ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΟΥ. Να ορίσουμε πρώτον την ομάδα ως μέγεθος, οργάνωση και λειτουργικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μια ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 έως 10 και μέγιστα 30 έως 50 ενεργά μάλη. Αυτές οι ομάδες σε μια συνοικία η σε ένα χωριό συγκροτούν την κοινότητα της συνοικίας η του χωριού αν πρόκειται για κοινότητες στην επαρχία. Κάθε ομάδα έχει ένα προεδρείο ως συντονιστικό και οργανωτικό όργανο που εκλέγεται από τα μέλη της ομάδος. Το οργανωτικό και συντονιστικό αυτό όργανο έχει ως καθήκον να συντονίζει και να οργανώνει την συμμετοχή των μελών της ομάδος στο κοινοτικό γίγνεσθαι και τις κοινοτικές δράσεις όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στο καταστατικό και το οργανόγραμμα της οργάνωσης  κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων. Κατά δύναμη όλα τα μέλη της ομάδος οφείλουν να γίνουν  οργανωτές και συντονιστές της ομάδος τους. Σε κάθε εκλογή του προεδρείου οργανωτών και συντονιστών ένα μέρος των παλαιών θα παρμένη για διάστημα κάποιων μηνών στο συντονιστικό προεδρείο της ομάδος δια να κατατοπίσει και εκπαίδευση στην οργανωτική και συντονιστική εργασία τα νέα μέλη του προεδρείου

Οι τοπικές κοινότητες πολιτών, συγκροτούνται σε κάθε γειτονιά από τις  ομάδες  Ελλήνων και Ελληνίδων  με τους τρόπους που προτείνουμε σε αυτόν τον σύνδεσμο, το σύνολο αυτών των τοπικών κοινοτήτων της εκάστοτε γειτονιάς  αποτελεί την κοινότητα της συνοικίας σε κάθε  δήμο, το δε σύνολο των συνοικιακών κοινοτήτων  συγκροτεί την αυτοδιοικούμενη κοινότητα εκάστου δήμου με όργανο  διοίκησης της την εκκλησία του δήμου. Η τοπική κοινότητα συγκροτεί το δικό της τμήμα της εκκλησίας  στην εκάστοτε συνοικία εκάστου δήμου και την δική της συνέλευση, το δε σύνολο τους είναι η συνοικιακή εκκλησία του δήμου με την συνοικιακή συνέλευση της, όχι ως ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μονάδα, αλλά ως θυγατρική της κεντρικής εκκλησίας του δήμου, της οποία αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος. Το εκάστοτε τμήμα της εκκλησίας του δήμου της τοπικής κοινότητας της συνοικιακής εκκλησίας του δήμου επεξεργάζεται και ιεραρχεί όλα όσα αφορούν την τοπική κοινότητα της γειτονιάς, που αφορούν προσωπικά, οικογενειακά και κοινά θέματα και τα προωθεί  στο εκάστοτε συνοικιακό τμήμα της εκκλησίας του δήμου και αυτή  στην γενική συνέλευση της εκκλησίας στου δήμου , όπου θα συζητηθούν και διαβουλευθούν και επί των οποίων θα αποφασίσει η γενική συνέλευση της εκκλησίας του δήμου. Οι αποφάσεις μετά εκτελούνται υπό την εποπτεία του συνοικιακού τμήματος της εκκλησίας του δήμου και από την συνοικιακή κοινότητα πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερική βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτική και σε πλανητική οικουμενική βάση, δια των θεσμικών οργάνων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της. Σε κάθε τοπική κοινότητα όλα τα μέλη έχουν καθήκον να είναι ομαδάρχες εκ περιτροπής και κυκλικά, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων. 

Η τοπική εκκλησία του Δήμου της εκάστοτε τοπικής κοινότητας της εκάστοτε συνοικίας αποτελείται  από την:  1. Τοπική γενική συνέλευση όταν συγκαλείται η δημοτική συνέλευση της δημοτικής εκκλησίας του δήμου η όταν πρέπει να λυθούν τοπικά προβλήματα και να παρθούν τοπικές αποφάσεις . 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4. Ομάδα ερευνών. Προς συμμόρφωση με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνονται Τύπου και Νομικό Σύμβουλο, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της σύνολη κοινότητας εκάστης γειτονιάς της εκάστοτε συνοικίας. Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού τις Ένωσις Ελλήνων. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.  Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας στους. 

Τα μέλη των εκάστοτε κοινοτήτων σε τοπικό και συνοικιακό επίπεδο κυρίως που έχουν επαφή στο χώρο δια ζώσης, αλλά και παντού όπου συναντώται με μέλη του κοινοτικού μας δικτύου της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους και όταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της.

Εκάστη τοπική κοινότητα/εκκλησία πολιτών διαθέτει στο  κοινοτικό μας κοινωνικό ιστότοπο δική της σελίδα, για επικοινωνία κατά ιδίαν με τα μέλη της και δια να ανακοινώνει το πρόγραμμα και το ημερολόγιο δράσεων της. Δια τις εγγραφής των μελών τους στους διαδικτυακούς ιστότοπους μας, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του συνολικού αριθμού των μελών του πλανητικού δικτύου μας και του αριθμού των μελών των τοπικών κοινοτήτων. Θα καθίσταται δε εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία δια ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ( Emails). Πέραν τούτων, δια τις εγγραφής των μελών στις διαδικτυακές κοινότητες/εκκλησίες πολιτών, καθίσταται δυνατόν στα μέλη των κοινοτήτων, να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών των κοινοτήτων, στις διαδικτυακές σχολές παιδείας, ως διδάσκαλοι και διδασκόμενοι, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των συμπολιτών και στις ομάδες δράσεων των κοινοτήτων/εκκλησιών των πολιτών.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. Έλληνες και Ελληνίδες στην Ελλάδα, την Κύπρο και στις χώρες των Ηπείρων όπου κατοικούν Έλληνες, συγκροτούν στην γειτονιά του την προσωπική τους ομάδα της Ένωσης Ελλήνων, από μέλη του κοινωνικού του περίγυρου, από μέλη της οικογένειας εκάστου, από μέλη των οικογενειών συγγενών του, από μέλη των οικογενειών φίλων του, των γνωστών του και των συναδέλφων του.  Το κάθε μέλος πολίτης, δημιουργεί μια ομάδα από τουλάχιστον άλλους 7 έως 50 πολίτες   στον τόπο διαμονής τους στην γειτονιά τους. Μαζί με άλλους δημιουργούς ομάδων στην ίδια γειτονιά του τόπου κατοικίας, σχηματίζουν την τοπική κοινότητα της γειτονιάς  τους, που αποτελείται από όλες αυτές τις προσωπικές ομάδες που συγκρότησαν Έλληνες και Ελληνίδες. Το σύνολο αυτών των  τοπικών κοινοτήτων συγκροτεί την συνοικιακή κοινότητα. Οι δημιουργοί ομάδων και τα μέλη των ομάδων αυτών συνεργούν ώστε να για αυτήν μας  ενημερωθούν οι συμπολίτες για την προσπάθεια μας και να γίνουν και αυτοί δημιουργού προσωπικών ομάδων στον τόπο κατοικίας τους, καθότι αυτός είναι ο τρόπο με τον οποιο μπορούμε να συγκροτήσουμε την Ένωση Ελλήνων. Τα μέλη των εκάστοτε  ομάδων είναι διαρκώς σε συχνή επαφή και σχέση μεταξύ τους, διά αυτόν τον λόγο οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους καιόταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της.

Το διοικητικό συμβούλιο των ομάδων της γειτονιάς αποτελείται από τους οργανωτές και συντονιστές αυτών των ομάδων, τον πρόεδρο του και δυο αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της σύνολη κοινότητας εκάστης γειτονιάς της εκάστοτε συνοικίας. Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητα στους.  Σε κάθε ομάδα όλα τα μέλη υποχρεούνται να είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι εκ περιτροπής και κυκλικά, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων.

1.Το κάθε μέλος πολίτης, αφού έχει αποφασίσει την συμμετοχή του συνειδητά και με ελεύθερη βούληση και αφού έχει διαγνώσει το προσωπικό και το κοινό όφελος αυτής της Ένωσις Ελλήνων, οφείλει να συμμετάσχει στην συγκρότηση της, δια διαθέσεως χρόνου, οικονομικών και γνωστικών μέσων, έκαστος κατά δύναμιν. Η συμμετοχή σας ως μέλη πολίτες στην Ένωση Ελλήνων, αφορά την συμμετοχή σας κατά την περίοδο συγκρότησης αυτής τις Ένωσις και μετά την συγκρότηση της, ως λειτουργούσας ζωντανής οντότητας πλέον. Δεύτερος κύριος σκοπός τους είναι, να επιλέξουν μέλη πολίτες από την ομάδα τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία σχηματισμού δικής τους ομάδος. 

2. Οι πολίτες μέλη τις Ένωσις Ελλήνων, συμμετάσχουν μετά την συγκρότηση της και την επίσημη πλέον ιδρυτική διακήρυξη της, στα θεσμικά όργανα της. Η συμμετοχή τους στην εκκλησία των πολιτών, τις σχολές δια βίου παιδείας και τις ομάδες δράσεων της Ένωσις Ελλήνων, είναι απαράβατον καθήκον, όπως και η οικονομική συνεισφορά τους στα λειτουργικά έξοδα τις Ένωσις Ελλήνων.

Γίνετε συνδημιουργεί και ενταχθείτε στα κοινά κοινότητες μας. Την πλανητική μας κοινότητα κοινόν, την Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και φιλελλήνων, αποτελούμενη από πλήθος κοινοτήτων κοινών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Ηπείρων, θέλουμε να την συγκροτήσουμε δια τους λόγους που περιγράφουμε στον  σύνδεσμο αυτόν και με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε την δημοκρατία στην Ελλάδα και τον Ελληνικό κόσμο με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και την αφθονία, την ευημερία και τον πλούτο της κοινωνίας και εκάστου πολίτη με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s