ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠ

Οι Συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών αποτελούν θεμελιακό θεσμό της Ένωσις Ελλήνων. Σε αυτές τις συνελεύσεις συζητούνται και διαβουλεύονται, με βάση τις προτάσεις από τα μέλη, τα τρέχοντα θέματα και παίρνονται αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν τις κοινότητες, τις σχολες παιδείας και τις ομάδες δράσεων, συζητούνται και διαβουλεύονται τα τρέχοντα θέματα πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής φύσης, θέματα παιδείας, δικαιου, αθλητισμού και αλληλεγγύης και εθνικά θέματα. Σε αυτές αποφασίζονται οι παρεμβάσεις τις Ένωσις Eλλήνων επί αυτών των θεμάτων και οι τρόποι παρεμβάσεων.

Οι αποφάσεις παίρνονται με το πλειοψηφικό αναλογικό τρόπο της ισότιμης ψήφου των μελών από τον κύκλο των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να αποφασίζουν. Από τις μειοψηφήσαντες προτάσεις εντάσσονται στην πλειοψηφική πρόταση θετικά προτεινόμενα στοιχεια, ώστε να επιτυγχάνεται ομοφωνία. Όλα τα μέλη της εκκλησιας των πολιτών υποστηρίζουν ομόφωνα πλέον τις αποφάσεις και τις πρακτικές τους εφαρμογές.

Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στην Ένωση Ελλήνων είναι η εκάστοτε εκκλησια των πολιτών διά του πλειοψηφικού τρόπου. Η σφαιρική δομή λήψεως αποφάσεων που περιγράφεται εδώ δεν είναι τίποτε άλλο παρα μια δομή και μια διαδικασία εσωτερικής λειτουργίας την εκάτοτε εκκλησιας του δήμου η των πολιτών σε βάση δήμου και ακόμα σε βάση συνοικίας η και ομάδας γειτονιάς. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ανωτερα επίπεδα όπως αυτό της περιφέρειας, της επικρατειας, της ηπείρου και της της πλανητικής κοινότητας. Αν πάρουμε για παράδειγμα την εκκλησια της περιφέρειας σε σύγκριση με αυτήν του δήμου, ως προς την αρμοδιότητα πεδίων αποφάσεων, τότε πρέπει να διευκρινιστεί πως η εκκλησια της περιφέρειας σε θέματα αρμοδιότητας δεν είναι ιεραρχικά ανώτερη από αυτήν του δήμου, ως προς την ροή και ισχύ των αποφάσεων. Η εκκλησια της περιφέρειας και αυτής του κράτους και οι λοιπές έχουν αρμοδιότητες αποφάσεων επί θεμάτων που ξεπερνούν τα όρια του εκάστοτε δήμου και συντονισμού στο εκάστοτε γεωγραφικό χώρο. Με λίγα λόγια η εκκλησια της περιφέρειας δεν είναι προισταμενη της εκκλησιας του δήμου ούτε επίσης αυτή του κράτους είναι προισταμενη αυτής των περιφερειών η του δήμου. Όλες οι εκκλησιες σε όλα τα επίπεδα είναι αυτόνομες με διακριτό πεδίο αποφάσεων.Δεν ισχύει επομένως η πυραμιδοειδής ιεράρχηση επιπεδων αποφάσεων που ισχύει στο ολιγαρχικό η και κάθε φεουδαρχικό σύστημα.

Κάπως αυτός ήταν και ο τρόπος δόμησης της οικουμένης στην ελληνιστική περίοδο και μετά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτόνομες δημοκρατικές πολιτείες και συχρόνως ενιαίο εθνικό και πολιτισμικό χώρο την λεγομενη οικουμένη με πρωτεύουσα την αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη κοσμόπολη.

Οι συνελεύσεις γίνονται σε κάθε κοινότητα δήμου, νομου, περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και πλανητικά κάθε εβδομάδα, μηνα, εξάμηνο και χρόνο για τα αντίστοιχα επίκαιρα θέματα των αντιστοιχων χρονικών περιόδων.

Στις συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη της εκάστοτε εκκλησιας των πολιτών. Οι αποφάσεις παίρνονται από των κύκλο των μελών της εκάστοτε εκκλησιας που έχουν επιλεγει μετά την επιτυχή μαθητεία. Τα αλλα μέλη ακούν, ερωτούν και κάνουν προτάσεις, αλλα δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία, έως ότου τελειώσουν την μαθητεία, σύμφωνα με τους κανόνες συγκρότησης των εκκλησιών και το καταστατικό της Ένωσης Ελλήων.

Σε κάθε εκκλησια πολιτών υπάρχουν τα εξής όργανα: 1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. έξι Πρόεδροι. 5. Ομάδα ερευνών. Προς συμμόρφωσιν με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο.   Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησια των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού τις Ένωσις Ελλήνων. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησιας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. Πρόεδροι. 5. Ομάδα ερευνών.

Ως συλλογικότης μιας Ελληνοπρεπώς Δομημένης  εκκλησιας των πολιτών ορίζεται η Γενική Συνέλευσις (ΓΣ) όλων των μελών της. Είναι, π.χ., η εν απαρτία ΓΣ, που μετά από διαβουλεύσεις, διά ψήφου εγκρίνει τις προτάσεις που παρουσιάζονται, είτε από τα μέλη της ή από την ομάδα ερευνών. Η εν απαρτία ΓΣ επίσης προτείνει την υλοποίησι συγκεκριμένων πορισμάτων από την είτε εξωτερική ή εσωτερική ομάδα ερευνών, τα οποία η εν λόγω ομάς ερευνών παρουσιάζει προς έγκρισιν στην εν απαρτία ΓΣ.

Στο παραπάνω διάγραμμα ροής συλλογικών αποφάσεων,  η εν απαρτία ΓΣ μιας εκκλησιας των πολιτών ανακαλεί, προτείνει και επιλέγει διά κληρώσεως τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΕ). Με την σειρά της, η ΕΕ ανακαλεί, δικάζει και ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

Ως μία πρώτη δικλείδα ασφαλείας έναντι της φαυλοκρατίας, το 1/3 των μέλώντης ΕΕ εναλλάσσονται ανά τρίμηνο. ΄Ητοι, κάθε 3 (τρεις) μήνες, η εν απαρτία ΓΣ ανακαλεί το 1/3 των μέλών της ΕΕ· κατόπιν προτείνει και δια κληρώσεως επιλέγειτα νέα μέλη της ΕΕ, από τα μέλη που συμμετέχουν στην εν απαρτία ΓΣ.

Είναι όμως το ΔΣ το οποίον συγκαλεί την ΓΣ σε απαρτία και προετοιμάζει προτάσεις προς ψήφισι από την εν απαρτία ΓΣ της εκκλησιας των πολιτών.  Έκαστον ημερολογιακόν έτος λειτουργίας της εκκλησιας των πολιτών, η εν απαρτία ΓΣ ανακαλεί, προτείνει και εκλέγει διά ψήφου τα μέλη του ΔΣ.

 H εν απαρτία ΓΣ, ο συλλογικά επικεφαλής ή κύριος άρχων τη ςεκκλησιας των πολιτών , στέλνει τις συλλογικές της αποφάσεις προς εφαρμογήν στο ΔΣ. Το ΔΣ, το οποίον πάντοτε ενεργεί ως ο διάψήφου συλλογικά εκλεγμένος αντιπρόσωπος της ΓΣ, υλοποιεί τις συλλογικές αποφάσεις της ΓΣ, μετά από διαβούλευσι όλων των μελών του.

Όταν όμως υπάρξουν κωλύματα, ειδικά υπό περιστάσεις κρίσιμες για την επιβίωσι της εκκλησιας των πολιτών, τότε το ΔΣ έχει την δυνατότητα να ασκήσει βέτο επί των συλλογικών αποφάσεων της ΓΣ. Έτσι, κατά καιρούς, ασκώντας βέτο, το ΔΣ μπορεί να στείλει συλλογικές αποφάσεις πίσω στη ΓΣ, προς αναθεώρησιν και τροποποίησιν.

Προς συμμόρφωσιν με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνοντα Τύπου και Νομικό Σύμβουλο. Κατά το πρότυπον της κεντρικής κυβερνήσεως της Ελβετίας, στον σχεδιασμό της οποίας συνέβαλε ο ύπουλα δολοφονηθείς κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, το ΔΣ άρχεται από και άρχει επί μίας ομάδος 6 (έξι) Προέδρων, οι οποίοι εκλέγονται διά ψήφου από την εν απαρτία ΓΣ, εναλλάσσονται εκ περιτροπής ανά δίμηνο και είναι επιφορτισμένοι με την λήψι συναινετικών μόνον αποφάσεων, ήτοι όχι διά ψήφου αλλά ομοφώνως.

Η ομάς των 6 (έξι) εκ περιτροπής εναλλασσομένων ανά δίμηνο Προέδρων λειτουργεί ως μία δευτέρα δικλείδα ασφαλείας έναντι της φαυλοκρατίας. Η φαυλοκρατία, ένα αναπόσπαστο μέρος της πυραμιδικής (Δ) ιεραρχίας  του εν Ελλάδι δεσποτικού καθεστώτος εξουσίας και κατοχής (ΔΚΕΚ), εισήχθη εις το προτεκτοράτον ‘Greece’ από τους πρωτεργάτες της εν Ελλάδι τυραννικής κομματοκρατίας: τον εκφραστή των αγγλικών συμφερόντων και φερέφωνο των Τούρκων, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, και τον αποκαλούμενο «τζίτζιλε-φίτζιλε» Ιωάννη Κωλέττη, ιδρυτή του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος.

Δεν είναι ουτοπία οι σφαιρικά δομημένες αρχές και οι σφαιρικά δομημένοι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας. Το διάγραμμα ροής των συλλογικών αποφάσεων εκκλησιας των πολιτώνμιας  βασίζεται στην περιγραφή του Αριστοτέλους, στα Πολιτικά του, της ροής συλλογικών αποφάσεων, εντός της σφαιρικής δομής λειτουργίας των πολιτειών των Κρητών, Σπαρτιατών, Συρακουσίων και άλλων πολιτειών των Ελλήνων, όπου, π.χ.:

ΓΣ = Απέλλα, ΔΣ = Γερουσία και ΕΕ = οι 5΄Εφοροι .

Οι πολυμήχανοι εκείνοι ΄Ελληνες συλλογικά δημιούργησαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η πολιτεία τους να αναδυθεί, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε κείμενα πολιτικής επιστήμης. Εσύ όμως ήδη έχεις το διάγραμμα ροής των συλλογικών τους αποφάσεων  προς άμεσο πρακτική εφαρμογή.

Εφ’ όσον το επιθυμούμε συλλογικά, επίσης συλλογικά μπορούμε να δημιούργησουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε η πολιτεία να αναδυθεί εκ νέου. ΄Η δεν είμαστε πλέον πολυμήχανες Ελληνίδες και πολυμήχανοι ΄Ελληνες;

Είναι καιρός να κατανοήσουμε πως, χωρίς την μετάλλαξι της πυραμιδικής (Δ) ιεραρχίας του ΔΚΕΚ , που μόνον βία και μαρασμό παράγει, δεν είναι ποτέ δυνατόν να δούμε θετικά αποτελέσματα. Οι αρχές και οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, όπως και κάθε πολιτείας, χρειάζονται την σφαιρική δομή εσωτερικής λειτουργίας μιας  εκκλησιας των πολιτών, η οποία συμπίπτει με την επίσης σφαιρική δομή λειτουργίας ενός αληθινού πολιτεύματος ή πολιτικού συστήματος , ικανού να υποβαστάζει μια πολιτεία.

Μόνον μέσω της αυθορμήτου δημιουργίας τοπικών, Ελληνοπρεπώς Δομημένων Ελληνικών εκκλησιών των πολιτών , ως ενάρετοι, ήτοι ενεργά συμμετέχοντες, αληθινοί πολίτες μπορούμε να δημιουργούμε και να μεγαλουργούμε συλλογικά, ώστε να ευδαιμονούμε συλλογικά, άρα και ατομικά. Το επιθυμούμε;

ΟΙ 9 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

την νεοτερική περίοδο της ιστορίας η έννοια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ συνδέθηκε εσφαλμένα με την συγκεντρωτική άσκηση πολιτικής σε υπέρτερα σύνολα κοινωνιών, όπως το κράτος, τις ομοσπονδίες κρατών, ή συμμαχίες κρατών. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν είναι αυτό. ΔΗΜΟΣ + ΚΡΑΤΟΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η δημοκρατία γεννιέται όταν μία κοινωνία είναι οργανωμένη κατά δήμους, δηλαδή όταν οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ασκούν εξουσία κατ’ αρχήν μέσα στις πόλεις τους (ΠΟΛΙΤΙΚΗ). Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε μορφή επιπέδου μεγέθους μιας οργανωμένης κοινωνίας. Δηλαδή, ένα κράτος ή μια ένωση κρατών έχει δημοκρατία μόνο όταν οι πολίτες σε αυτές τις πολιτικές οντότητες έχουν δύναμη και εξουσία μέσα στις πόλεις τους, στους δήμους τους. Δηλαδή μέσα εκεί έχουν τη δυνατότητα να αποφαίνονται για όλα τα ζητήματα της καθημερινής ζωής τους, γιατί μέσα εκεί, στην δημοτική αγορά του λόγου, φανερώνεται ο ΠΟΛΙΤΗΣ και ο ίδιος ο ΛΟΓΟΣ.
Επομένως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Ο ΔΗΜΟΣ είναι μια οργανωμένη ομάδα πολιτών σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο με βάση ιδιαίτερες γεωοικονομικές και γεωπολιτικές αναφορές που ορίζουν την πολιτισμική ταυτότητα μιας πόλης.Οι πολίτες μέσα στους δήμους, μέσα στην πόλη τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας και να αποφαίνονται για όλα τα ζητήματα που αφορούν και περιφερειακά ή κρατικής εμβέλειας θέματα. Μέσα εκεί, στον δήμο, φύονται οι ρίζες της κοινωνίας και της δημοκρατίας.Οι θεμελιώδεις αρχές που πλαισιώνουν το πρόταγμα της αληθινού ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ, της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι οι εξής:

1) Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ : όλοι οι πολίτες είναι πολιτικά ίσοι μεταξύ τους πέρα και πάνω από διακρίσεις που αφορούν τη θρησκεία, το φύλο ή την εθνική καταγωγή, την σεξουαλική προτίμηση.
2) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ: όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο αλλά και ο νόμος απέναντι στον κάθε πολίτη.
3) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ: όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις δημόσιες εξουσίες. Το δικαίωμα όμως αυτό πηγάζει από την υποχρέωση της συμμετοχής.
4) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΟΥ: η συμμετοχή κάθε πολίτη στην διαμόρφωση των αποφάσεων του δήμου, έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα και το ίδιο αποτέλεσμα.

5) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ: κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα την γνώμη του και αυτή τελεί υπό την απόλυτη προστασία του δήμου. Με αυτόν τον τρόπο η άποψη του πολίτη εμπλουτίζει τον δήμο με πρωτότυπες ιδέες και συντελεί στην υπεράσπιση του δικαίου και του πολιτικού πλουραλισμού. Συγκεκριμένα η παρρησία (πᾶν + ῥητός) αφορά την υποχρέωση του, να εκφέρει την άποψη του ελεύθερα και με ειλικρίνεια ενώ η ισηγορία (ίσος + αγορεύω) το δικαίωμα του να αγορεύει, να μιλά στην εκκλησία του δήμου. Η παρρησία καλλιεργεί την ελευθερία σε όλους τους πολίτες γιατί εκπαιδεύονται στο να διευρύνουν τους ορίζοντες τους είτε ως ομιλητές είτε ως ακροατές.6) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Πριν από κάθε ψηφοφορία ή δημοψήφισμα λαμβάνει χώρα διαβούλευση-συνέλευση. Στόχος της διαβούλευσης είναι η εξάλειψη των απόλυτων διαφωνιών και κάθε μορφής διπολισμού που λειτουργεί διαιρετικά για την κοινωνία. Με την διαβούλευση εξαλείφεται η μισαλλοδοξία, ο λαϊκισμός,η ιδεολογικός δογματισμός και οι αιχμηρές «γωνίες» που πολώνουν, τεμαχίζουν και αποσυνθέτουν τον κοινωνικό ιστό.

7) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: οι πολίτες υπακούουν στη θέληση της πλειοψηφίας στο βαθμό που οι αποφάσεις της οποίας δεν έρχονται σε σύγκρουση με καθολικές συνταγματικές επιταγές και νόμους που υπερφηφίστηκαν από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η πλειοψηφία δε λαμβάνει χαρακτηριστικά δικτατορικής επιβολής, γιατί ο καθορισμός του πλαισίου ισχύος της απορρέει από τους όρους που τίθενται από τη συντακτική εθνοσυνέλευση και το διαρκώς εξελισσόμενο σύνταγμα. Ο δημοκρατικός κοινοτισμός, η αληθινή δημοκρατία προστατεύει κάθε μορφή πολιτισμικής ή ειδικής κοινότητας ανθρώπων γιατί μέσα στην κοινότητα αναδύεται ο ελεύθερος συλλογικός πολίτης-άνθρωπος. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία των πολιτών.

8) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Στην πραγματική δημοκρατία, στον δημοκρατικό κοινοτισμό, δεν είναι δυνατόν το δημοψήφισμα να έχει αποσπασματική ισχύ λαμβάνοντας τη βούληση ενός μέρους της κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή. Αν σε ένα δημοψήφισμα για ένα επιμέρους θέμα συμμετάσχει μια επιμέρους κοινωνική ομάδα πολιτών (π.χ οι άνεργοι, που θα είναι ευκολότερη η συμμετοχή τους) η απόφαση δε θα έχει καθολική ισχύ, δε θα λαμβάνει την θέληση του συνόλου της κοινωνίας, αλλά τη θέληση μιας μερίδας πολιτών. Αυτό αντιμετωπίζεται όταν ενυπάρχει στο δημοψηφισματικό πλαίσιο των κειμένων η θεσπισμένη θέση της συντεταγμένης κοινωνίας των πολιτικών που είναι κληρωτοί ή αιρετοί, προκειμένου να έχει μπροστά της η κοινωνία μια καθολική πολιτική αφήγηση, μια συνολική αντιμετώπιση ενός ζητήματος.
9) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: η διαφάνεια αφορά στις αποφάσεις, διαδικασίες και τους πόρους του δήμου. Οποιοσδήποτε πολίτης ή ομάδα πολιτών έχει την υποχρέωση και την δυνατότητα να ελέγχει το δήμο.

One thought on “ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠ

 1. Συγκρινόμενη με άλλους τύπους δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, η οργάνωση με βάση τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε εχθρικές προσπάθειες διείσδυσης, προβοκάτσιας και διάσπασης από εξωτερικές απειλές: «Εάν όλα τα μέλη ενός κόμματος υποστηρίζουν τη γραμμή του κόμματος στο κοινό, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για πράκτορες να δημιουργήσουν ψευδείς διαμάχες από έξω» [1]. Για αυτόν το λόγο ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός έχει γίνει μια δημοφιλής μέθοδος οργάνωσης για πολλές πολιτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, πέραν των μαρξιστικών πολιτικών κομμάτων.

  Πάντως επιτρέπονταν και η κατάθεση διαφορετικών πλατφορμών στα Συνέδρια, και η δημόσια αντιπαράθεση πριν και μετά από αυτά. Όπως επιτρέπονταν και οι τάσεις άλλωστε. Σήμερα ορισμένες δυνάμεις αποτιμώντας την εμπειρία από την εφαρμογή των αρχών του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού όπως αυτός νοηματοδοτήθηκε τελικά, λειτουργούν με βάση την “δημοκρατική ενότητα δράσης” η οποία διατείνεται από τις εξής αρχές: α. Δυνατότητα κατάθεσης στο Συνέδριο διαφορετικών πλατφορμών από τις επίσημες Θέσεις, β. Δημόσια συζήτηση των πλατφορμών, γ. Λήψη των αποφάσεων με κατάθεση των διαφορετικών πλατφορμών στη διαδικασία της ψηφοφορίας, δ. Εφαρμογή ως πολιτική όλου του κόμματος των αποφάσεων της πλειοψηφίας

  Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός ορίζει μία ιεραρχική μορφή λήψης αποφάσεων και οργάνωσης, η οποία συνδυάζει στοιχεία άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας. Τα καταστατικά των λενινιστικών οργανώσεων τυπικά ορίζουν τις ακόλουθες βασικές αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού:

  Εκλογή όλων των κομματικών οργάνων από τα κάτω προς τα πάνω και συστηματική ανανέωση της σύνθεσής τους, αν χρειάζεται.
  Ευθύνη των κομματικών δομών και προς τις κατώτερες και προς τις ανώτερες δομές.
  Αυστηρή και συνειδητή υπακοή στο κόμμα – η μειοψηφία πρέπει να υπακούει στην πλειοψηφία μέχρις ότου αυτή η πολιτική να αλλάξει.
  Οι αποφάσεις των ανώτερων δομών είναι υποχρεωτικές για τις κατώτερες δομές.
  Συνεργασία όλων των οργάνων του κόμματος με συλλογικό τρόπο σε όλες τις περιστάσεις, και αντιστοίχως, προσωπική ευθύνη των μελών για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και για τα καθήκοντα που αυτά τα ίδια αναλαμβάνουν.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s