην παραγωγή μεταποιημένων ειδών διατροφής. Έτσι, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανεξαρτήτως προέλευσης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τον τομέα της αγροβιοδιατροφής. Στην Ελλάδα, περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας ειδών διατροφής, ενώ συνολικά, απασχολούνται πάνωαπό 2 εκ. άτομα. Επίσης, στη μεταποίηση, ενώ δραστηριοποιείται μόλις το 1,6% των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας, δημιουργείται το ¼ της συνολικής προστιθέμενης αξίας! Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα σήμερα υπολογίζεται πως έχει μειωθεί στο 12%, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 15,3% που ήταν το 2003. Παρατηρείται λοιπόν, πως ο Έλληνας έχει εγκαταλείψει την Πρωτογενή Παραγωγή. Οι επιστροφή των Ελλήνων στα χωράφια, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και την αλιεία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί για την Οικονομική Επιβίωση της χώραςμας! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ μπορεί να κερδίσει αυτό τοστοίχημα με καινοτόμες και εναλλακτικές προτάσεις, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της πρωτογενούς παραγωγής! Η ΓΓΕΤ είναι ο ΜΟΝΟΣ μηχανισμός που υποστή ριξε πολιτικές και δράσεις έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο παρελθόν στον τομέα της αγρο βιοδιατροφής. Όμως, ένα από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σχετικά με την Πρωτογενή Παραγωγή είναι ότι, καταγράφονταιχαμηλές επιδόσεις καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Ένα άλλο σπουδαίο πρόβλημα είναι ότι, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας του υφιστάμενου προσωπικού σε κρίσιμες ειδικεύσεις σε γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό οφείλεται στις αδυναμίες του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και λόγω των ελλείψεων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που οδηγούν σε αστοχία της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος της τεχνολογικής πλατφόρμας των τροφίμων(brokerage events, ετήσιοι διαγωνισμοίECOTROPHELIA, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα τροφίμων food for life), όπως και ο τομέας της βιοτεχνολογίας. Η παραγωγική διάρθρωση στη χώρα μας συνίσταται από 860.000 μικρές και μεγάλες εκμεταλλεύσεις με μεγάλη ανομοιομορφία στις οικονομίες κλίμακας στην εκπαίδευση των ανθρώπων, στην προσέγγιση της παραγωγήςπροϊόντων και στην άντληση γνώσης για χρήση την παραγωγή των προϊόντων. Στην κτηνοτροφία τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση,αφού παρουσιάζει την ίδια εικόνα και επιπλέον, έχουμε χωρικούς περιορισμούς λόγω της απομόνωσης στην κατανομή των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Το βασικότερο συμπέρασμα σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία στην πρωτογενή παραγωγή, είναι ότι: Υπάρχουν μεμονωμένες αξιόλογες πρωτοβουλίες και διαπιστώνεται ανεπάρκεια στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή στον τομέα των τροφίμων και στην κατοχύρωση της υπάρχουσας γνώσης.

 Οι καινοτόμες και εναλλακτικές Προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣHΣ για την Αγροβιοδιατροφή είναι οι ακόλουθες: 1.Στον τομέα της Ερευνάς και Τεχνολογίας

: Ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση τηςανάδειξης νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με βάση συνεκτικά τεχνο-οικονομικά δίκτυα. 2. Ένταξη των Ερευνητικών Κέντρων στο νεοσύστατο Φορέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπ Ανάπτυξης, προκειμένου να εκμηδενιστεί η πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας και ειδικότερα στους τομείς της μοριακής βιολογίας και της βιοτεχνολογίας. 3. Ενίσχυση των Δράσεων και των Υποδομών του ΕΛΚΕΘΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας, με παράλληλη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Παράλληλα, διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ με άλλους φορείς της ΕΕ, ώστε να μεγεθυνθεί η δραστηριότητά του στην ανάπτυξη τωνυδατοκαλλιεργειών στην χώρα.

4. Παροχή κινήτρων στο ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ που ασχολείται με θέματα αειφορικής αγροτικής παραγωγής, γεωργικής μηχανικής και περιβάλλοντος, αγροπληροφορικής και τε χνολογιών ξύλου-επίπλου και συνεργασία του με άλλους φορείς της ΕΕ. 5. Παροχή κινήτρων στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τα ινστιτούτα τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων και κτηνοτροφίας και το ΜΑΙΧ, τα οποία κατέχουν σημαντική θέση στους φορείς που εμπλέκονται με τον τομέα της αγροβιοδιατροφής, όπως επίσης η Αμερικάνικη Γεωργική σχολή της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας. 6. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (όπως το HORIZON), αποτελεί μια ακόμα λύση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, με υποστήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους. 7.Συνεργασία των Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας για την υιοθέτηση Ειδικών Προγραμμάτων στα τμή ματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ που ασχολούνται με την παροχή ειδικεύσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με την παραγωγή τροφίμων. 8. Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ στους εργαζόμενους που εμπλέκονται με την Πρωτογενή Παραγωγή, ώστε να επιμορφωθούν επί των νέων μεθόδων και τεχνολογιών καλλιέργειας και παραγωγής τροφίμων. 9. Παροχή ειδικών Φορολογικών Κινήτρων στις Εταιρείες του Τομέα Τροφίμων, ώστε να αναπτύξουν περισσότερες συνεργατικές δράσεις με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα/ομάδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 10. Άμεση Υιοθέτηση Συστήματος Ανταμοιβής ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε επιστήμονες ή σε ομάδες επιστημόνων, που θα συνδυάζει ερευνητική προσπάθεια και παραγωγή οι κονομίας. Αυτό το σύστημα, θα παρέχει ειδικές επιχορηγήσεις και ειδική φορολογία για την επίτευξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. Κι αυτό, γιατί στην χώρα μας είναι Αποκομμένη η Αριστεία από την Παραγωγική Διαδικασία!

11. Κατάρτιση Προγράμματος Εξωστρέφειας των Δι πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Ειδικών Ενεργειών για ενίσχυση των Διεθνών Αιτήσεων με πρόθεση τη διεθνή «εκμετάλλευση» αυτών των νέων προτάσεων, προς όφελος του επιστήμονα και της ελληνικής κοινωνίας. 12. Παροχή κινήτρων και διάθεση πόρων στους φορείς(ακαδημαϊκούς και δημόσιους) για να καταθέτουν διεθνής αιτήσεις για προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και διεύρυνση της γκάμας, πέραν του τομέα τωντροφίμων. 13. Υιοθέτηση Πολιτικής Εμπορικής Αξιοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με παράλληλη Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή στον τομέα των τροφίμων και στην κατοχύρωση της υπάρχουσας γνώσης, σε συνεργασία με το «Γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα» και με την προτεινόμενη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Καινοτομίας στο Υπ Ανάπτυξης. 14. Υιοθέτηση ενός διεθνούς brand name των ελληνικών προϊόντων. 15. Υιοθέτηση ενός ΑΠΛΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ θεσμικού πλαίσιο ελέγχου τροφίμων και ποτών. 16. Ίδρυση ΜΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για ΟΛΑ τα τρόφιμα εποπτευόμενη από το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης. 17. Κατάρτιση ενός μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης και Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα και στη βιομηχανία τροφίμων 18. Ουσιαστική εκπροσώπηση του Ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (νομοθετικών και ρυθμιστικών) που αφορούν στον Αγροτικό Τομέα και στη Βιομηχανία Τροφίμων. 19. Ίδρυση Υπηρεσίας Οργάνωσης Παραγωγής των μαζικά συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αγροτών εποπτευόμενο από το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες τουΥΠΟΙΚ. Η Υπηρεσία θα παραχωρεί την πρώτη ύλησποράς και παραγωγής που θα προέρχεται από την Γεωπονική Σχολή, θα προωθεί την πώληση της παραγωγής με ποσοστό επί του κέρδους. 20. Εξυγίανση του νομοθετικού συστήματος του κλάδου υιοθετώντας μια απλή και εκσυγχρονισμένη νομοθεσία. Ταυτόχρονα, υιοθετούμε μια πιο αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου των επιχειρήσεων, από ΜΙΑ ελεγκτική αρχή, που στόχο θα έχει την ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου του κράτους ως εποπτικού φορέα. 21. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου στη βιομηχανία τροφίμων. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούμε κίνητρα εισόδου στις νέες επιχειρήσεις και γι’ αυτό το σκοπό υιοθετούμε τη διαδικασία: « Ίδρυση – Έναρξη Νέας Επιχείρησης σε ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ (OneStop) ΚΑΙ για τις εταιρείες Τροφίμων»!

 22. Ευνοϊκή Φορολόγηση για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων που θα προσλαμβάνουν Έλληνες Πολίτες στο εργατικό δυναμικό τους και ταυτόχρονα, θα κάνουν επανεπένδυση των κερδών στην επιχείρηση για αύξηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. 23. Σταθερή Φορολογική και Οικονομική Πολιτικήγια τη Βιομηχανία Τροφίμων.24. Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, της παραγωγής, και της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης των πόρων. Απαιτείται ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για να εξασφαλιστεί πρόοδος στους τομείς της διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής παραγωγής, για τον εντοπισμό των επιβλαβών οργανισμών στις καλλιέργειες και τη ζωική παραγωγή και τονβιολογικό έλεγχο των φυτών. Επίσης, η Ορθή Χρήση και η Εκμετάλλευση του δυναμικού των πράσινων τεχνολογιών είναι βασική μας προτεραιότητα, εφόσον η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνει συστήματα προειδοποίησης για επιβλαβείς ουσίες. 25. Καινοτομίες προς στήριξη της βιοοικονομίας. Οι καινοτόμες λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται και στην αυξανόμενη βιοοικονομία. Έτσι, προτείνουμε τη συνεργασία των Ακαδημαϊκών, με τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την εξεύρεση λύσεων σχετικών με την βιοδιύλιση, όπως και για την υποκατάσταση της πρωτογενούς παραγωγής πρωτεϊνών από τα φύκια ή τη βιοζύμωση, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Επίσης, προτείνουμε την καθοδήγηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων πουδραστηριοποιούνται στους τομείς της κτηνοτροφίας και της φυτικής παραγωγής, για την επίτευξη υψηλότερης και ποιοτικότερης παραγωγής. 26. Αύξηση της Βιοποικιλότητας, των Υπηρεσιών του Οικοσυστήματος και της λειτουργικότητας του εδάφους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα συστήματα ολοκληρωμένης οικολογικής γεωργικής παραγωγής, όπου ανήκουν η ενίσχυση της βιοποικιλότητας του εδάφους, η δέσμευση του άνθρακα, η συγκράτηση του νερού, η σταθερότητα του οικοσυστήματος και η ανθεκτικότητα. Οι λύσεις μας εστιάζονται στη βελτίωσητης διαχείρισης της γης, στον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και τα νέα γεωργοδασοκομικά συστήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η απορρόφηση κονδυλίων που αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το Πρόγραμμα για την«Ευρώπη 2020» αποτελεί μια λύση, αφού περιλαμβάνει ποσό 4,5 δις Ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με επίκεντρο την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοοικονομία και τη βιώσιμη γεωργία.

27.Προώθηση Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού. Ο στόχος που επιδιώκουμε είναι η ανάπτυξη και διάδοση των καινοτόμων προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών, παράλληλα με τη δημιουργία διαφανούς και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού. Το κύριο βάρος δίνεται σε καλύτερα συστήματα πληροφόρησης και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Αυτά θα αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, αλλά και τα συστήματα πιστοποίησης. Οι λύσεις που προτείνουμε επεκτείνονται στην καθιέρωση καινοτομιών σε θέματα διαχείρισης για τους αγρότες, ενισχύοντας το ρόλο τους στις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ υιοθετούμε νέα εργαλεία διάγνωσης που θα βοηθήσουν το έργο της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι λύσεις μας συμπεριλαμβάνουν και την αξιοποίηση του πλήρουςφάσματος της ποικιλότητας του βασικού γενετικού υλικού μας και τη θέσπιση θεσμικών καινοτομιών. 28. Βελτίωση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων και καθιέρωση Υγιεινού Τρόπου ζωής για τους Έλληνες. Στους τομείς δράσης που προτείνουμε συγκαταλέγονται η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων. Η βιοκατόπτευση και οι δυνατότητες της ιατρικής χλωρίδας ως πόρου πρώτων υλών αποτελούν μια λύση στη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. Προ τείνουμε νέες μεθόδους φυσικής θεραπευτικής αγωγής για τα ζώα και τα φυτά και νέες μεθόδους για την ανάλυση των βιολογικών ιδιοτήτων των ειδών διατροφής. Προτείνουμε για τηβελτίωση της δημόσιας υγείας την υιοθέτηση νέων εργαλείων για την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, όπως είναι οι μηχανισμοί εκπαίδευσης, πληροφόρησης και εκμάθησης, για προϊόντα με περιεκτικότητα σε υγιή συστατικά (π.χ. γάλα ή λάδι με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα). Για την υλοποίηση αυτήςτης διαδικασίας προτείνουμε συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο Συνεργασίας των Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Ανάπτυξης. 29. Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και και νοτομίας στη γεωργία ΚΑΙ τις αγροτικές περιοχές. Προτείνουμε και προωθούμε την ενίσχυση τωνδεσμών μεταξύ της εφαρμοσμένης και προσανατολισμένης έρευνας. Οι πραγματικές ανάγκες των αγροτών, της αγοράς και του αγροδιατροφικού το μέα έρχονται μπροστά και καλύπτονται με δράσεις που θα δημιουργηθούν μέσω συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ερευνητών, συμβούλων, γεωργών, επιχειρήσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενώσεων καταναλωτών, περι βαλλοντικών οργανώσεων κτλ). 30. Προώθηση της ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη.

Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που θα εκμεταλλευτούν το Πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), αλλά και μέσα από δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων. Η πολιτική προώθησης πιλοτικών έργων αποτελεί μια ακόμα λύση για τον έλεγχο της εμπορικής εφαρμογής των τεχνολογιών και των πρακτικών. 31. Προώθηση στοχευμένων, έγκυρων και διαρκώς επικαιροποιημένων δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Έτσι, θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των αγροτών και της αγοράς και ταυτόχρονα, θα δημιουργούν μία κουλτούρα αγροτικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 32. Προώθηση διαδραστικών δράσεων με παράλληλη επίδειξη πρακτικών εφαρμογής και τεχνολογιών. Η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των αγροτών και των εμπλεκόμενων στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, θα επιτρέπουν στους αγρότες να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, βελτιώνοντας έτσι τις μεθόδους παραγωγής, αλλά και την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. 33. Στήριξη συστήματος παροχής συμβουλών (τεχνικοοικονομικής ανάλυσης) στους αγρότες και τις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις στις αγροτικέςπεριοχές, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης, αλλά και την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής τους. 34. Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας (KnowHow) και της οικονομικής κα τάρτισης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση της προσβασιμότη τας και της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές. 35. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, ενίσχυση της βιωσιμότητας των. 36 Διατήρηση της αυτάρκειας της χώρας σε βασικά αγροτικά είδη.

Για να υλοποιήσουμε αυτό τη συνθήκη παρέχουμε συγκεκριμένα εχέγγυα και κίνητρα στους παραγωγούς για τη συνέχιση της ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια αυτών των προϊόντων και ενισχύουμε την ασφάλεια του εισοδήματός τους. Αύξηση της εγχώριας παραγωγής σε αγροτικά διατροφικά προϊόντα, κυρίως σε εκείνους τους τομείς που η εσωτερική αυτάρκεια δεν κρίνεται ικανοποιητική (κυρίως προϊόντα ζωικής παραγωγής – χοιρινό καιβόειο κρέας), στοχεύουμε στην άρση της αρνητικής σχέσης ζωικής προς φυτική και στην αύξηση της κατανάλωσης και της προστιθέμενης αξίας των φυτικών προϊόντων. Προώθηση της παραγωγής ποιοτικών, ιδιαίτε ρων, επώνυμων, τοπικών προϊόντων και της διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Για να γίνει αυτό, θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα ενημέρωσης ΟΛΩΝ των Ελλήνων για τα παραγόμενα ανά Περιφέρεια προϊόντα, ώστε να γίνουν κοινωνοί αυτής της γνώσης και να προβαίνουν σε αγορές – επιλογή αυτών των προϊόντων. Αύξησης της ποσότητας αλλά και του εύρουςτων εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων (νέα αγροτι κά προϊόντα),που θα απευθύνονται σε ανεπτυγμένεςανοικτές οικονομίες (όπως της Ρωσίας και της Κίνας),στηριζόμενοι στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων και στοχεύοντας στην: α) Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών – διατροφικών προϊόντων κυρίως μέσω της τυποποίησηςκαι της πιστοποίησης, αλλά και της διαφοροποίησης προς νέα και καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, που απαιτούν οι καταναλωτές στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, β) Δημιουργία μιασταθερής και αναγνωρίσιμης ποιότητας και ασφάλειας των εξαγώγιμων αγροτικών –διατροφικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, γ) Εξασφάλιση ικανοποιητικού όγκου παραγωγής με σταθεράποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από σχήματα που θα προκύψουν από διάφορες μορφές συνεργασιών και δ) Ενίσχυση των σχέσεων και του συντονισμού μεταξύ παραγωγής/μεταποίησης και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.

 38. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των Οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη Γεωργία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς: Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και διατήρησης των μεσογειακών αγροτικών συστημάτων και του αγροτικού τοπίου. Υιοθετούμε και προάγουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκέντρωσης/επιστροφής των πολιτών και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και πρόγραμμα προώθησηςσυγκαλλιεργειών και εγκατάστασης αγροδασικών συστημάτων. Ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Προτείνουμε την εφαρμογή νέων σύγχρονων μέσων αρδευτικών δικτύων και παράλληλα προωθούμε τη γεωργία ακριβείας και τα αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.- Επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.- Αντιμετώπιση της υποβάθμισης των εδαφικών συστημάτων και προστασία αυτών που βρίσκονται σευψηλό κίνδυνο υποβάθμισης.

 39. Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δίνουμε έμφαση στους ακόλουθους τομείς: Αξιοποίηση υπολειμμάτων και υποπροϊόντων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή βιοαερίου, λιπασμάτων και ζωοτροφών.  Μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τις γεωργικές δραστηριότητες. Προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με παρεμβάσεις στα καλλιεργούμενα είδη και στοντρόπο καλλιέργειας των υπαρχόντων ειδών.

40. Ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινωνική Ένταξη, τη Μείωση της Φτώχειας και την ουσιαστική Οικονομική Ανάπτυξη των Αγροτικών περιοχών, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς: Βελτίωση της ποιότητας ζωής της υπαίθρου: Αυτό θα το πετύχουμε με ενίσχυση μικρών βασικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων υπαίθρου. Παράλληλα, προκρίνουμε ένα σχέδιο για την υποδοχή και ενσωμάτωση των νέων «κατοίκων» στην ελληνική ύπαιθρο που προέρχονται από τα αστικά κέντρα.Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της χρήσης των τεχνολογιών στις αγροτικές περιοχές.  Πολυαπασχόληση/Επιχειρηματικότητα: Αυτό το στόχο θα τον πετύχουμε με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαιτέρως, της οικογενειακής επιχείρησης. Εφαρμόζουμε πρόγραμμα και δράσεις που θα ενισχύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με θεματικό τουρισμό (πχ οινοτουρισμός ή οικοτουρισμός), αλλά και με τουρισμό που να συνδέεται με τις αγροτικές εργασίες της υπαίθρου (αγροτουρισμός). Ανακαίνιση, αναβάθμιση και διατήρηση οικιστικού περιβάλλοντος: Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε έναν Νέο Ποιοτικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και στη χωροταξική αναβάθμιση των οικισμών.  Δικτύωση: Εφαρμόζουμε μια ορθολογική ανάπτυξη των τοπικών δικτύων προώθησης αγροτικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση στη δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Προώθηση αγροτικών προϊόντων: Εφαρμόζουμε σύγχρονες δράσεις που προάγουν την ουσιαστική προώθηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Κατάρτιση και μεταφορά γνώσεων: Εφαρμόζουμε Ειδικό Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμούσε καινοτόμες δραστηριότητες με τη συνεργασία των ΥπΑγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Ανάπτυξης.- Καινοτομία: Προωθούμε και εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές στους τρόπους παραγωγής, μεταποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και προβολής τοπικών προϊόντων. Παράλληλα, συνδέουμε ακαδημαϊκά & ερευνητικά ινστιτούτα με τις αγροτικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 41. Σύνθεση πινάκων συστατικών αυτόχθονων Ελληνικών τροφίμων, αλλά και όλων των τροφίμων που καταναλώνονται από Έλληνες. 42. Βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των Ελληνικών τροφίμων. 43. Σχεδιασμός γιαβελτιστοποίηση και προσαρμογή τεχνολογιών, με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας παραδοσιακών και νέων Ελληνικών τροφίμων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 44. Ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη διατροφικών αναγκών και τάσεων στην Ελληνική κοινωνία και στο εξωτερικό, καθώς και Ανάπτυξη καικαθιέρωση νέων αγορών(όπως αυτή της Ρωσίας και τηςΚίνας) για Ελληνικά τρόφιμα. 45.Απαραίτητες αναλύσεις και άλλες ενέργειες γιαπιστοποίηση και αναγνώριση τροφίμων ονομασίας προέλευσης από την Ελλάδα (Branding). 46. Εκσυγχρονισμός των κανονισμών ελέγχου ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην τροφική αλυσίδα, και της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων στη παραγωγική και εμπορική αλυσίδα. Προωθούμε ενέργειες για το συνολικό ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων και για την ορθή εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων υπό Ελληνικές συνθήκες. 47. Ανταγωνιστική παραγωγή αυτόχθονων προϊόντων και κατοχύρωση τους ως «Ελληνικά», με τηνυλοποίηση μελετών γενετικής. 48. Γενετικός χαρακτηρισμός και κωδικοποίηση της Ελληνικής γενετικής βιοποικιλότητας .49. Βελτιστοποίηση τεχνολογιών για αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας 50. Βελτίωση των παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας για σύγχρονη παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων 51. Προώθηση εξαγωγών βιολογικών προϊόντωνκαλής ποιότητας και προσιτού κόστους. 52. Στρατηγικός σχεδιασμός και στόχοι για να αποκτήσει ο τομέας της γεωργίας εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκή διάσταση. 53. Δημιουργία δικτύων σε επίπεδο Περιφερειών για την μεταφορά της τεχνολογίας και την αξιοποίηση της γνώσης. 54. Παροχή Κινήτρων για τη Δημιουργία εργαλείων καινοτομίας με περιφερειακή και εθνική διάσταση για επιλεγμένους σκοπούς έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία, όπως υδατοκαλλιέργειες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και οπωροκηπευτικά.

55. ΣύνταξηΟλιστικής Μελέτης από την ΓΓΕΤ για την αντιμετώπιση του «οικοσυστήματος». 56. Οριζόντια Συνεργασία μεταξύ των Φορέων της Πολιτείας και συγκεκριμένα, των ΥΠΑΑ, ΓΓΕΤ, ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . 57. Παροχή κινήτρων στους νέους αγρότες, όπως θέσπιση αφορολόγητου για τα πρώτα 5 χρόνια και ειδικός χαμηλός φορολογικός συντελεστής για τα επόμενα 5, με σκοπό τη δημιουργία Θερμοκηπια κών Καλλιεργειών. Στο σύνολο της επικράτειας οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες δεν ξεπερνούν τα 50.000 στρέμματα, παρόλο που υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις γης που είναι αναξιοποίητες. Υπολογίζεται πως στη Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία έως τον Έβρο) υπάρχουν περίπου 150.000 στρέμ ματα γης, τα οποία μπορούν να διατεθούν άμεσα στους Έλληνες αγρότες για τη δημιουργία θερμοκηπίων. Με την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών θα αυξηθεί κατακόρυφα η ποσότητα των αγροτικών προϊό ντων που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση και για εξαγωγές, ενώ παράλληλα, θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας στην Βόρεια Ελλάδα (εργάτες, ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό), ο αριθμός των οποίων μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 90.000! Ως εκ τούτου, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής και ενίσχυσης της οικονομίας της χώρας. 58. Επαναλειτουργία της Γεωπονικής Σχολής ως βασικό προμηθευτή πρώτων υλών καλλιέργειας και σποράς, έρευνας και εξέλιξης, ώστε να απαγκιστρωθούμε από τις πολυεθνικές εταιρείες με πρώτες ύλες γενετικά τροποποιημένες και ασύμβατες με το τοπικό κλίμα και έδαφος. Για να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας και ανάπτυξης θερμοκηπιακών καλλιεργειών, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα: Μέριμνα για τη δημιουργία και θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τους όρους και τις σχέσεις λειτουργίας των θερμοκηπιακών επιχειρήσεων. Ειδική εκπαίδευση και επιμόρφωση των ιδιοκτητών και του προσωπικού που απασχολείται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες για την απόκτηση της απαραίτητηςτεχνογνωσίας (KnowHow).Συνεργασία με εξειδικευμένους γεωπόνους για την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότη τας των αγροτικών προϊόντων που θα παράγονται από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με έμφαση στη χρήση νέων τεχνικών καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και την αποφυγή χημικών σκευασμάτων. Υιοθέτηση ενός διεθνούς brand name για τα παραγόμενα θερμοκηπιακά προϊόντα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει ότι η μόνη διέξοδος γιατην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι η «πραγματική παραγωγή». Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχει μόνο αυξημένη κατανάλωση, με μηδενική παραγωγή! Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση έφεραν την χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο του δανεισμού και της αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών έχει την πολιτική βούληση να υλοποιήσει όλες τις προτάσεις της στον τομέα της αγροβιοδιατροφής, ώστε η Ελλάδα να καταστεί αυτάρκης και να ανακάμψει οικονομικά!

 

ΙΙ. Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία περιλαμβάνει τους τομείς της αιγοπροβα-τοτροφίας, χοιροτροφίας, εκτροφής βοοειδών, αγελαδο-τροφίας και πτηνοτροφίας με έμφαση στην λευκή γαλο-πούλα που είναι από τους βασικούς κλάδους πρωτογε-νούς παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς και κύρια απασχό-ληση των Ελλήνων που ζουν στην ύπαιθρο. Σε ολόκληρη την χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική) υπάρ-χουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες (κυρίως μικρές και μεσαίες) και από αυτή την ενασχόληση εξασφαλίζουν ει-σόδημα χιλιάδες αγροτικές οικογένειες, συνεισφέροντας παράλληλα σημαντικά στην αγροτική ανάπτυξη. Ωστό-σο, προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως στην Ελλάδα, η κτηνοτροφική παραγωγή παρουσιάζει σταθερή μείωση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ούτε για να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες για κατανάλωση κρέατος. Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι σήμερα, η Ελλάδα καλύπτει τις καταναλωτικές της ανάγκες σε κρέας με μαζικές εισαγωγές. Υπολογίζεται πως το 85 % του βόειουκρέατος, το 69% του χοίρειου κρέατος και το 17% των πουλερικών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι εισαγωγής. Παράλληλα, χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους, ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται στα όρια της εγκατάλειψης. Αυτή η κατάσταση επιδρά αρνητικά και σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς οικονομίας, που όμως εξαρτώνται από την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Έτσι, χιλιάδες εργαζό-μενοι έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία και το κράτος χάνει πολύτιμα έσοδα.


Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ παρέχει κίνητρα για στροφή στη βιολογική κτηνοτροφία και αυτή η πολιτική αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος το-
μέας της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Η κτηνοτροφία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους δυναμικότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας μας! Η κύρια μορφή εκτροφής είναι η εκτατική που δεν διαφέρει σημαντικά από τη βιολογική, ενώ ο εκτατικός τρόπος παραγωγής συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και στη μείωση του κόστους. Παγκοσμίως, η παραγωγή κρέατος αποτελεί τη βασική παραγωγική κατεύθυνση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Κύρια χώρα παραγωγής είναι η Κίνα, ενώ τη δεύτερη θέση σε παραγωγή χοίρειου και πρόβειου κρέατος καταλαμβάνει παγκοσμίως η Ε.Ε, ακολουθούμενες από την Ν.Ζηλανδία – Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόβειο κρέας, το οποίο έχει παγκοσμίως την πιο αυξημένη κατανάλωση, οι κύριες χώρες παραγωγής στην Ε.Ε. είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Η Ελλάδα παράγει σημαντικό ποσοστό σε πρόβειο γάλα και κρέας στην Ε.Ε (μεικτή κατεύθυνση) με παράλληλα υψηλό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων. Η βιολογική προβατοτροφία στη χώρα μας αυξήθηκε την περίοδο 2002- 2006, με αποτέλεσμα ο αριθμός των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων να αυξηθεί κατά 260% αντιπροσωπεύοντας έτσι το 2,9% των συνολικών εκτρεφόμενων προβάτων στην Ελλάδα και το 9% των βιολογικά εκτρεφόμενων προβάτων στην ΕΕ. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι μικρές, οικογενειακές και εκτατικές. Παρουσιάζουν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης αναφορικά με το ζωικό κεφάλαιο, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και την παραγωγικότητα. Τελευταία, υπάρχει μία τάση εγκατάστασης νέων, μοντέρνων και εντατικών εκμεταλλεύσεων σε πεδινές περι-
οχές. Αυτές συνήθως παράγουν ζωοτροφές για να καλύψουν όλες ή ένα μέρος των αναγκών των εκτρεφόμενων ζώων και εμφανίζουν μεγαλύτερο επενδυμένο κεφάλαιο.


Στις ορεινές περιοχές μας το παραγωγικό σύστημα της κτηνοτροφίας μοιάζει πολύ με το βιολογικό, δίνοντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους Έλληνες κτηνοτρόφους σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Η βιολογική κτηνοτροφία εντοπίζεται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν άφθονοι διαθέσιμοι βοσκότοποι. Παρόλα αυτά, το ζωικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων αυτών είναι μικρό, αφού το κοπάδι αποτελείται από λιγότερο παραγωγικές φυλές, οι οποίες όμως είναι αυτόχθονες και καλά προσαρμοσμένες στο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγικών δαπανών της κτηνοτροφίας, καταλαμβάνει το αναλώσιμο κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα το κόστος διατροφής. Έτσι, στην περίπτωση της βιολογικής παραγωγής, το κόστος των αγοραζόμενων ζωοτροφών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στη συμβατική παραγωγή. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη τιμή αγοράς των βιολογικών ζωοτροφών και όχι στην αγοραζόμενη ποσότητά τους. Η βιολογική κτηνοτροφία φαίνεται να είναι λιγότερο εντατική σε εργασία (μικρότερο κόστος εργασίας κατά 23,89%), ενώ η παρουσία ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ είναι περισσότερο συνηθισμένη στη συμβατική (εκτατική) εκτροφή. Η βιολογική εκτροφή είναι λιγότερο εντατική σε εργασία λόγω του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιρίων και του ζωικού κεφαλαίου.


Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι χωρίς την επιδότηση, η βιολογική κτηνοτροφία είναι ασύμφορη, ενώ παρουσιάζει σχεδόν τετραπλάσιο καθαρό κέρδος σε σύγκριση με τη συμβατική, το οποίο όμως οφείλεται στην επιδότηση της βιολογικής παραγωγής και ΟΧΙ στις τιμές των βιολογικών προϊόντων! Οι προτάσεις – μέτρα που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, είναι:
1. Στρατηγικό σχέδιο που θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες και θα περιλαμβάνει όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες ανά περιφέρεια, τους τομείς που δραστηριοποιούνται και τις προοπτικές που υπάρχουν για περεταίρω ανάπτυξη.
2. Ειδική μέριμνα για τα βοσκοτόπια. Συνεργασία με τις περιφέρειες για την καταγραφή των κατά τόπους διαθέσιμων εκτάσεων βόσκησης. Θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα βοσκοτόπια της χώρας και θα αποδοθούν στους κτηνοτρόφους (ηέκταση που θα αποδοθεί θα είναι ανάλογη του μεγέθους της εκάστοτε κτηνοτροφικής μονάδας) με μακροχρόνια μίσθωση, το τίμημα της οποία θα είναι συμβολικό.
3. Μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για συστηματικό, εντατικό και περιοδικό κτηνιατρικό έλεγχο όλων των κοπαδιών της χώρας και άμεση περίθαλψη των ζώων που νοσούν, με χαμηλό αντίτιμο που θα αποδίδει ο κτηνοτρόφος. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωονόσων, που απο-
τελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι.
4. Σχεδιασμός προγραμμάτων οικονομικών αποζη-μιώσεων για κτηνοτρόφους που έχουνπληγεί είτε λόγω φυσικών καταστροφών είτε λόγω νόσουτων κοπαδιών, ώστε να εξασφαλίζεται πως θα αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα του πληγέντος κτηνοτρόφου.
5. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην κτηνοτρο-φία και ειδική εκπαίδευση στουςκτηνοτρόφους, ώστε να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. Έτσι, ο Έλληνας κτηνοτρόφος θα έχει τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες και τον ίδιο εξοπλισμό με τους κτηνοτρόφους άλλων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ολλανδία.

6. Ενίσχυση και παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες κτηνοτρόφους για παραγωγή ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα είναι αυτάρκεις και δεν θα εξαρτώνται από εισαγόμενες ζωοτροφές.
7. Μείωση των αυξημένων φορολογικών συντελεστών στο 5% για το εγχώριο κρέας και αύξηση των φορολογικών συντελεστών στο εισαγόμενο, ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να προτιμούν τα εγχώρια προϊόντα.8. Φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους κτηνοτρόφους απασχολούν Έλληνες στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

9. Επαναφορά του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αγροτών/κτηνοτρόφων στα 65 έτη, όπως ισχύει για όλες τις ομάδες εργαζομένων, και όχι στα 67 έτη που ισχύει σήμερα! Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι σκληρά εργαζόμενοι και μά-λιστα υπό αντίξοες συνθήκες.
10.Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρειας, (π.χ. ηλιακή, γεωθερμία, αιολική) για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων. Έτσι, θα έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον και μειωμένο κόστος ενέργειας για τους κτηνοτρόφους.
11. Ίδρυση κέντρων αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ελληνικών ζωικών φυλών για μεγαλύτερη απόδοση γάλακτος είτε κρέατος με αντοχή στις ασθένειες. Δημιουργία κέντρων επώασης λευ-κής γαλοπούλας.12.Σύσταση κέντρων χονδρικής πώλησης προιόντων ανά νομαρχία, συνδεδεμένων διαδυκτιακά μεταξύ τους και προσιτά στο κοινό γιααπ’ευθείας αγορά χωρίς μεσάζοντες.Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η στήριξη των κτηνοτρόφων είναι υποχρέωση, γιατί έτσι στηρίζονται η εθνική οικονομία και η ελληνική περιφέρεια, αφού οι κτηνοτρόφοι αποτελούν βασικούς συντελεστές βιωσιμότητας της υπαίθρου. Ταυτόχρονα, η έμφαση στην κτηνοτροφική παραγωγή μπορεί να εξασφαλίσει και την αυτάρκεια της  χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει τη δημιουργία μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης Ελλάδας και η βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτίστως η ενίσχυση της αγροτικής / κτηνοτροφικήςπαραγωγής. ΙΙΙ. Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων.Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι από τις πλέον απαραίτητες ομάδες τροφίμων που βρίσκονται ή τουλάχιστονοφείλουν να βρίσκονται σε κάθε ελληνικό σπίτι. Αναμφισβήτητα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους τροφίμων στην χώρα μας. Οι επιχειρήσεις αυτού του Κλάδου επενδύουν συνεχώς σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών. Παρόλα αυτά – κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης – τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται σε πτωτική πορεία. Η αγορά των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες κάθε μεγέθους. Τα μερίδια αγοράς τους μοιράζονται κυρίως μεταξύ των μεγάλων εταιρειών και ΜΟΝΟ σε ΤΟΠΙΚΟ επίπεδο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις τωνκαταναλωτών. Στην περίοδο των μνημονίων είναι σύνηθες το φαινόμενοοι Έλληνες καταναλωτές να στρέφονται σε γαλακτοκομι-κά προϊόντα με «ΙδιωτικήΕτικέτα», όπου μερικές φορές τίθενται θέματα ποιότητας και ασφάλειας. Η εισαγωγή 332.063 τόνων γαλακτοκομικών το 2009, με το γάλα να καλύπτει τους 293.062 τόνους από αυτές τις εισαγωγές, όπου το 80% προέρχεται από την Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ για μία χώρα που έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία για παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων!! Όσον αφορά τις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων, το 2009 ανήλθαν σε 41.011 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 27,9% σε σχέση με το 2008. Το κυριότερο προϊόν εξαγωγής μας είναι το γιαούρτι που απέσπασε μερίδιο 53% (δηλαδή, 22.015 τόνοι) από τη συνολική ποσότητα εξαγωγών το 2009. Η Ολλανδία, η Μεγ Βρετανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, απορρόφησαν το 67% των εξαγωγών μας το 2009. Το γάλα συγκαταλέγεται στις κύριες γεωργικές παραγωγές της ΕΕ, όπου περισσότερες από 1.000.000 εκμεταλλεύσεις παράγουν ετησίως 148.000.000 τόνους γάλακτος, αξίας ίσης προς 41 δις Ευρώ. Η μεταποίηση του γάλακτος απασχολεί περίπου 400.000 άτομα στο σύνολο της ΕΕ και αντιπροσωπεύει συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 120 δις Ευρώ. Από την άλλη μεριά, το μη επεξεργασμένο γάλα που παραδίδεται στα γαλακτοκομεία μετατρέπεται σε ένα ευρύ φάσμα παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για ζωοτροφές ή για τη βιομηχανία. Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή στην αγορά γάλακτος στο πλαίσιο της ΕΕ, διαπιστώνεται πως αυτή δεν ήταν ελεύθερη. Έτσι, το 1984 θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μια Ποσόστωση Γάλακτος ανά χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά πλεονάσματα, που ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Το καθεστώς των ποσοστώσεων γάλακτος ίσχυε μέχρι την 31 Μαρτίου 2015 και απέδιδε σε κάθε Κράτος μέλος μια εθνική ποσόστωση παραδόσεων για το γάλαπου παραδίδεται σε αγοραστές (κυρίως γαλακτοκομεία) και μια εθνική ποσόστωση άμεσων πωλήσεων για τις άμεσες πωλήσεις και διαθέσεις γάλακτος στους καταναλωτές, καθώς και για όλες τις πωλήσεις και διαθέσεις άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, προέβλεπε ότι, κάθε υπέρβαση οποιασδήποτε από τις εθνικές ποσοστώσεις καθιστά το Κράτος μέλος «Υπόχρεο Καταβολής Εισφοράς» στην Κοινότητα. Το Σύστημα των Ποσοστώσεων εφαρμόστηκε προκειμένου να σταματήσει η υπερπαραγωγή γάλακτος σε επίπε-δο ΕΕ, που προέρχεται κυρίως από τις Χώρες της Βόρειας Ευρώπης και τις Κάτω Χώρες. Η Ελλάδα εντάχθηκε σ’ αυτό το Σύστημα Ποσοστώσεων, παρά το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή της δεν επαρκούσε για την κάλυψη της κατανάλωσης!! Όλο το διάστημα εφαρμογής του μέτρου των ποσοστώσεων Η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία υπερέβησαν τόσο τις εθνικές τους παραδόσεις, όσο και τις ποσοστώσεις άμεσων πωλήσεων κατά 200.000 τόνους! Από την άλλη, οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν μπόρεσαν καν να προσεγγίσουν τις ποσοστώσεις των εθνικών τους παραδόσεων, με αποτέλεσμα την εισαγωγή γάλακτος από τις παραπάνω χώρες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και του ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ που διαμορφώνεται από την παύση του καθεστώτος των Ποσοστώσεων, προτείνει τις παρακάτω άμεσες και βιώσιμες λύσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων, που είναι οι ακόλουθες: 1. Αλλαγή Μοντέλου Παραγωγής Αγελαδινού Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται η άμεση εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: Α. Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Β. Λήψη στοχευμένων μέτρων μεταφοράς τεχνογνωίας (Know How) στους κτηνοτρόφους, ώστε να βελτιώσουν την τεχνική και οικονομική τους απόδοση.

Γ. Υποστήριξη και ανάπτυξη της αειφόρου και ανταγωνιστικής παραγωγής εξαγώγιμων γαλακτοκομικών προϊόντων.
Δ. Θέσπιση ειδικών φορολογικών λύσεων και απλών μέσων αντιστάθμισης κινδύνων, όπως είναι για παρά-δειγμα οι συμβάσεις σταθερού περιθωρίου, στις οποίες θαέχουν εύκολη πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι.
Ε. Στο πλαίσιο της εγχώριας αγοράς, το Υπ Αγρ Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Υπ Υγείας και Παιδείας, να υποστηρίξει την προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων που έχει η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων για την υγεία, παράμετρος η οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί από πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. Στ. Το Υπ Αγρ Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ και το ΥΠΑΝ να ενισχύσει το κανονιστικό πλαίσιο, όσον αφορά στην αγορά λιανικού εμπορίου, ώστε να ρυθμιστεί η κερδοσκοπία εκ μέρους των εμπόρων λιανικής και να βελτιωθεί η ικανότητα των γεωργών να αποσβένουν τις δαπάνες τους.
Ζ. Προώθηση Καινοτόμων Γαλακτοκομικών Προϊό-ντων, τα οποία προορίζονται για τομείς, όπως η αθλη-τική, η ιατρική ή η βρεφική διατροφή. Αυτά τα προϊό- ντα βασίζονται σε ορό γάλακτος και άλλα γαλακτοκομικά συστατικά και συνιστούν κατηγορίες προϊόντων υψηλής αξίας με ταχεία ανοδική πορεία τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Η. Σύναψη Ειδικών Συμφωνιών με χώρες που προωθούν Πρότυπα Υγιεινής Διατροφής, όπως για παράδειγματο πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία στην Κίνα, και προώθηση επιλεγμένων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω αυτών των προγραμμάτων.
2. Εφαρμογή Καθεστώτος Τιμαριθμικά Καθορισμένης Τιμής τους γάλακτος, που θα επιτρέπει στους κτηνοτρόφους να «κλειδώνουν» οικειοθελώς ένα ποσοστό του παραγόμενου γάλακτός τους σε καθορισμένη τιμή για τρία έτη. Η τιμή αυτή θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να συνεκτιμηθεί σ’ έναν επαρκή βαθμό ο πληθωρισμός κόστους των εισροών. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να «κλειδώσουν» ένα ικανοποιητικό μέρος του περιθωρίου κέρδους τους, χωρίς να έχουν άγχος για τις τιμές της επόμενης χρονιάς. Παρόμοιο σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2010 σε 4 Κράτη και όλα τους υπερκαλύφθηκαν, διότι προσέφεραν στους κτηνοτρό- φους μεγάλο βαθμό βεβαιότητας ως προς το εισόδημα που θα λάμβαναν για μέρος της παραγωγής τους γάλακτος. Εκτιμάται ότι το 22% του συνόλου του γάλακτος που αγοράστηκε στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος στα 4 προαναφερθέντα Κράτη, όπως και οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στο καθεστώς αυτό επανήλθαν για να αποκομίσουν περαιτέρω οφέλη τις επόμενες χρονιές.
3. Από οικονομικής σκοπιάς, αναθεώρηση της βάσης των διατάξεων που λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας». Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο παρεμβάσεων είναι αμετάβλητες από τα μέσα του 2008. Προτείνεται λοιπόν ίδρυση Εποπτικού Μηχανισμού και διαδικτυακή πώληση προϊόντων μέσω των κέντρων χονδρικής πώλησης στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης που θα παρακολουθεί σε διαρκή βάση τη συνάφεια που θα έχει το προαναφερθέν «δίχτυ ασφαλείας» με το κόστος παραγωγής.
4. Όσον αφορά τους συνεταιρισμούς, προτείνουμε την καθιέρωση Ειδικού Πλαισίου Σύστασης Νέων Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών, που θα προάγουν τις Συνέργιες και θα αυξάνουν τον αριθμό των ζώων που θα παράγουν γάλα. Στην ΕΕ και ιδιαίτερα στη χώρα μας υπάρχουν μικρής κλίμακας κτηνοτρόφοι (από 15 -40 αγελάδες ανά κτηνοτρόφο). Έτσι, προωθούμε με βάση Ειδικό Στρατηγικό Σχέδιο την ομαδοποίησή τους για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στο επίπεδο των τιμών. Η Σύσταση αυτών των Κτηνοτροφικών μετοχικών ΑΕ θα γίνει με βάση το Σχεδιασμό που έχουμε καταρτίσει και που στηρίζεται στα επιτυχημένα πρότυπα της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ, προσαρμοσμένο αντίστοιχα στα ελληνικά δεδομένα. Με βάση αυτό, οι συνεταιρισμοί θα δίνουν προτεραιότητα στις αποδόσεις για τους μετόχους τους (κτηνοτρόφους), είτε υπό μορφή μερίσματος είτε με τιμή γάλακτος. Η ευημερία και το μέγιστο επιχειρηματικό συμφέρον των μελών τους αποτελούν τη βάση της δραστηριότητάς τους! Επίσης, αυτοί οι συνεταιρισμοί θα είναι σε θέση να ενεργούν ως ενδιάμεσοι φορείς για την παροχή στους κτηνοτρόφους επιλογών διαχείρισης της αστάθειας, όπως συμβάσεις καθορισμού τιμών ή ευκαιρίες «κλειδώματος» της τιμής του γάλακτος ή/και των περιθωρίων για καθορισμένη χρονική περίοδο. Τέλος, θα εισηγούνται οι συνεταιρισμοί προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και καλύτερης θεσμικής λειτουργίας τους, με σκοπό τη δημιουργία του ιδανικότερου πλαισίου λειτουργίας των κτηνοτρόφων.5. Η αδυναμία των γαλακτοπαραγωγών να ανακτήσουν μέρος του κόστους από την αλυσίδα λιανικού εμπορίου αντιμετωπίζεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗΛΥΣΗ με συγκεκριμένα μέτρα. Στις ακραίες μειώσεις των βασικών γαλακτοκομικών προιόντων, οι έμποροι λιανικής πώλησης επιδιώκουν και κερδίζουν το επιθυμητό γι’ αυτούς ποσό, σε αντίθεση με τους παραγωγούς, που βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται. Για την αντιμετώπιση αυτού του «νοσηρού» φαινομένου, δημιουργούμε ΑΜΕΣΑ Ειδική Διαδικασία Πρόσβασης των νεοσύστατων Κτηνοτροφικών ΑΕ στοΛιανικό Εμπόριο. Αυτό επιτυγχάνεται με την Ίδρυση σε πρώτη Φάση στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη, Ειδικών Κέντρων Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων, σε σημεία των πόλεων που θα είναι εύκολη η πρόσβαση των πολιτών. Εκεί, οι Κτηνοτροφικοί ΑΕ, θα μπορούν να διαθέτουν τα εμπορεύματά τους ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στους πολίτες «σπάζοντας» έτσι τα καρτέλ των πολυκαταστημάτων και τα μονοπώλια μερικών super markets, που κάποια εξ αυτών λειτουργούν και σε τοπικό –περιφερειακό επίπεδο.

ΙΙΙ. Φυτική καλλιέργεια. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η ποικιλία που υπάρχει στην Ελληνική Γη σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, βότανα αλλά και σε super foods είναι τόσο μεγάλη, που δυστυχώς οι κυβερνώντες από τη Μεταπολίτευση και μετά, είτε αγνοούν, είτε εσκεμμένα δεν έχουν προωθήσει δράσεις και πολιτικές αποφάσεις για την εντατική και παραγωγική τους καλλιέργεια. Ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό, οφείλεται ως επί το πλείστον σε πρωτοβουλίες λίγων δραστήριων Ελλήνων της υπαίθρου και μερικών επιχειρηματιών που είχαν από μόνοι τους την ευφυΐα να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους εναλλακτικές καλλιέργειες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει επικεντρώσει ενδεικτικά 14 εναλλακτικές καλλιέργειες που είναι ικανές να προσδώ-σουν στον Έλληνα αγρότη, αλλά και νέοεπιχειρηματία, πολύ μεγαλύτερο όφελος από εκείνο που προσδοκά από την παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Η καλλιέργεια αυτών των 14 προϊόντων επιτυγχάνει αποδόσεις κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ ανά στρέμμα, στην τιμή παραγωγού. Έτσι, η καλλιέργεια ενός ή κάποιων εκ των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, βοτάνων, με συνδυασμένη παραγωγή αιθέριων ελαίων από φυτά, μέσω μίας καθετοποιημένης μονάδας τυποποίησης, μπορεί να αγγίξει και τα 75.000 ευρώ, σε βάθος τριετίας για 10 στρέμματα καλλιέργειας. Οι δυνατότητες ανάπτυξης των «superfoods» και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στη χώρα μας, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα μεταποίησης, είναι τεράστιες αφού τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά στη συγκεκριμένη κατηγορία, σε σχέση με τα περισσότερα συμβατικά γεωργικά προϊόντα.

 Η ζήτηση στο ράφι του καταναλωτή αυξάνεται διαρκώςκαι οι παραγωγοί προσπαθούν να ενημερωθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελληνικής και διε-θνούς αγοράς.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την υλοποίηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καλλιέργειας και Ανάπτυξης των «superfoods» και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, δίνοντας έτσι, εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας και νέες επενδύσεις στην ελληνική περιφέρεια. Τα «superfoods» και αρωματικά φαρμακευτικά φυτά που προτείνουμε να καλλιεργηθούν συστηματικά και με βάση το Σχεδιασμό μας είναι τα εξής:- Μύρτιλο ή Μπλούμπερι- Βασιλικός- Ιπποφαές- Αλόη- Ρόδι- Αρώνια- Δενδρολίβανο- Κρανιά- Στέβια- Γκότζι μπέρι- Κρόκος Κοζάνης (Ελληνικό Σαφράν)- Σπιρουλίνα- Τρούφα- Δαμάσκηνα. Αναλυτικά, προκειμένου να γίνει κατανοητό στον Έλληνα Πολίτη, πως και γιατί, μπορεί με την καλλιέργεια των παραπάνω ειδών να πετύχει ότι, δεν μπόρεσε όλα αυτά τα χρόνια από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, θα αναφέρουμε συνοπτικά για το καθένα από αυτά μερικά χαρακτηριστικά που άπτονται της καλλιέργειας και του οικονομικού οφέλους.- Μύρτιλο ή Μπλούμπερι Το μύρτιλο ή Μπλούμπερι είναι ένας ψηλός θάμνος, που φτάνει σε ύψος τα 1,50-1,80 μ. και προέρχεται από τη Σιβηρία. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του μύρτιλου είναι πολυάριθμες και πρόκειται για μια καλλιέργεια που έχει άμεση απόδοση και είναι εξαιρετικά ανθεκτική στο κρύο (αντέχει ακόμα και σε θερμοκρασίες μικρότερες των -10ο C). Γενικά, το φυτό φύεται σε περιοχές με ηλιοφάνεια, με χαμη-λή θερμοκρασίακατά τους χειμερινούς μήνες και προτιμά εδάφη ελαφρώς αμμώδη με χαμηλό pΗ (4,8-5,2). Ο καρπός του φυτού είναι μικρός σε μέγεθος και στρογγυλός, με χαρακτηριστικό μπλε χρώμα και γλυκιά γεύση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παρασκευή μαρμελάδας, χυμού, ενώ πωλείται και ως αποξηραμένος. Οι ποικιλίες του μύρτιλου που είναι ιδανικές για το κλί-μα της Ελλάδας είναι οι: Aliceblue, Beckyblue,Briteblue, Centurion, Climax, Delite, Flodablue, Poewrblue, Premier, Sharpblue, Southland, Tifblue και Woodard. Η μέση απόδοσή του φτάνει τα 1.000 κιλά ανά στρέμμα, ενώ σε ένα στρέμμα φύονται έως 200 φυτά. Το δενδρύλλιο δίνει παραγωγή από την πρώτη κιόλας χρονιά, οι καρποί ωριμάζουν σε χρονικό διάστημα 3 – 6 εβδομάδων, ενώ μετά το τρίτο έτος αρχίζει να δίνει 3-4 κιλά / δένδρο και σε πλήρη παραγωγή φτάνει τα 5 κιλά. Με τιμή 5 ευρώ/κιλό κατά μέσο όρο, το καθαρό εισόδημα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ/στρέμμα.

– Βασιλικός

Ο βασιλικός είναι ένα ετήσιο ποώδες φυτό και στην Ελλάδα καλλιεργείται η πλατύφυλλη ποικιλία, που έχει σαν χαρακτηριστικό το έντονο άρωμα. Το ύψος του φυτού μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το μισό μέτρο. Ευδοκιμεί σε μεσογειακό, εύκρατο, θερμό κλίμα και είναι ευαίσθητος στο κρύο και στους δυνατούς ανέμους, εφόσον δεν αντέχει σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10° C. Όσο πιο ήπιος είναι ο χειμώνας, τόσο περισσότερες συγκομιδές μπορούν να γίνουν ανά έτος. Οι ανάγκες του φυτού για άρδευση δεν είναι υψηλές, εκτός και αν τα εδάφη είναι αμμώδη. Η ανθοφορία του φυτού γίνεται κυρίως την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, όμως η συγκομιδή πρέπει να γίνεται πριν από την ανθοφορία. Ο βασιλικός πωλείται αποξηραμένος, ως μπαχαρικό, και ως αιθέριο έλαιο. Επίσης, χρησιμοποιείται και στην φαρμακοβιομηχανία, λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων του (ενίσχυση μνήμης, καταπολέμηση πονοκεφάλου, διευκόλυνση πέψης και τονωτικό της όρεξης και του αίματος), αλλά και λόγω των εντομοαπωθητικών ιδιοτήτων του. Η ετήσια απόδοση της καλλιέργειας βασιλικού φθάνει τα 400 κιλά αποξηραμένων φύλλων / στρέμμα και τα έσοδα μπορούν να προσεγγίσουν τα 800 – 2.000 ευρώ / στρέμμα, στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας.

– Ιπποφαές
Το Ιπποφαές είναι ένα θαμνώδες φυτό με πολυάριθμες και εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς περιέχει πολύ υψηλές ποσότητες βιταμίνης C. Προς το παρόν, η μόνη οργανωμένη καλλιέργεια Ιπποφαούς βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και την εκμετάλλευση της καλλιέργειας την έχει ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία που χρησιμοποιεί την πρώτη ύλη για τη δημιουργία συμπληρώματος διατροφής. Το ιπποφαές διατίθεται κυρίως στις φαρμακοβιομηχανίες, στις εταιρείες καλλυντικών και στη βιομηχανία της διατροφής. Το ιπποφαές ευδοκιμεί σε υψόμετρα από 0 έως 2.000 μέτρα, σε όλους τους τύπους υπεδάφων (αμμώδη, χαλικώδη, αργιλώδη) και μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε άγονα εδάφη. Επίσης, το ιπποφαές είναι το μοναδικό φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε πετρώδη ή πυρόπληκτα εδάφη! Η μοναδική περίπτωση που δεν ευδοκιμεί το φυτό είναι στα λασπώδη εδάφη. Όσον αφορά το κλίμα στο οποίο ευδοκιμεί το φυτό, είναι ανθεκτικό στην ξηρασία, κατά τους θερινούς μήνες όμως είναι απαραίτητη η άρδευση με μικρές ποσότητες νερού, για να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγής. Επίσης, το ιπποφαές έχει ανάγκη από υψηλή έκθεση στον ήλιο, όλες τις ώρες της ημέρας. Έχει παρατηρηθεί πως όσο μεγαλύτερη η έκθεση του φυτού στον ήλιο, τόσο μεγαλύτερη η καρποφορία και η παραγωγή. Όσον αφορά τη συγκομιδή, οι πρώτοι καρποί του ιπποφαούς παράγονται σχεδόν 3 χρόνια μετά τη φύτευση, ενώ η πλήρης παραγωγή ξεκινά μετά από 4 -5 χρόνια. Η απόδοση κυμαίνεται από 500κιλά/στρέμμα έως 1500κι-λά/στρέμμα. Όσον αφορά τηνοικονομική απόδοση της καλλιέργειας ιπποφαούς, αν και δεν επιδοτείται, οι νωποί καρποί διατίθενται στην τιμή των 2.000-2.500€/στρέμμα, ενώ αν διατίθενται μέσω της ομάδας μετά την πρώτη μεταποίηση μπορεί να φθάσει τις 4000- 5000€/στρέμμα.
– Αλόη
Η αλόη αποκαλείται και ως «βότανο της αθανασίας», λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων της. Ο ζελές της αλόης έχει τεράστια ζήτηση, αλλά μικρή εγχώρια παραγωγή. Το φυτό θυμίζει κάκτο, ευδοκιμεί σε ζεστά κλίματα, χρειάζεται πολύ ήλιο, αμμώδη εδάφη και αγαπά την ξηρασία. Ο ζελές της αλόης που βρίσκεται στα φύλλα του φυτού χρησιμοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία, στα καλλυντικά, αλλά και στη διατροφή, ως χυμός. Το κάθε φυτό μπορεί να δώσει τουλάχιστον 4 φύλλα από τρεις έως τέσσερις φορές τον χρόνο. Μετά τον 4ο χρόνο καλλιέργειας το στρέμμα μπορεί να δώσει ως και 13.000 φύλλα. Το κάθε φύλλο έχει βάρος 400 με 800 γραμμάρια, που σημαίνει ότι το ένα στρέμμα αποδίδει 7.000 κιλά φύλλων, τα οποία εμπεριέχουν περίπου 70%-80% ζελέ.
– Ρόδι
Η ροδιά είναι ένα δέντρο που ευδοκιμεί στο εύκρατο μεσογειακό κλίμα και χρειάζεται μακρύ και ξηρό καλοκαίρι για να έχει μεγαλύτερη παραγωγή. Ο καρπός και ο χυμός της ροδιάς χρησιμοποιούνται από τις φαρμακοβιομηχανίας και τις εταιρείες καλλυντικών
Ενα ώριμο δέντρο παράγει περίπου 100 καρπούς (40-50 κιλά), δηλαδή 2,5 τόνοι/ στρέμμα και η παραγωγή του διαρκεί για 20-30 χρόνια. Η καλλιέργεια της ροδιάς μπορεί να δώσει στον παρα-γωγό καθαρό εισόδημα 1.000-1.200 / στρέμμα, ενώ το όστος φύτευσης και καλλιέργειας αγγίζει τα 500 ευρώ/ στρέμμα.
– Αρώνια
Η αρώνια είναι φαρμακευτικό φυτό και χάρη στη χημική σύσταση των καρπών της προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο καρπός της περιέχει βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6,Β9, C, E, K και συγκεντρώνει υψηλές ποσότητες φλα-βονοειδών, που είναι πολύ σημαντικά για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητές τους. Η καλλιέργεια είναι εξαιρετικά αποδοτική. Δύο με τρία χρόνια μετά τη φύτευση, φτάνει τα 1.300-1.800 κιλά στρεμματική απόδοση και αποδίδει εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ το στρέμμα.
– Δενδρολίβανο
Το δενδρολίβανο υπόσχεται πολύ καλές αποδόσεις και παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια του φυτού στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να θεωρείται ένα νέο σχετικά πεδίο δράσης για τον ελλαδικό χώρο, προσφέροντας μια εναλλακτική δυναμική ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, δίνει ώθηση και στον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης. Η καλλιέργεια δεντρολίβανου είναι ιδιαιτέρως ελκυστική χάρη στο χαμηλό κόστος εγκατάστασης (350-400 ευρώ ανά στρέμμα). Όσον αφορά την απόδοση φτάνει στα 250-350 κιλά αποξηραμένα φύλλα και η οικονομική απόδοση μπορεί να φτάσει τα 500-700 ευρώ/ στρέμμα για συμβατικές καλλιέργειες και τα 1.500-1.800 ευρώ/ στρέμμα για τις βιολογικές.
– Κρανιά
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε εγκαταλελειμμένες ορεινέςκαι ημιορεινές εκτάσεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Πρόκειται για αυτόχθονο, μακρόβιο δέντρο, γνωστό από την
αρχαιότητα για τον καρπό του, καθώς και για το ιδιαίτερα σκληρό του ξύλο. Με στρεμματική απόδοση 1.000 κιλά ανά στρέμμα, το κράνο μπορεί να αποφέρει περίπου 800- 1.300 ευρώ καθαρά έσοδα στον παραγωγό. Επίσης, το ξύλο της κρανιάς χρησιμοποιείται στην κατασκευή διαφόρων μικροκατασκευών και εργαλείων (όπως, μπαστούνια, γκλίτσες, βέργες, πίπες κ.λπ). Από τον φλοιό προέρχεται κόκκινη βαφή με την οποία βάφονται δέρματα, ενώ με τους καρπούς παλαιότερα έβαφαν αβγά. Επίσης παράγεται ένα παραδοσιακό λικέρ. Για την καλλιέργειά του το δένδρο χρειάζεται καλή άρδευση. Ειδικά όταν το δέντρο είναι νεαρό, χρειάζεται άφθονο νερό και το σωστό είναι να αρδεύεται κάθε 10-15 ημέρες κατά τη θερινή, άνομβρη περίοδο.
– Στέβια
Η στέβια είναι μια από τις λίγες συμβολαιακές καλλιέργειες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θεωρείται «προνομιούχος» χώρα για την καλλιέργεια της, αφού η υψηλή ηλιοφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη του φυτού, δίνοντας εξαιρετικά μεγάλες παραγωγές σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η ανάπτυξη της στέβια απαιτεί μικρές ποσότητες νερού και λιπασμάτων. Η τιμή των ξερών φύλλων κυμαίνεται μεταξύ 1-2,5 ευρώ και η απόδοση ανά στρέμμα είναι 100-150 κιλά. Υπό ιδανικές συνθήκες, η παραγωγή ανά στρέμμα μπορεί να φτάσει τα 400-450 κιλά και τα έσοδα να αγγίξουν τα 1.000 ευρώ/ στρέμμα.
– Γκότζι μπέρι
Ανήκει στην κατηγορία των super foods και είναι ένα ξενόφερτο φρούτο που πριν από μερικά χρόνια το αγνοούσαμε στην Ελλάδα. Το φυλλοβόλο φυτό αντέχει τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες έως 40° C όσο και σε χαμηλές (όπως στους -30° C). Εντυπωσιακή είναι και η στρεμματική απόδοση που φτάνει σε 1,5 τόνο νωπών καρπών και 700-800 κιλά αποξηραμένων. Η οικονομική απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 6-7 ευρώ / κιλό αποξηραμένου καρπού, δίνοντας καθαρά έσοδα περίπου 2.000 ευρώ/ στρέμμα.
– Κρόκος Κοζάνης
Ο κρόκος Κοζάνης (ελληνικό σαφράν) είναι μια σκόνη που εξάγεται από τους στήμονες ενός λουλουδιού και χρησιμοποιείται στην μαγειρική, την ζαχαροπλαστική και στην φαρμακοβιομηχανία. Μοναδική περιοχή της χώρας μας που υπάρχουν εκτεταμένες συστηματικές καλλιέργειες κρόκου (περίπου 10.000 στρέμματα) εδώ και πολλά χρόνια είναι η περιοχή της Κοζάνης. Μάλιστα, το 1998 ο κρόκος αναδείχθηκε σε Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δυνητικά αποκτά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η καλλιέργεια του κρόκου δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική και η συγκομιδή γίνεται από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου. Ένα κιλό κρόκος συλλέγεται συνολικά από 150.000 λουλούδια. Το εισόδημα που προκύπτει από 1 κιλό κρόκο αντιστοιχεί περίπου σε 1.200 και τα έξοδα καλλιέργειας ανά κιλό είναι περίπου 300-400 ευρώ. Η ετήσια παραγωγή κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν γύρω στους 5.7 τόνους κόκκινου και 1.5-2.5 τόνους κίτρινου κρόκου και γίνονται συστηματικές εξαγωγές σε χώρες όπως η Ρωσία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Σκανδιναβικές και Κάτω Χώ-ρες, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Βραζιλία, ργεντινή και Ιαπωνία. Η ετήσια οικονομική απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 5.000 –8.000 ευρώ/παραγωγό.
– Σπιρουλίνα
Η σπιρουλίνα είναι ένα μικρό σε μήκος φύκι, πλούσιο σε βιταμίνες και πρωτεΐνες και ονομάζεται και «τροφή των αστροναυτών». Η καλλιέργεια της σπιρουλίνα γίνεται κυρίως σε δεξαμενές και διαρκεί από τέλος Φεβρουαρίου έως αρχές Νοεμ-βρίου. Η καλλιέργειά ης χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία, όχι κάτω από 32ο C, ούτε όμως και υψηλότερη από 37ο C. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως είναι μια καλλιέργεια που ενέχει υψηλό ρίσκο και υψηλό αρχικό κόστος απόδοσης (απαιτείται εγκατάσταση που φτάνει τα 40.000 – 50.000
ευρώ /στρέμμα, καθώς χρειάζονται θερμοκήπιο, δεξαμενές, μηχανισμοί ανάδευσης, αποξηραντήρες και απαιτείδιαρκή θέρμανση του θρεπτικού διαλύματος), όμως η εξέλιξη μπορεί να αποζημιώσει τον παραγωγό, εφόσον η ημερήσια παραγωγή πολτού μπορεί να φτάσει ακόμα καιτα 25-30 κιλά! Η οικονομική απόδοση της καλλιέργειας σπιρουλίνας, ανάλογα με τη χώρα προελεύσεως, την ποσότητα, την ποιότητα και το είδος της συσκευασίας, ξεκινά 7 και φτάνε τα 200 ευρώ/ κιλό. Εξασφαλίζοντας έτσι εισόδημα περίπου 40.000 ευρώ/στρέμμα. Η σπιρουλίνα προωθείται στην φαρμακοβιομηχανία όπου μετατρέπεται από σκόνη σε ταμπλέτες και κάψουλες.
– Τρούφα
Η Τρούφα ονομάζεται αλλιώς και «χρυσό μανιτάρι» και οιμεγαλύτερες ποσότητες τρούφας που πωλούνται διεθνώς έχουν συγκομιστεί σε άγρια μορφή στη φύση, εφόσον
πρόκειται για ένα μανιτάρι που αναπτύσσεται στο υπέδαφος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά δημιουργούνται καλλιέργειες τρούφας, επειδή – παρόλο που
δεν επιδοτείται από την ΕΕ – αποτελεί μια αγροτική δραστηριότητα με μεγάλες αποδόσεις και λίγη χειρωνακτική εργασία, η εμπορική αξία της οποίας ξεπερνά τα 3.000 ευρώ/ κιλό. Με τις καλλιέργειες τρούφας μπορεί να εξασφαλιστεί σταθερό και αξιοπρεπές εισόδημα στους ορεινούς πληθυσμούς της χώρας. Η μαύρη τρούφα ευδοκιμεί σε ορεινά ασβεστολιθικά εδάφη, το υψόμετρο των οποίων κυμαίνεται από 600 – 1000 μέτρα, ενώ η λευκή τρούφα ευδοκιμεί σε γόνιμες πεδιάδες με μέγιστο υψόμετρο τα 300-600 μέτρα. Το είδος της τρούφας που μπορεί να καλλιεργηθεί και να ευδοκιμήσει ανά περιοχή εξαρτάται από την χλωρίδα της περιοχής. Το κόστος δημιουργίας της καλλιέργειας υπολογίζεται πως κυμαίνεται στα 2.500 ευρώ/ στρέμμα και η οικονομική απόδοση της καλλιέργειας είναι 2.000 – 4.000 ευρώ/ κιλό.
– Δαμάσκηνα
Η δαμασκηνιά φύεται κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και αρχίζει να δίνει καρπούς σχεδόν ένα χρόνο μετά την φύτευσή της, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, αποξήρανση ή Παρασκευή γλυκισμά- των και μαρμελάδας. Η καλλιέργεια δαμασκηνιάς θεωρείται αρκετά αποδοτική για τον παραγωγό και του εξασφαλίζει καλό εισόδημα, εφόσον η μέση απόδοση φτάνει τους 2,5-3 τόνους/στρέμμα. Η περίοδος της συγκομιδής ξεκινά από τον Ιούνιο και ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αναλόγως την ποικιλία και την τοποθεσία. Το μεγαλύτερος μέρος της ελληνικής παραγωγής δαμάσκηνων διατίθεται στη Ρωσία, την Αίγυπτο και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία. Πέραν των ανωτέρω, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει να προτείνει και ορισμένες άλλες ενδεικτικές εναλλακτικές ποιοτικές καλλιέργειες, που είναι εξίσου μεγάλης σημασίας και με άμεσο το προσδοκώμενο όφελος για τους Έλληνες Αγρότες. Οι καλλιέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες:
– ΣΠΑΡΑΓΓΙ:
Οι κλιματολογικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να παραχθεί το σπαράγγι είναι κατά μέσο η ηλιοφάνεια και οι θερμοκρασίες άνω των 15ο C. Τα φυτά στη συγκεκριμένη καλλιέργεια χρειάζονται περίπου 6 ημέρες για να βγάλουν βλαστό. Ωστόσο, όσο ψηλότερες είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν κατά την παραγωγή, τόσο πιο σύντομα ενδέχεται να γίνει η συγκομιδή. Η συλλογή των καρπών γίνεται από εργατικά χέρια και όχι από μηχανές, καθώς επιδοτείται από την ΕΕ όλη η διαδικασία παραγωγής. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρο, εφόσον τα επιδοτούμενα προγράμματα ενισχύουν τις επενδύσεις μεγάλου ποσοστού των κηπευτικών φυτών.
– ΑΝΗΘΟΣ:
Ο Άνηθος έχει καλή απόδοση σε έδαφος μέσης σύστασης ενώ δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό. Ακόμη κι όταν υπάρχει ανομβρία, με την επιλογή αυτόματης άρδευσης η απόδοση του δεν μειώνεται. Ο εκάστοτε αγρότης ξεκινάει την σπορά από αρχές Μαρτίου και έχει διάρκεια μέχρι τα μέσα Απριλίου. Οι απαιτήσεις για την καλλιέργεια άνηθου με μηχανή είναι μόλις 350γρ/στρέμμα, ενώ για το χωράφι αρκεί να είναι ψιλοχωματισμένο. Ο αγρότης αν θελήσει να καλλιεργήσει χειρονακτικά θα χρειαστεί την διπλάσια ποσότηταγρμ/στρ. Οι αποδόσεις του άνηθου ως εναλλακτική καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί στην αρωματοθεραπεία ή ως αντιμικροβιακό κυμαίνονται από 400 ως 500 ευρώ τα 1000ml, εφόσον γίνει απόσταξη του σπόρου.
– ΜΑΡΑΘΟΣ:
Η καλλιέργεια του μάραθου αφορά κυρίως την Βόρεια Ελλάδα και τους μήνες του Φθινοπώρου και της Άνοιξης. Στη Νότια Ελλάδα η καλλιέργεια γίνεται τους μήνες τουΧειμώνα. Το φυτό αυτό δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Χρ ειάζεται όμως απαραίτητα άζωτο για την ανάπτυξη του. Η ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 2,5- 3,5 τόνοι κοπριάς / στρέμμα. Η απόδοση του μάραθου κυμαίνεται στα 1500-2000 κιλά/στρέμμα ενώ το οικονομικό όφελος αγγίζει τα 700-800 ευρώ / στρέμμα.
– ΚΑΡΟΤΟ:
Το κλίμα της Ελλάδας θεωρείται ιδανικό για την καλλιέργεια καρότου, εφόσον ευδοκιμεί ιδιαίτερα τον χειμώνα και σε θερμοκρασίες 15-17ο C. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί με καλλιέργειες πολλών οπωροκηπευτικών όπως το μαρούλι, το λάχανο, το κρεμμύδι. Η οικονομική απόδοση από την καλλιέργεια καρότου μπορεί να αγγίζει κάθε χρόνο τα 1000 ευρώ/στρέμμα.
– ΚΙΝΟΑ:
Το φυτό κινόα ευδοκιμεί ιδιαίτερα του Ανοιξιάτικους μήνες στην Ελλάδα καθώς οι θερμοκρασίες που το ωφελούν είναι περίπου στους 15 βαθμούς κελσίου. Από την σπορά χρειάζεται μόλις 3-10 μέρες για να φυτρώσει, 60 μέρες για να ανθίσει και 150 μέρες για να γίνει η συλλογή. Από τις πιο γνωστές ποικιλίες που παράγονται είναι οι Faro, CO 407, Carmen, Atlas, CO 409, Cahuil, CO 407Black, Real, Kancolla, Blanca de Junín, Sajama, Linares, Dave, Milahue, Temuco, κ.α. Η ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα είναι 100 g και 200 g για σπορά σε όλη την επιφάνεια. Ένα γραμμάριο περιέχει 200-500 σπόρους, ανάλογα με την ποικιλία. Οι αποδόσεις του κυμαίνονται από 40-50 κιλά το στρέμμα ενώ μπορούν να αγγίξουν και πάνω από 400 κιλά το στρέμμα αν είναι ευνοϊκό το κλίμα.
– ΑΓΚΙΝΑΡΑ:
Η αγκινάρα αναπτύσσεται σε τρία στάδια και ευδοκιμεί σε μέτριες θερμοκρασίες, περίπου 15-20 βαθμών κελσίου. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, που αγγίζουν τον 1.5 τόνο/ στρέμμα με χαμηλό κόστος παραγωγής/ στρέμμα, το οποί κυμαίνεται περίπου στα 120 ευρώ. Οι τιμές που πωλούνται οι αγκινάρες αγγίζουν τα 2 ευρώ το κιλό οπότε έχουμε να κάνουμε με αρκετά μεγάλο κέρδος αν υπολογίσουμε το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής. Οι προτάσεις – μέτρα που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για την ανάπτυξη και ενίσχυση της φυτικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, είναι : 1. Στρατηγικό σχέδιο που θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες και θα περιλαμβάνει όλες τις καλλιέργειες ανά περιφέρεια και τις προοπτικές που υπάρχουν για περεταίρω ανάπτυξη και νέες καλλιέργειες.
2. Ειδική μέριμνα για τις διαθέσιμες εκτάσεις για καλλιέργεια ανά περιφέρεια. Συνεργασία με τις περιφέρειες για την καταγραφή των κατά τόπους διαθέσιμων εκτάσεων καλλιέργειας. Θα αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι αγροί της χώρας και θα αποδοθούν στους γεωργούς με μακροχρόνια μίσθωση, το τίμημα της οποία θα είναι συμβολικό.
3. Μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για συστηματικό, εντατικό και περιοδικό γεωπονικό έλεγχο όλων των καλλιεργειών της χώρας και άμεση αντιμετώπιση των ασθενειών, με παράλληλη ενημέ-ρωση των αγροτών για τους διαθέσιμουςβιολογικούς τρόπους αντιμετώπισης των ασθενειών, ώστε να εφαρμοστούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και να αυξηθούν τα διαθέσιμα βιολογικά προϊόντα, των οποίων η τιμή αυξάνεται αντίστοιχα. Παράλληλα, θα εξασφαλιστούν και οι αντίστοιχες διεθνείς πιστοποιήσεις, ώστε τα προϊόντα να χαρακτηριστούν επισήμως ως «οργανικά».
4. Σχεδιασμός προγραμμάτων οικονομικών αποζημιώσεων για γεωργούς που έχουν πληγεί είτε λόγω φυσικών καταστροφών είτε λόγω ασθενειών, ώστε να εξασφαλίζεται πως θα αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα του πληγέντος γεωργού.
5. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην γεωργία και ειδική εκπαίδευση στους γεωργούς, ώστε να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.
6. Ενίσχυση και παροχή κινήτρων στους Έλληνες πολίτες ώστε να παραμείνουν ή/και να επιστρέψουν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν με κερδοφόρες αποδοτικές καλλιέργειες.
7. Μείωση των αυξημένων φορολογικών συντελεστών για τ εγχώρια αγροτικά προϊόντα, ώστε να τα προτι-μούν οι Έλληνες καταναλωτές να προτιμούν.
8. Φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους γεωργούς απα-σχολούν Έλληνες, ως εργατικόπροσωπικό στις καλλιέργειές τους.
9. Επαναφορά του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αγροτών στα 65 έτη, όπως ισχύει για όλες τις ομάδες εργαζομένων, και όχι στα 67 έτη που ισχύει σήμερα! Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αγρότες είναι σκληρά εργαζόμενοι και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες και το εισόδημά τους εξαρτάται μονίμως από τις καιρικές συνθήκες.
10. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (π.χ. ηλιακή, γεωθερμία, αιολική) για την κάλυψη των αναγκών των φυτικών καλλιεργειών. Έτσι, θα έχουμε καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον και μειωμένο κόστος ενέργειας για τους αγρότες.
11. Μέριμνα του κράτους για σχεδιασμό πολιτικής μα-ζικών εξαγωγών των διαθέσιμων αγροτικών προϊόντων, στις καλύτερες και υψηλότερες δυνατές τιμές, σε νέες αγορές,όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όπως η Ρωσία και η Κίνα.
12. Δημιουργία ειδικού τμήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα ενημερώνει τους αγρότες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με συγκεκριμένες καλ-λιέργειες. Θα παρέχονται λεπτομέρειες και πληροφορίες για την καλλιέργεια, το είδος, την παραγωγή, την απόδοση και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η στήριξη των αγροτών είναι υποχρέωση, γιατί έτσι στηρίζονται η εθνική οικονομία και η ελληνική περιφέρεια, εφόσον οι αγρότες αποτελούν βασικούς συντελεστές βιωσιμότητας της υπαίθρου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει τη δημιουργία μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης Ελλάδας και η βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτίστως η ενίσχυση των φυτικών καλλιεργειών.

IV. Αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες

Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ανήκει και ο κλάδος της αλιείας, ο οποίος είναι πολύμορφος και ιδιαιτέρως σύνθετος, εφόσον η παραγωγή του δεν αφορά μόνο τααλιεύματα, δηλαδή τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια, αλλά γενικά όλα τα προϊόντα που μπορούν να προέλθουν από το υδάτινο περιβάλλον, ακόμα και το θαλασσινό αλάτι. Σε αυτόν τον τομέα του κλάδου της πρωτογενούς οικονομίας τα προϊόντα προέρχονται από τις δραστηριότητες της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των υδατοκαλλιεργειών και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της πατρίδας μας. Σε αυτό βοηθά ιδιαιτέρως η γεωμορφολογία της Ελλάδας, η οποία είναι ιδανική για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αλλά και για την ανάπτυξη της αλιείας, ιδιαιτέρως της παράκτιας. Πιο συγκεκριμένα, το 20% της συνολικής έκτασης της χώρας αντιστοιχεί σε νησιωτικές περιοχές, όπου κατοικεί το 16% του πληθυσμού της χώρας. Επιπλέον, η χώρα διαθέτει περισσότερες από 40 λίμνες και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα είναι παράκτια. Ωστόσο, ο οικονομικός κλάδος της αλιείας έχει μικρή συμμετοχή στο συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικάτης χώρας, θα μπορούσαν να αναδείξουν την Ελλάδα σε αλιευτική υπερδύναμη! Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η ανάπτυξη και ενίσχυση των κλάδων της αλιείας, της ιχθυοκαλλιέργειας και της υδατοκαλλιέργειας είναι ύψιστης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας! αλλά με μεγάλη διατροφική αξία και κοινωνική σημασία. Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα από την εκμετάλλευση και την εξαγωγή των προϊόντων του υδάτινου περιβάλλοντος μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν κατά πολύ το 25% του ΕΑΠ! Από την άλλη μεριά, σε κοινωνικό επίπεδο, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δεν ξεχνά πως πολλές μικρές παραθαλάσσιες κοινότητες εξαρτώνται οικονομικά πλήρως από την αλιεία, η οποία μπορεί να καταστεί καταλυτικός παράγοντας για την συγκράτηση του πληθυσμού και του κοινωνικού ιστού σε αυτές τις περιοχές. Ο οικονομικός κλάδος της αλιείας αποτελείται από τρείς βασικούς άξονες: 1. Συλλεκτική αλιεία (θαλάσσια και εσωτερική) 2. Υδατοκαλλιέργειες 3. Μεταποιητική βιομηχανία και εμπορία των προϊόντων. Στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα υπερέχει σαφώς στην συλλεκτική αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες αλλά υστερεί στην μεταποιητική βιομηχανία. Η συνολική ετήσια παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες φτάνει περίπου τους 105.511 τόνους. Πρόκειται για μια ραγδαία αύξηση, δεδομένου ότι πριν από 30 χρόνια, το 1986, η αντίστοιχη παραγωγή άγγιζε μόλις τους 320 τόνους. Σε αυτή την αύξηση ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η συμβολή της εκτροφής τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία αποτελούν το δεύτερο πιο ανταγωνιστικό εξαγόμενο προϊόν της χώρας, αλλά και η έντονη ανάπτυξη οστρακοκαλλιεργειών. Όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες της χώρας, τα κυριότερα εκτρεφόμενα είδη ιχθύων στα γλυκά και υφάλμυρα νερά, είναι η πέστροφα, ο κυπρίνος, το χέλι, ο σολομός και ο κέφαλος. Σήμερα υπολογίζεται πως λειτουργούν 122 μονάδες γλυκού νερού, τωνοποίων η παραγωγή ανέρχεται σε 3.015 τόνους. Επιπλέον, λειτουργούν 72 οργανωμένες εκμεταλλεύσεις λιμνοθαλασσών συνολικής έκτασης 400 χιλιάδων στρεμμάτων με παραγωγή περίπου 1.100 τόνων, αξίας περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις – λύσεις προωθεί την ανάπτυξη και των 3 αξόνων του κλάδου της αλιείας, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στην οικονομία της Ελλάδας.

Τα μέτρα που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, είναι: Μελέτη της Γεωμορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και των νησιών, ώστε να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν πιο αποδοτικές συμπληρωματικές αλιευτικές τεχνικές. Ενημέρωση / εκπαίδευση των επαγγελματιών αλιέων και προώθηση της χρήσης αλιευτικών εργαλείων, που στοχεύουν σε συγκεκριμένα είδη αλιευμάτων, ώστε να επιτευχθεί η υψηλή επιλεκτικότητα. Αξιοποίηση της μεγάλης αλιευτικής εμπειρίας που υπάρχει στην χώρα μας, με τη βοήθεια και συνεργασία των κατά τόπους αλιευτικών συλλόγων. Παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες αλιείς για τη μετατροπή της παράκτιας αλιείας σε οικογενειακή δραστηριότητα. Οικονομική ενίσχυση και μειωμένη φορολογία στους επαγγελματίες αλιείς προκειμένου να προμηθευτούν σύγχρονα σκάφη και εξοπλισμό αλιείας. Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων. Εφαρμογή αλιευτικής πολιτικής φιλικής προς το περιβάλλον, με βασικούς στόχους την προστασία και ανάπτυξη των υδροβιότοπων και των αλιευτικών πόρων. Αύξηση των εξαγωγών αλιευτικών εμπορευμάτων σε αναπτυσσόμενες αγορές με αυξημένη ζήτηση, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Συστηματική ενημέρωση των Ελλήνων καταναλωτών,ώστε να δείχνουν προτίμηση σε εγχώρια νωπά προϊόντα. Μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων. Η μεταποίηση και επεξεργασία των αλιευτικών προϊόντων αποτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται άρρηκτα με την αλιεία (θαλάσσια και εσωτερική). Οι συγκεκριμένες μονάδες (μεταποίησης και επεξεργασίας) είναι επιχειρήσεις που παράγουν κυρίως κατεψυγμένα, αλίπαστα, συσκευασμένα και καπνιστά προϊόντα. Τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν κυρίως στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μαγνησία, την Εύβοια, τη Λέσβο, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.Υπολογίζεται πως στο σύνολο της επικράτειας δραστηριοποιούνται περίπου 300 τέτοιες επιχειρήσεις, η συνολική παραγωγή τους ανέρχεται σε 59.500 τόνους, αξίας περίπου 270 εκατομμυρίων ευρώ και απασχολούν περίπου 2.600 άτομα. Όσον αφορά τον τομέα της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, περιλαμβάνει 11 ιχθυόσκαλες, 77 ιδιωτικά συσκευαστήρια και 11 κέντρα αποστολής οστράκων.

Ωστόσο, πρόκειται για έναν τμέα που χρήζει ριζικών αλ-λαγών, εκσυγχρονισμού και υποστήριξης ώστε να ανταποκριθεί περισσότερο στους κανόνες υγιεινής και σύγχρονης εμπορίας και να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Οι στόχοι και οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την ανάπτυξη και ενίσχυση των τομέων του κλάδου της αλιείας, είναι:Θαλάσσια Αλιεία. Η θαλάσσια αλιεία αποτελεί για την Ελλάδα την κύρια δραστηριότητα του τομέα της αλιείας, τόσο από πλευράς όγκου παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, όσο και από πλευράς απασχόλησης. Οι στόχοι της ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τη θαλάσσια αλιεία, είναι: Οικολογική προσέγγιση της αλιείας, με την επιδίωξη επίτευξης βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσης τους. Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας σε οικογενειακή δραστηριότητα. Eκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου της χώρας, χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προστασία και διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Εκπαίδευση σεμιναριακού τύπου, με κρατική μέριμνα, για τη «μετάδοση» τεχνογνωσίας στους επαγγελματίες αλιείς. Ενίσχυση του τομέα της εμπορίας και επεξεργασίας των αλιευμάτων. Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων αλιευτικών υποδομών. Αύξηση των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων και απορρόφησή τους από νέες ραγδαίως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι:
1. Κρατικές επενδύσεις στην αλιεία για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους επαγγελματίες αλιείς. 2. Εκπαίδευση και ενημέρωση με κρατική μέριμνα ώστε να γνωρίζουν οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την αλιεία όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, τις δυ- σκολίες και τις προοπτικές του επαγγέλματος. 3. Οικονομική ενίσχυση και φοροελαφρύνσεις στους νέους αλιείς για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. την πρώτη αγορά ενεργού αλιευτικού σκάφους, κα- θώς και για την εκπαίδευσή τους. 4. Βελτίωση της διαχείρισης και έλεγχο των όρων πρόσβασης σε καθορισμένες ζώνες αλιείας.5. Ενίσχυση της χρήσης νέων αλιευτικών τεχνικών. 6. Επενδύσεις στην κατασκευή αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων για τη βελτίωση των προσφερόμενων στους αλιείς υπηρεσιών. 7. Σχεδιασμός προγράμματος άμεσων αποζημιώσεων των αλιέων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 8. Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών με την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής αλιείας ή οικοτουρισμού. 9. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, για την προβολή και προώθηση των ελληνικών αλιευμάτων στο εξωτερικό.

Υδατοκαλλιέργεια
Οι Βασικοί στόχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας είναι, πέρα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων, η διασφάλιση της βιωσιμότητας. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι:
1. Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της απόδοσης και της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών. 2. Τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής με εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης και διάθεσης, καθώς και εντατικών ελέγχων. 3. Συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας για τη δημιουργία νέων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης της
Υδατοκαλλιέργειας. 4. Ίδρυση νέων και επέκταση των υφιστάμενων μονά-δων και ιχθυογεννητικών σταθμών, κυρίως σε είδη μεκαλές προοπτικές εμπορίας, όπως τσιπούρα, λαβράκι,πέστροφες, οστρακοειδή και καβούρια).5. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που αφοράστην αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

6. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων. 7. Μέριμνα για απόκτηση πιστοποιητικών και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας του προϊόντος. 8. Διαρκείς ενέργειες προώθησης των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας σε χώρες του εξωτερικού. 9. Σχεδιασμός προγράμματος άμεσων αποζημιώσεων των μονάδων που έχουν πληγεί από καταστροφές ήασθένειες. Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων Στρατηγικός στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, είναι η αειφόρος ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών ώστε να επωφεληθεί ο κλάδος με τα μέγιστα μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά και κοινωνικά οφέλη. Οι στόχοι της ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον τομέα της εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων,είναι:
• Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να προσδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή αξία στα αλιεύματα με περιορισμό των απωλειών και απορρίψεων. • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

• Ανάπτυξη τοπικών εγκαταστάσεων μεταποίησης καιεμπορίας, στις περιοχές που υπάρχει παράκτια αλιεία και μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι: 1. Μέριμνα και κρατική ενίσχυση για την κατασκευή νέων σύγχρονων παραγωγικών μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων. 2. Κατοχύρωση IZO για τα προϊόντα. 3. Ενίσχυση και οικονομικές ελαφρύνσεις σε όλους τους νέους που επιθυμούν α ασχοληθούν με τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων.
4. Φοροελαφρύνσεις σε όσους επιχειρηματίες απασχολούν στις μονάδες τους Έλληνες, ως εργαζόμενους. 5. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εμπορίας για τη βελτίωση του συστήματος διακίνησης των αλιευτικώνπροϊόντων, ώστε παράλληλα να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ποιότητας και υγιεινής. 6. Κρατική μέριμνα για την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό των μονάδων. 7. Βελτίωση των αποθηκευτικών χώρων, πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. 8. Προώθηση των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΞΑΝΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ,ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!