ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών προσπαθούν να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα με τον παράλογο και εκ προοιμίου αποτυχημένο τρόπο της υπερφορολό γησης των πολιτών και της επιβολής φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους! Η υπερφορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των πολιτών στο κράτος, τα μηδενικά έσοδα στα κρατικά ταμεία και η επιβολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρόνο όλο και πιο φτωχοί και ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί! Το άδικο φορολογικό σύστημα και η επιβολή στους πολίτες φόρων που δεν μπορούν να αποδώσουν, οδηγεί αναπόφευκτα στη φοροδιαφυγή. Με την υπάρχουσα φορολογική καταιγίδα με συντελε στές που κυμαίνονται από 22% μέχρι και 70%, από τοεισόδημα όλων των πολιτών, δηλαδή το ΑΕΠ, που είναιπερίπου 170 δις ευρώ, οι άμεσοι φόροι που εισπράττει το κράτος το χρόνο είναι 11 δις ευρώ, δηλαδή ο μέσος όρος της φορολογίας είναι το 6,5% περίπου, όταν ο ελάχιστος συντελεστής είναι 22% ! Από τα 11 δις τα 7 πληρώνουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που το εισόδημα τους είναι μόνο το 20% του ΑΕΠ. Όλοι οι υπόλοιποι που εισπράττουν το 80% του ΑΕΠ πληρώνουν μόνο 4 δις ευρώ. Τούτο γιατί η μεγάλη φορολογία ωθεί αυτούς με τα μεγάλα εισοδήματα να τα αποκρύπτουν γιατί δεν είναι διατεθειμένοι το κράτος να είναι συνέταιρος στις εισπράξεις τους και όχι στα έξοδα. Αν το κράτος θεσπίσει ένα απλό φορολογικό σύστημα που είναι: αυτοί που έχουν εισόδημα 12.000 μέχρι 20.000 να φορολογούνται με 15%, από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000 με 25% και άνω από 50.000 και όσο αν είναι το εισόδημα με 35%. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση των πολιτών είναι το αδίκημα της φοροδιαφυγής να καταστεί ιδιώνυμο, όπως είναι στην Αμερική και οι ποινές να είναι εξοντωτικές σε όποιον φοροδιαφεύγει. Ας θυμηθούμε ότι ο Αλ Καπόνε δικάστηκε για φοροδιαφυγή και όχι για τους φόνους που διέπραξε για να δικαστεί αυστηρότερα. Αν λοιπόν όλοι οι πολίτες πληρώσουν με τους συντελε στές αυτούς το κράτος θα λάβει φόρους κατά μέσο όρο 25% του ΑΕΠ, δηλαδή 174 δις επί 25%= 43 δις περίπου αντί των 11 δις που εισπράττει σήμερα. Ακόμα θα είχαμε και αύξηση των έμμεσων φόρων με ΦΠΑ 15% και δε θα παρακαλούσαμε τους δανειστές να τα δίνουμε όλα για να πάρουμε μία δόση των 2 δις κάθε φορά, λαμβάνο ντας συνεχώς μέτρα εξοντωτικά. Θα δίναμε κανονικά την δόση μας για το χρέος περίπου 7 δις, θα αποκτούσαμε την αξιοπιστία με αποτέλεσμα την επάνοδο ξένων επενδύσεων και θα υπήρχαν 35 δις για βελτιώσεις μισθών και συντάξεων, παροχή πλήρους υγιεινής, περίθαλψης στους πολίτες, σωστή παιδεία και κυρίως θα ανακτούσαμε την εθνική μας κυριαρχία. Δυστυχώς όμως οι δανειστές σκόπιμα επιδιώκουν την χρεοκοπία για να αρπάξουν όλο τον πλούτο της χώρας μας. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ηγέτης να τους αγνοήσει και να κάνει αυτό που συμφέρει την χώρα μας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ετοιμάσει προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήμα τος και να διευκολύνουν την απόδοση των φόρων. Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:
1.Μειωμένους συντελεστές φορολογίας και με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότε ρους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργασίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Συνεχώς όμως προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φο ρολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους! 2. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμάκων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 18%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελε στές ΦΠΑ στο ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα, δεν λαμβάνο νται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλανησιά μας, κλπ.  3. Αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φορολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτό τη η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίαςκαταδικάζουμε! Η επιβολή των capital controls το περυσινό καλοκαίρι έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνο νται με ειδικές κάρτες (όχι RFID ) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλε κτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ. 4. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση ΔίκαιουΦορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθα ρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών!
Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτάνει στο σημείο να καταληστεύει το 80% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδά! Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.
5. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς καιδωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και περισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον
δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυχιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους. 6. Προσαρμογή των μισθών των εφοριακών, μετους μισθούς που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. 7.Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικούσυστήματος 8. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστροφών. 9. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστίμων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει ΜΟΝΟ το οφειλόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΌΧΙ τους ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει. 10. Δημιουργία Φορολογική Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο». 11. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμένων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματιών με τα παρακάτω μέτρα:- Διαγραφή των εισφορών που προκλήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.- Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια ει σόδημα τους. – Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά. – Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι εισφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργοδοτικές.- Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώσει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδη μα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία. Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή. Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λει τουργήσει ποτέ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαφείς και ρεαλιστικές προτά σεις για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστή ματος στην χώρας, που παράλληλα θα βοηθήσει και στη
μείωση της φοροδιαφυγής.