Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 13 ΟΙKOI ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ

Ei-End Μνημοσυνη

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ARCANA ARCANORUM ATLANTIS

Η ΚΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
Οἱ Κρόνιοι, θυμᾶστε ἀπό τήν δικήν μας τήν Μυθιστορίαν, ὃτι οἱ Κρόνιοι δηλαδή ὁ πατέρας τοῦ Διός καί τοῦ Ποσειδῶνος, μετεπήδησεν στό στρατόπεδον τῶν ἀποστατῶν τοῦ Γιαχβέ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἰχθυοσαυρικῶν, κι ἒφτιαξαν αὐτό τό συνονθύλευμα που λέγονται ἀποστάτες, εἶναι ἐκεῖνοι που προσπαθοῦν νά συντηρήσουν τό ἀνθρώπινον γένος στό κατώτατον σημεῖον τοῦ σιδηροῦ γένους ὃπου εἲμεθα τώρα καί νά μήν ἐπιτρέψουν τήν ἀνέλιξιν, τήν ζεῦξιν του πρός τό θεῖον δηλ. Οἱ Ἂτλαντες, (ἒκανα αὐτήν τήν προεισαγωγήν γιά νά δῆτε πῶς πάλιν στίς μέρες μας, ἒχωμεν τήν ἐπικυριαρχίαν αὐτῶν τῶν ἰδίων, ἐκείνων τῶν ὀντοτήτων οἱ ὁποῖες ἐδημιουργήθησαν ἐν τέλει στόν πολιτισμόν τῆς Ἀτλαντίδος καί θά σᾶς παραπέμψω νά ἐρευνήσετε δύο ἰστότοπους στό Ἲντερνετ ἢ νά διαβάσετε τά ἀνάλογα βιβλία). Τό ἓνα ὀνομάζεται ἡ Κρόνια ἀδελφότης «The Saturnalian Brotherhood», ἒτσι λέγεται, στά λατινικά Saturn λέγεται ὁ Κρόνος, τό δεύτερον τό ὁποῖον εἶναι καί τό πιό σημαντικόν ἀπό ὃλα, διότι ἀπό τό Saturnalian Brotherhood δέν θά βρῆτε ὃλα τά στοιχεῖα που χρειάζεστε, θά τά βρῆτε ὃμως στό ἀκόλουθον: «Arcana, Arcanorum Atlantis». Τί εἶναι λοιπόν αὐτό; Εἶναι οἱ ἀρχαιότεροι τῶν ἀρχαίων τῆς Ἀτλαντίδος. Στήν Ρώμην λοιπόν ὃπως ξέρετε ὑπάρχουν διεσπαρμένοι 13 ὀβελίσκοι. Οἱ ὀβελίσκοι αὐτοί μπορεῖ νά σᾶς προξενεῖ ἒκπληξιν, ἀλλά δέν εἶναι σημερινοί, 7 ἢ μᾶλλον 8 ἀπό τούς 13, προέρχονται ἀπό τήν δυναστείαν τοῦ Ραμσῆ τοῦ β΄ καί τοῦ Ραμσῆ τοῦ γ΄, εἶναι δηλ. τοὐλάχιστον 4.000 ἐτῶν, ὁ ὑψηλώτερος ἀπό αὐτούς εἶναι 35,5 μ. ὁ δέ μικρότερος εἶναι 22,5 μ. Οἱ 8 που προέρχονται ἀπό τήν ἀρχαίαν Αἲγυπτον εἶναι φτιαγμένοι ἀπό κόκκινον γρανίτην. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι μονοκόμματοι. Μερικοί ἀπό αὐτούς εἶχαν πέσει, εἶχαν σπάσει (στήν Αἲγυπτον), ἀλλά ἒγιναν οἱ ἀνασκαφές ὃπου ἒπρεπεν, κι ἀνεστηλώθησαν στά 13 ἀρχοντικά που βρίσκονται στήν Ρώμην. Αὐτά τά ἀρχοντικά δέν κατοικοῦνται σήμερα ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες τους διότι, τοὐλάχιστον οἱ μισοί ἀπό αὐτούς ἒχουν μετοικήσει καί ζοῦν στήν Ἰνδίαν καί τήν Κίναν.

Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ

Νίκος Ἀμάραντος :Ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος κ.Λαμπράκη που ἐπῆγαν ἀλλοῦ;
Δόκτωρ Λαμπράκης : Βεβαίως, διότι ἡ διασπορά τῶν Ἀτλάντων, ἒγινεν πρῶτον πρός τήν Αἲγυπτον, συνέχισαν πρός τήν Μεσοποταμίαν, μετέβησαν στήν Ἰνδίαν, κατόπιν κατέληξαν στήν Κίναν καί στήν Μογγολίαν, ἀπό τήν Μογγολίαν ἐπανῆλθαν στήν Καζαρίαν, ἀπό τήν Καζαρίαν ἐπανῆλθαν στήν Εὐρώπην. Ἀλλά προσέξτε, ἡ πρώτη στάσις στήν Αἲγυπτον, ἒδωσεν δύο κλάδους. Ὁ πρῶτος κλάδος που ἒκανεν τόν κύκλον κι ἐπανῆλθεν στήν Εὐρώπην μέ τήν μορφήν τῶν Καζάρων, Οἱ ἀρχηγοί ὃμως τῶν δυναστειῶν τῶν Ἀτλάντων, ἀπό τήν Αἲγυπτον, πέρασαν στήν Ρώμην. Ἡ δυναστεία τῶν Ἀτλάντων ἀνεβίωσεν μέ τήν ρωμαϊκήν αὐτοκρατορίαν. Ὃταν τό 340 που μετεφέρθη ἡ πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας στήν Κωνσταντινούπολιν, ἢρχισεν ξαφνικά νά χτίζεται ἡ Βενετία ἐπάνω στήν θάλασσαν. Ἐνεφανίσθησαν ποσά που ποτέ κανείς δέν φανταζόταν ὃτι μποροῦν νά ὑπάρχουν, κι ἢρχισαν νά κτίζουν ἀρχοντικά ἐπάνω στό νερό στήν Βενετίαν. Τά ἀρχοντικά αὐτά τῆς Βενετίας σᾶς παραπέμπουν στή πολιτείαν τῆς Ἀτλαντίδος, ὃπου οἱ ἐπικοινωνίες γιίνονταν μόνον ἀπό τό νερόν. Ἂν διαβάσετε τήν περιγραφήν τοῦ Πλάτωνος ἀπό τόν Σόλωναν, θά διαπιστώσετε πώς ἡ Ἀτλαντίδα ἦτο μία τεχνητή νῆσος, ὃπου ὑπῆρχεν ἓνα κανάλι γύρω γύρω κι ἀπό τό κανάλι ὃπως σήμερα κόβονται τά οἰκοδομικά τετράγωνα, περνοῦσαν κάθετα πρός τό κέντρον κανάλια που συνέδεαν τά περιφερικά καί στό κέντρον ἓνας μικρότερος κεντρικός κύκλος καί στήν κορυφήν αὐτοῦ ἦσαν τά πέντε χρυσᾶ ἂλογα τοῦ Ποσειδῶνος. Ἐπομένως ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων κι ὁλοκλήρου τῆς νήσου, γινόταν μέσῳ τῆς θαλάσσης, δέν ὑπῆρχεν ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς ξηρᾶς. Γι’ αὐτόν τόν λόγον λοιπόν ὃλοι αὐτοί οἱ ἀρχοντες τῆς Ἀτλαντίδος προσπάθησαν νά δημιουργήσουν ἓνα περιβάλλον τό ὁποῖον θύμιζεν ἢ ἦτο ἀνάλογον τῆς Ἀτλαντίδος.

ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ
House of Borja
House of Breakspeare
House of Somaglia
House of Orsini
House of Conti
House of Chigi
House of Colonna
House of Farnese
House of Medici
House of Gaetani
House of Pamphili
House of Este
House of Aldobrandini

Σᾶς λέγω λοιπόν ὃτι, θυμᾶστε που λέγαμεν γιά τόν Γκούντενχωφ Καλέργη τήν προηγουμένην φοράν. Ἡ οἰκογένεια Καλέργη λοιπόν ἡ ὁποία ἦταν ἀπό τούς Φωκᾶδες αὐτοκράτορες, ἀπό τήν Κρήτην, ἒφυγεν καί πῆγεν στήν Βενετίαν ὃπου ἒφτιαξεν τό ἀρχοντικόν τῶν Καλέργηδων στήν Βενετίαν, τό ὁποῖον δέν ἒχει τίποτε νά ζηλέψῃ ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀρχοντικά. Ἀντιλαμβάνομαι ὃτι ἀπορεῖτε πῶς ο Γκούντενχοφ Καλέργη και ὁ βυζαντινός αὐτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκᾶς, μπορεῖ νά ἀνήκῃ σέ αὐτήν τήν τάξιν τῶν ἀρχόντων; Ἐπανέρχομαι λοιπόν σήμερα νά σᾶς πῶ, ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κάνουν κουμάντο. Πέντε ἀπό τίς ἐπιφανέστερες οἰκογένειες. Ἀλλά κατ’ ἀρχήν νά σᾶς πῶ τά ὀνόματα τῶν 13 οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες ἒχουν τήν ἀρχήν στόν πλανήτην. Γιά νά μήν ἒχετε πλέον τήν ψευδαίσθησιν ὃτι πρόκειται γιά τούς Rockefeller καί τούς Rothschild, αὐτοί εἶναι διαχειριστές, ὃπως τούς ἒχουμεν ὠνομάσει ἐδῶ καί πολύν καιρόν. Θά σᾶς πῶ ἀκριβῶς καί τήν σημασίαν τῆς κάθε οἰκογενείας ἀπό αὐτές. Ἲσως νά μήν προλάβωμεν σήμερα, ἀλλά νομίζω ὃτι ἒχει πολύ μεγάλην σημασίαν νά γνωρίζετε πῶς ἀκριβῶς δημιουργήθηκεν αὐτή ἡ νέα τάξις πραγμάτων, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τούς ἂρχοντες τῆς Ἀτλαντίδος. Θά σᾶς πῶ πώς τά σημαντικά ὀνόματα εἶναι πέντε. Ἀπό τίς 13 οἰκογένειες, πέντε εἶναι ἐκεῖνες που ἐναλλάσσονται στήν ἀρχήν, οἱ οἰκογένεις που ἐναλλάσσονται στήν ἀρχήν, εἶναι ἡ οἰκογένεια Orsini, ἡ Breakspeare, ἡ Aldobrandini, ἡ Farnese κι ἡ οἰκογένεια Somaglia.. Νά σᾶς ἐξηγήσω τό τί κάνει τό καθένα. Ὁ David Rothschild που ὑποτίθεται ἒπρεπεν νά ἀναλάβῃ τήν ἡγεμονίαν ὃλου τοῦ πλανήτη τόν Δεκέμβριον τοῦ 2012, εἶναι παντρεμμένος μέ τήν κόρην τῆς οἰκογενείας Aldobrandini. Ἡ Μαρία Aldobrandini, εἶναι από μία πάρα πολύ σημαντική οἰκογένεια κι ἲσως ἡ σημαντικώτερη οἰκογένεια ἀνάμεσα σέ ὃλους αὐτούς, κι ἡ συνένωσις τῶν οἰκογενειῶν Rothschild μέ τούς Aldobrandini δίνει τό ἰσχυρώτερον ζεῦγος σέ ὃλον τόν πλανήτην.

ΟΙ ΙΗΣΟΥΪΤΕΣ – Ο ΓΚΡΙΖΟΣ & Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ

Αὐτός που σήμερα εἶναι ὁ γκρίζος Πάπας, ξέρετε ὃτι πίσω ἀπό τόν κανονικόν Πάπαν, ὑπάρχει καί ὁ μαῦρος Πάπας, δέν ξέρω ἂν τό γνωρίζετε. Ὁ μαῦρος Πάπας, εἶναι ὁ στρατηγός τῶν Ἰησουϊτῶν. Τό τάγμα τῶν Ἰησουϊτῶν δέν εἶναι θρησκευτικόν τάγμα, πρόκειται περί στρατιωτικής ὀργανώσεως. Οἱ Ἰησουΐτες δηλαδοί οἱ ὁποῖοι δημιουργήθησαν ἀπό τόν Λοϋόλα, ὁ ὁποῖος ἐπῆρεν ἐντολήν ἀπό τόν Πάπαν Ἀλέξανδρον τόν Γ΄ νά φτιάξῃ τούς Ἰησουΐτες. Ὁ Πάπας Ἀλέξανδρος ὁ Γ΄ ἦταν μέλος τῆς οἰκογενείας Φαρνέζε, μία ἐκ τῶν 5 οἰκογενειῶν. Ἒδωσεν λοιπόν ἐντολήν νά φτιαχτοῦν οἱ Ἰησουΐτες, σάν στρατιωτική ὀργάνωσις, γιά νά ὑπερασπίσουν τήν Ἰσπανικήν πλευράν, καθ’ ὃτι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Γ΄ κι ἡ Κατερίνα τῆς Ἀραγωνίας οἱ ὁποῖοι είχαν παντρευθεῖ τόν 14ον αἰώναν, ἀπειλοῦσεν νά τήν χωρίσῃ κι ἐπενέβησαν οἱ Ἰσπανοί γιά νά σταματήσουν τήν διάλυσιν τῆς οἰκογενείας καί νά ὑπερασπίσουν τήν μεγάλην ἐπιβολήν τῶν οἰκογενειῶν στήν Εὐρώπην.

ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ

Εἶναι μία λεπτομέρεια που θά μποροῦσε νά μπερδέψῃ τούς ἀκροατές μας ἀλλά, τό μόνον που θά ἢθελα νά καταλάβετε εἶναι, ὃτι οἱ οἰκογένειες αὐτές δίδουν ἂτομον, τόσον στήν Παπικήν ἐκκλησίαν, ὃσον καί στήν παγκόσμιον διακυβέρνησιν. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Henry Breakspeare, ἒχει ἐγκαταλείψει τό ἀρχοντικόν της στήν Βενετίαν καί στήν Ρώμην καί διαμένει γιά δύο αἰῶνες στό Χόνγκ Κόνγκ, στό Μακάο. Τέσσερις ἀπό τίς 13 οἰκογένειες ἒχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Κίνα καί στήν Ἰνδίαν. Οἱ 13 αὐτές οἰκογένειες νά σᾶς τίς πῶ ὃλες, εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν Borja, τῶν Breakspeare που ἒχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Ἂπω Ἀνατολήν κι ἐλέγχουν τούς Δράκοντες ἐκεῖ, ἐλέγχουν δηλαδή τά δικά τους τά φῦλα, γιατί ὁ καθένας ἀπό τούς δικούς τους, θέλει νά κάνῃ δικόν του χωριόν. Ἡ οἰκογένεια Somaglia, ἡ Orsini, ἡ οἰκογένεια Conti, ἡ οἰκογένεια Chigi, ὃταν λέμεν οἰκογένειαν ἐννοοῦμεν ὁ οἶκος, ὁ οἶκος λοιπόν Colonna, ὁ οἷκος Farnese, ὁ οἶκος Medici (Μεδίκκων), ὁ οἶκος Gaetani, οἱ Pamphili, ὁ οἶκος τῶν Este καί τέλος ὁ οἶκος τῶν Aldobrandini. Αὐτές λοιπόν εἶναι οἱ 13 οἰκογένειες που ἀποτελοῦν τήν Κρόνιαν ἀδελφότηταν, ἒτσι τήν ἀποκαλοῦν. Ὃλες αὐτές οἱ οἰκογένειες σάν θρησκείαν ἒχουν τόν Ζωροαστρισμόν και τον Μιθριανισμό.

Ο ΜΙΘΡΑΣ ΓΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΟΝ & ΕΙΧΕ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

Ὁ Μίθρας γεννήθηκεν τήν 25ην Δεκεμβρίου ἀπό μίαν παρθένον, ἐδίδαξεν λέει τόν θεῖον λόγον στήν Γῇν, εἶχεν 12 ἀποστόλους καί ἐθανατώθη καί ἀνεστήθη. Αὐτός ἦταν ὁ Μίθρας τοῦ ζωροαστρισμοῦ, ἂν ὑπάρχει καμμία ὁμοιότης μέ τόν Χριστιανισμόν ἐγώ δέν εὐθύνομαι γι’ αὐτό. Ὁ Ζωροαστριοσμός λοιπόν ἦτο κι ἡ θρησκεία τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ο οποίος ἒδωσεν ἐντολήν νά τοῦ φτιάξουν μίαν θρησκείαν τον Χριστιανισμό. Οὐσιαστικά φτιάχθηκεν σάν δόγμα καί σάν θρησκεία, ἀπό τό Μέγαν Κωνσταντίνον τόν 14ον αἰώναν, δέν ὑπῆρχεν δόγμα, δέν ὑπῆρχεν θρησκεία, πρίν δώσει ἐκεῖνος ἐντολήν στούς «πατέρες τῆς ἐκκλησίας» νά τήν κατασκευάσουν στήν πρώτην οἰκουμενικήν σύνοδον, ἡ ὁποία βέβαια πῆρε πολλά χρόνια γιά νά καταλήξη σέ κάτι, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων ἒγιναν μεγάλα καί τρομερά πράγματα.

ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ , ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ WINDSOR & LAFAYETTE

Συγκεκριμένα σᾶς ὑπενθυμίζω τόν τραγικόν θάνατον τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος εἶχεν τό θάρρος νά ἐκφέρῃ γνώμην ὃτι διαφωνοῦσεν μέ τίς ἐντολές τοῦ αὐτοκράτορος, νά χρησιμοποιήσουν τίς ἀρχές τοῦ ζωροατρισμοῦ γιά νά φτιάξουν τό χριστιανικόν δόγμα καί γι’ αὐτόν τόν τρόπον ἐδολοφονήθη μέ ἂγριον τρόπον στίς τουαλέττες τοῦ παλατιοῦ στήν Κωνσταντινούπολιν. Αὐτόν λοιπόν τόν συγκεκριμένον Zωροαστρισμόν, αὐτόν καί σήμερα ἀκόμη ἐκπροσωπεῖ ὁ μαῦρος Πάπας. Δέν θέλω νά μπῶ σέ λεπτομέρειες γιά τά ὂργια που γίνονται ἐκ μέρους τῶν Zωροαστριστῶν καί τῶν ζωροαστρικῶν αὐτῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες κυβερνοῦν τόν πλανήτην σήμερα, δηλαδή πῶς ξαφνικά μπῆκε στήν μέσην τώρα ὁ Rothschild καί πῶς καί μέ ποιόν τρόπον ἡ βασίλισσα της Ἀγγλίας κάνει κουμάντο, αὐτές ἦσαν δύο-τρεῖς οἱκογένειες, δηλαδή ἡ οἰκογένεια τῆς Ἀγγλίας οἱ Windsor, που δέν εἶναι τό πραγματκόν τους ὂνομα αὐτό, τό πραγματικόν τους ὂνομα εἶναι ἀπό τήν Σαξωνίαν που τό ἢλλαξαν καί τό μετέτρεψαν στήν σημερινήν τους ὀνομασίαν τῶν Windsor, ἀλλά αὐτό θά ἀποτελοῦσεν θέμα γιά μίαν ἂλλην ἐκπομπήν που θά σᾶς ἒλεγα τήν ἐξελικτικήν τους πορείαν. Δηλαδή οὐσιαστικά, ἡ οἰκογένεια Lafayette , ἡ οἰκογένεια Rothschild κι ἡ βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἀγγλίας..
Νίκος Ἀμάραντος : Ἒχουν σχέσιν μέ τήν οἰκογένειαν Lafayette καί τήν Νταϊάνα κλπ;
Δόκτωρ Λαμπράκης : Βεβαίως, αὐτές οἱ τρεῖς οἰκογένειες, ἐπειδή ἐβοήθησαν τόν Ἀλέξανδρον τόν Πάπαν τό 1814 νά ἐπαναφέρη τήν κυριαρχίαν τῶν Ἰησουϊτῶν ἐπάνω στήν καθολικήν ἐκκλησίαν, τούς ἐδόθησαν ὃλα αὐτά τά ὀφφίκια σάν ἀντοπόδοσιν πρός τίς ὑπηρεσίες των στά μεγάλα ἀφεντικά. Τά μεγάλα δηλ. ἀφεντικά τῶν Rothschild ὁ ὁποῖος κάνει κουμάντο αὐτήν τήν στιγμήν, εἶναι ἡ οἰκογένεια Ὀρσίνι. Διότι ξέρετε ὃτι πάνω ἀπό τόν μαῦρον Πάπαν, ὑπάρχει ὁ γκρίζος Πάπας. Αὐτός που εἶναι ὁ γκρίζος Πάπας σήμερα ὀνομάζεται Πέπε Ὀρσίνι. ἢ Πόρσο μέ ἂλλα λόγια.

O ΓΡΙΖΟΣ ΠΑΠΑΣ ORSINI ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΠΑΠΑ

Ὁ Πάπας Ὀρσίνι λοιπόν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἀρχηγός, διότι ὑπάρχει μία ἐπιτροπή, που ὀνομάζεται Great judging council.
Aὐτή λοιπόν ἡ γκρίζα ἐπιτροπή τῶν Ἰησουϊτῶν, ἀποτελεῖται ἀπό 10 ἂτομα καί σᾶς παραπέμπω καί πάλιν στό πῶς διοικεῖτο ἡ Βενετία, ἡ Βενετία διοικεῖτο ἀπό μίαν ὁμάδαν 10 ἀτόμων, ὃταν ἦταν οἱ δόγηδες, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν 4ον αἰώνα, ἀμέσως δηλαδή μέ τήν μεταφοράν τῆς Ρώμης στήν Κωνσταντινούπολιν, ἀνεβίωσεν ἡ Βενετία, κι ἐδιοικεῖτο ἀπό τήν ἐπιτροπήν τῶν 10 γκρίζων ἀρχόντων, ἒτσι λέγεται. Ἀρχηγός τώρα αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἀναλαμβάνει ἐκ περιτροπῆς ἓνας ἀπό αὐτές τίς οἰκογένειες, δηλαδή ἀπό τίς οἰκογένειες Ὀρσίνι, Ἀλντομπραντίνι, Μπέϊκσπήαρ, Φαρνέζε καί Τσομάγκλια. Αὐτές οἱ πέντε οἰκογένειες ἐναλλάσσονται, ἀλλά κι οἱ ἂλλες οἰκογένειες, ἱστορικά δέν ἒμειναν ἀμέτοχες ἢ ἀνενεργές, πχ. ἡ οἰκογένεια τῶν Βοργίων, εἶναι ἐκείνη που ὀργάνωσεν στρατιωτικά τούς Ἰησουΐτες καί τούς ἒκανεν τέτοιον ἀνίκητον σῶμα. Οἱ Ἰησουΐτες κατά τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 ἀπαριθμούσαν σέ ὃλον τόν κόσμον περίπου 26.000, ἐδῶ ὃμως, ἂμεσα ἡ στρατιωτική ἒκφρασις εἶναι οἱ ἱππότες τῆς Μάλτας καί εἶναι καί μία ἂλλη στοά που λέγεται Τουρόνικ γουέϊ, αὐτές λοιπόν οἱ δύο στοές που λέγονται Ἱππότες τῆς Μάλτας καί Τουρόνικ Γουέϊ, εἶναι ἡ στρατ. ἒκφρασις καί ἒχουν ἡ μία 25.000 κι ἡ ἂλλη 18.000 μέλη.

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ ADOLFO NICOLAS & Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ

Τί ἐννοῶ μέλη.Ὁ Μαῦρος Πάπας που σήμερα ὀνομάζεται Ἀντόλφο Νίκολας, ἐξελέγη σέ αὐτήν τήν θέσιν τό 2008. Γιατί λέγεται μαῦρος πάπας; Διότι πάντα κυκλοφορεῖ μέ μαύρην ἐνδυμασίαν. Ἀντιθέτως ὁ κανονικός Πάπας κυκλοφορεῖ μέ ἂσπρην ἐνδυμασίαν, ἐξ οὖ προέρχεται κι ὁ τίτλος τῆς λευκῆς καί μαύρης ἀδελφότητος. Ἡ λευκή λοιπόν ἀδελφότης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν καθολικήν ἐκκλησίαν καί ἡ μαύρη ἐξαρτᾶται, ἀπό τούς Ἰησουΐτες. Σκεφθεῖτε ὃμως τώρα ὃτι τόσον ὁ Ἀντόλφο Νίκολας, ὃσον καί ὁ Πάπας εἶναι κι οἱ δύο Ἰησουΐτες. Ὁ προηγούμενος λευκός Πάπας δέν ἦταν Ἰησουΐτης, τώρα ἒχωμεν καί μαῦρον καί ἂσπρον Πάπαν Ἰησουΐτην. Μιλάω τώρα γιά τόν μαῦρον Πάπαν, εἶναι τρεῖς, εἶναι τριανδρία που κάνει κουμάντο στόν πλανήτην, ὁ μαῦρος, ὁ γκρίζος κι ὁ ἂσπρος. Ὁ γκρίζος εἶναι στήν ἀρχήν, ὁ μαῦρος εἶναι δεύτερος καί τρίτος είναι ο λευκός. Ξέρετε ποιός εἶναι, ὁ δεύτερος τῇ τάξει μετά τόν μαῦρον Πάπαν; Θά ἐκπλαγῆτε, εἶναι ὁ Δόν Χουάν Κάρλος ὁ βασιλεύς τῆς Ἰσπανίας. Ὁ Δόν Χουάν Κάρλος λοιπόν εἶναι δεύτερος τῇ τάξει τῶν Ἰησουϊτῶν, διότι ἓνα παρακλάδι τῆς οἰκογενείας Ἀλντομπραντίνι, ἡ Μαρία Παλατίνι, χρηματοδότησεν τήν Ἐλισσάβετ μέ τόν Φίλιππον (τῆς Ἀγγλίας) ὃταν εἶχαν τήν ἀντίθεσιν μέ τούς Ἰσπανούς, ἒτσι ἂν πῇς ποιά εἶναι σήμερα ἡ πιό ἰσχυρή κυρία στόν κόσμον, εἶναι μία κυρία τῆς οἰκογενείας τῶν Ἀλντομπραντίνι, ἡ ὁποία στήν οὐσίαν ἐλέγχει καί δίδει ἐντολές στό βασιλικόν ζεῦγος τῆς Ἀγγλίας, διότι ὃλη ἡ χρηματοδότησις, θυμᾶστε που σᾶς εἶπα ὃτι 60 % πάει στό Βατικανόν καί 40 % πάει στήν Ἀγγλίαν; Ὃλα αὐτά γίνονται μέ ἐντολήν καί μέ τίς εὐλογίες τῆς οἰκογενείας Ἀλντομπραντίνι καί Παλατίνι.

OI BREAKSPEAR ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ

Ἡ Ὀλυμπία Ἀλντομπραντίνι εἶναι παντρεμμένη μέ τόν David Rothschild. Kαταλαβαίνετε τώρα τήν σχέσιν που ὑπάρχει τοῦ παλατιοῦ μέ τούς Rothchild καί μέ τήν οἰκογένειαν Aldobradini, τοῦ μαύρου καί τοῦ Γκρίζου Πάπα. Νά σκεφθῆτε ὃτι ἡ οἰκογένεια Breakspear, ἒχει τήν ἀπόλυτον ἐξουσίαν στήν Ἂπω Ἀνατολήν. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος που διατάζει τούς Δράκοντες, αὐτός εἶναι ἐκεῖνος που κατάφερεν μέ τίς διάφορες τεχνικές γιά τά προηγούμενα 100 χρόνια νά καταληστεύσῃ τόν χρυσόν ἀπό τίς ἀσιατικές χῶρες. Θά σᾶς ἐξηγήσω μίαν ἂλλην φοράν τί ἒγινεν ἐκεῖ. Ὃταν λέμε τόν χρυσόν, δέν ἐννοοῦμεν τά παγκόσμιοα καταπιστεύματα, ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀτελείωτες ποσότητες χρυσοῦ, κατατεθειμένες στήν Ἰνδονησίαν στίς Φιλιππῖνες, στίς διάφορες χῶρες τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀσίας. Γι’ αὐτό εἶναι ἐγκατεστημένη καί ζεῖ ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια Breakspear, αὐτή ἡ οἰκογένεια ἒχει ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν ἐπίβλεψιν ὃλων τῶν δρακονιανῶν τῆς περιοχῆς, κι οὐσιαστικά αὐτοί τροφοδοτοῦν μέ τήν βάσιν τοῦ χρυσοῦ γιά νά δημιουργηθῇ τό χρῆμα στόν ὑπόλοιπον πλανήτην. Ὑπάρχει ἓνα τρίγωνον λοιπόν ἐξουσίας στήν κορυφήν, ὃπως ὁ γκρίζος Πάπας. Ἀκριβῶς ἀπό κάτω εἶναι τό συμβούλιον τῶν 10, τό ὁποῖον παραπέμπει στίς 10 ἀρχοντικές οἰκογένειες, καί ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἡ γκρίζα ἐπιτροπή, αὐτή ἡ γκρίζα ἐπιτροπή, διορίζει κι ἐλέγχει τόν μαῦρον Πάπαν καί τούς Ἰησουΐτες . Ἡ ἐπιτροπή αὐτή δέν σημαίνει ὃτι δίδει ανοιχτά εντολές, παρ’ ὃλον που ἱστορικά ἦταν ἀπ’ αὐτήν τήν οἰκογένειαν, ἀλλά δέν θέλουν πλέον νά φαίνονται στό προσκήνιον, κι ἒτσι διορίζουν σάν μαῦρον Πάπαν κάποιον ἂσχετον. Ὁ Νίκολας Ἀντόλφο που εἶναι σήμερον ὁ ἀρχηγός τῶν Ἰησουϊτῶν, ὃλην του τήν ζωήν τήν ἐπέρασεν ποῦ νομίζετε; Στά τάγματα τῶν Ἰησουϊτῶν, στήν Κίναν, στήν Ἰαπωνίαν, στίς νήσους Σαμόα, στίς Φιλιππῖνες, στήν Σουμάτραν, στήν Ἰάβα, στήν Μαλαισίαν, στήν Ἰνδονησίαν. Γιά 34 χρόνια, εἶναι 79 ἐτῶν ὁ Νίκολας Ἀντόλφο, γιά 33 ὁλόκληρα χρόνια λοιπόν ὑπηρετοῦσεν στά διάφορα τάγματα τῶν Ἰησουϊτῶν που σᾶς ἀνέφερα.

ΤΟ ΤΡΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Θέλω νά ἀντιληφθῆτε ὃτι, κάθε πανεπιστήμιον, κάθε ἐρευντητικό κέντρον, ὁτιδήποτε σχολή λειτουργεῖ στήν περιοχήν ἐκεῖ, εἶναι χρηματοδοτούμενη ἀπό τίς 13 οἰκογένειες. Αὐτήν τήν ἐπίβλεψιν λέει εἶχεν ὁ Νίκολας Ἀντόλφο, ὁ ὁποῖος ἦτο περιφερειακός στρατηγός, μέχρις ὃτου ἐξελέγη γενικός στρατηγός τῶν Ἰησουϊτῶν τό 2008 κι ἀντικατέστησεν τόν Κάδο Νά. Ἐν συνεχείᾳ κάτω ἀπό τούς Ἰησουΐτες εἶναι ὁ κανονικός Πάπας. Κάτω ἀπό τόν Πάπαν ὃπως κατεβαίνοντας στό τρίγωνον, εἶναι ἡ ἐπιτροπή τῶν 33 καί δίπλα τους ἀκριβῶς στό ἲδιον ἐπίπεδον εἶναι ἡ στοά τῶν Ἱπποτῶν τῆς Μάλτας. Μέσα στό ὁποῖον βρίσκεται αὐτό που ὀνομάζουμεν τό περιβόλι τῆς Σιών, κι ἐπίσης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἱερουσαλήμ. Λίγο πιό κάτω ἀπό τό Supreme council τῶν 33, βρίσκεται στίς ΗΠΑ ἡ ὁμάδα Skulls and Bones. Στήν Ἀγγλία ἡ ὁμάδα Skulls and Bones, ὀνομάζεται Pilgrim society, δηλ. αὐτή εἶναι ἡ ὁμάδα τῶν πιστῶν , ὃπως ἐκεῖνοι που πηγαίνουν στήν Ἱερουσαλήμ νά γίνουν χατζῆδες, Pilgrims = οἱ προσκυνητές. Ἡ κοινωνία τῶν προσκυνητῶν στήν Ἀγγλίαν λοιπόν. Καί τό Opus dei, ἂν θυμᾶστε ἀπό τό φίλμ «κωδικός Ντά Βίντσι» . Αὐτές οἱ τρεῖς ὀργανώσεις εἶναι στό ἲδιον ἀκριβῶς ἐπίπεδον. Ἀπό κάτω ἀκριβῶς, εἶναι τό Βohemian club, τό council of foreign relations καί τό Bildeberg club. Σέ λίγο κατώτερον ἐπίπεδον εἶναι τό Club of Rome που εἶναι γιά ὃλον τόν κόσμον, ἒχωμεν τό Digit foundation που εἶναι στήν Ἀγγλίαν, ὃπως καί ἡ Trilateral commission τῆς ὁποίας διευθυντής εἶναι ὁ Ροκφέλερ που εἶναι στήν Ἀμερικήν καί τό μοντέλιν σοσάϊετυ. Ἒχωμεν δηλ. μία γιά ὃλον τόν κόσμον, μίαν στήν Ἀμερικήν καί μίαν στό βατικανόν. Φθάνωμεν στά δύο τελευταῖα σκαλοπάτια τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ἡ ὁποία βεβαίως δέν ἒχει σέ τίποτε νά κάνῃ μέ ὃ,τι ξέρατε ὡς τώρα ἐντάξει; Ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτον Χοῦβερ στίς ΗΠΑ, ἒχωμεν τό Atlandic Council δηλ. τό ΝΑΤΟ, ἒχωμεν τό CED (commitee for economic development) κι ἒχωμεν καί τό Ἰνστιντοῦτον ASPEN. Στήν κατωτέραν βαθμίδαν ὃπως τήν ξέρετε ἀπό τό δολλάριον, βρίσκεται τό Ἰνστινοῦτον τοῦ Κάρτερ γιά τίς στρατηγικές καί διεθνεῖς κρίσεις, αὐτό ἦταν που σχεδίασεν τό 1974, Μπρεζίνσκι, Παπανδρέου, Καραμανλῆς, Σόρος καί Κίσσινγκερ σχεδίασαν τόν διαμελισμόν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας, ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτον Χάντσον που βρίσκεται στήν Ἀγγλίαν, ἒχωμεν τό ‘Ινστιντοῦτο Μπρούκινγκς τό ὁποῖον βρίσκεται στήν Οὐάσινγκτον τῶν ΗΠΑ, ἒχωμεν ἐπίσης τήν ἑταιρεῖαν Rand Corporation καί τελευταῖον εἶναι τό American Enterprise Ιnstintute. Σέ αὐτά τά τελευταῖα ἀρχίζει ἡ διασύνδεσις τοῦ πολιτικοῦ καί διοικητικοῦ κομματιοῦ τῆς παγκοσμίου κυβέρνησης μέ τόν ἐπιχειρηματικόν κόσμον.
Δηλ. τό Ράντ κορπορέισιον τό Αμέρικαν ἐντερπράϊζ ἲνστιντιουτ, τό Μπρούκινγκ καί τό Χάντσον κι ὃ,τι ἂλλο εἶναι στήν κατωτέραν βαθμίδαν τῆς πυραμίδος, ἀσχολοῦνται μέ αὐτό που ὀνομάζωμεν βιομηχανικόν στρατιωτικόν σύμπλεγμα στίς ΗΠΑ , ὃπου ἀρχίζουν πλέον ὃλες οἱ ἂλλες ὀργανώσεις. Ἀλλά αὐτό που σᾶς ἒδωσα σἠμερα, φαντάζομαι ὡς γενικήν ἂποψιν, διότι οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς ἒχετε ἢδη βαρεθεῖ νά ἀκοῦτε ὀνόματα, ἀλλά ἦταν ἀπαραίτητον νά γίνῃ αὐτό σήμερα γιά νά καταλάβετε πώς ὁ ἑλληνισμός, ἒχει νά ἀντιπαρατεθῇ μέ δυνάμεις πέραν τῶν ἀποδεκτῶν ὁρίων καί τῆς κοινῆς λογικῆς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΓΙΑ 13.000 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Συνοπτική περίληψις : Τό ἀνθρώπινον γένος ἀποτελεῖται ἀπό δύο εἲδη ἀνθρώπων ἒτσι ;; Στό ἓνα εἶδος περιέχονται οἱ Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά σᾶς πῶ ὃτι μέ αὐτό τό συγκεκριμένον DNA, εἶναι περίπου 140 ἑκατ. στόν πλανήτην. Ἐπίσης τό ἀνθρώπινον εἶδος τό ὁποῖον ἒχει δημιουργηθεῖ μέσῳ τῶν Ἀνουνάκι καί τοῦ Τιτᾶνος Προμηθέως, ἀνέλαβεν τήν πνευματικήν δυνατότηταν που ἒχει αὐτήν τήν στιγμήν. Αὐτά εἶναι τά δύο εἲδη. Ὁ ἑλληνισμός ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό ἑλληνικό DNA, ἐνῷ ἡ ἂλλη ὁμάδα ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό ἂλλον DNA. Αὐτές εἶναι οἱ δύο ἀντιμαχόμενες μερίδες ἐπάνω στόν πλανήτην κι ἐπί 13.000 χρόνια οἱ ἀρχοντικές οἰκογένειες τῆς Ἀτλαντίδος καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Αἰγὐπτου, κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Ρώμης, τῆς Βενετίας, εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες διοικοῦν τόν πλανήτην. Ὃλοι αὐτοί οἱ τραπεζίτες οἱ Ρότσιλδ, Ροκφέλερ, ἡ Βασιλισσα τῆς Ἀγγλίας, ὃλοι αὐτοί, εἶναι τσιράκια τῶν 13 αὐτῶν οἲκων, ἐκ τῶν ὁποίων 13 οἲκων, (πέντε οἰκογένειες) ἐξασκοῦν ἐπιρροήν καί διοικοῦν ἀπό τήν ἐποχήν ἀκόμη τῆς Ἀτλαντίδος. Ἐπειδή ὃμως δύο φορές, σέ δύο ἀντιπαραθέσεις ὁ ἑλληνισμός ἒχει κερδίσει τήν μάχην, δηλ. μέ τήν καταβύθισιν τῆς Ἀτλαντίδος, που ἒγινεν μέσῳ τῶν Ἡρακλειδῶν ἀπό τήν Ἀθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Ἂρα αὐτή ἦταν ἡ δεύτερη μεγάλη ἦττα τους κι ἡ πρώτη τους ἦττα ἦτο, ὃταν οἱ Ὀλύμπιοι ἐκέρδισαν τήν ἀντιπαράθεσιν μέ τούς Τιτᾶνες. Οἱ ὁποῖοι ὃπως μᾶς περιγράφει ὁ Ἡσίοδος, ἒχουν ἐγκλειστεῖ στά ἒγκατα τῆς γῇς γιά νά μήν ἐξέρχονται στήν ἐπιφάνειαν. Αὐτόν λοιπόν τόν σκοπόν εἶχαν κι οἱ ἐκστρατεῖες τῶν Ἑλλήνων γιά νά συντηρήσουν τούς Τιτᾶνες, ὃπου εἶχαν ἐγκαταχωθεῖ μετά τήν ἦτταν τους ἀπό τούς Ὀλυμπίους. Αὐτή λοιπόν ἦταν ἡ περίληψις τοῦ τί εἲπαμεν σήμερα. Καί ἂν ἦταν νά πᾶμε τώρα στίς λεπτομέρειες τοῦ πῶς ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καταπιέζεται σήμερα, ἀπό αὐτές τίς 13 οἰκογένειες, δέν ἐπρόκειτο νά τελειώσουμεν οὒτε σέ δύο χρόνια. Καί σχετικά μέ τίς λεπτομέρειες, θά σᾶς πῶ πώς κι ἡ τελευταία λεπτομέρεια εἶναι προγραμματισμένη. Ξέρετε τό ὃ,τι συμβαίνει στήν Ἑλλάδαν, εἶναι ἀπόλυτα προγραμματισμένον, δέν εἶναι τίποτε τυχαῖον. Ἐδῶ τώρα ἐγώ καταλαβαίνω ὃτι οἱ Ἓλληνες ἀντιλαμβάνονται τήν ἰδιαιτέραν μεταχείρισιν, τήν ὁποίαν ὑφίστανται ἀπό τό κατεστημένον ἐδῶ καί τρία-τέσσερα χρόνια, καί γιά ποιόν λόγον τούς ἂφησαν τελευταίους.

ΑΝΤΙΠΑΛΟ DNA: ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΗΛΘΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ – ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΓΑ

Ξέρανε δηλ. πώς τό σκληρόν καρύδι θέλει περισσότερην προσπάθειαν καί τ’ ἀφήσανε τελευταῖον, ἀλλά πρέπει νά σᾶς διαβεβαιώσωμεν σήμερα, πώς τό σκληρό καρύδι εἶναι πολύ σκληρώτερον ἀπό ὃ,τι ἐνόμιζαν. Δηλ. χωρίς νά τό ἒχουν καταλάβει κι ὃσοι εἶναι εὐαισθητοποιημένοι, θά τό καταλάβουν τί θέλω νά πῶ τώρα. Χωρίς νά καταλάβῃ τό ἀντίπαλον DNA τί ἀκριβῶς συνέβη, ὃλα τά ἐνεργειακά τους ἀποθέματα εἶναι σέ χέρια Ἑλλήνων κι εἶναι πολύ ἀργά πλέον νά κάνουν ὁτιδήποτε, παρά μόνον νά πράξουν τό λογικόν. Δηλαδή τό λογικόν εἶναι:

· Νά ζήσωμεν εἰρηνικά σέ αὐτόν τόν πλανήτην που λέγεται Γῇ,
· Νά ἐγκαταλείψουν τήν ἰδεοληψίαν τους ὃτι πρέπει νά ἐξαφανίσουν τά 4/5 τῆς ἀνθρωπότητος,
· Νά ἀφήσουν ὃλα τά περιουσιακά στοιχεῖα που ἀνήκουν στήν ἀνθρωπότηταν, πρός ὢφελος τῆς ἀνθρωπότητος, γιά νά ἐπέλθῃ μία ἐξισορρόπησις τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὃλων τῶν ἀνθρώπων.

Ὃταν τό 1920 προσπάθησαν νά πείσουν….. τό συμβούλιον τῶν 10 προσπάθησεν νά πείσῃ τούς λαούς τῆς Γῇς, νά φτιάξουν μίαν νομοθεσίαν γιά νά συλλέξουν ὃλον τόν χρυσόν τῆς γῇς σέ μίαν τοποθεσίαν, γιά νά ἒχωμεν δῆθεν ἐξομοίωσιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὃλων τῶν λαῶν. Τό συμβούλιον τῶν 10 τό ἒκανεν αὐτό τό 1920 καί τό 1928, ὃταν ἐπίτέλους ἐπῆλθεν ἡ συμφωνία μέ 140 κράτη, τότε, δέν θέλω νά σᾶς πῶ τί ἒκαναν, θέλω μόνον νά σᾶς πῶ, πῶς εἶναι οἱ λαοί σήμερα. Ἐάν εἶχεν τηρηθεῖ ἡ συμφωνία που εἶχαν κάνει τότε, δέν θά εἲχαμεν φθάσει στό σημεῖον που φθάσαμεν σήμερα. Ἐμεῖς σάν ἑλληνισμός ἐρχόμεθα καί σᾶς λέμε σήμερα,….στό ἀντίπαλον δέος μιλάω τώρα, διότι νά εἶσθε σίγουροι ὃτι αὐτοί τώρα, εἶναι ὃλοι στά ραδιόφωνα, ἀπό τό Μέγαρον Μαξίμου, μέχρι τήν Κέρκυραν ἀκοῦνε……

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Σᾶς λέμε λοιπόν, ἐμεῖς δέν ἢλθαμεν ἐδῶ μέ πρόθεσιν ἀντιπαράθεσης, ἢλθαμεν μέ πρόθεσιν συναλλαγῆς, ἒχετε κάνει πολλά ἂσχημα πράγματα στόν πλανήτην, ἒχετε οὐσιαστικά κατακρεουργήσει τό ἀνθρώπινον γένος, καιρός εἶναι νά ἐπέλθῃ μία ἰσορροπία. Μήν φοβᾶσθε, καθόλου νά μήν φοβᾶσθε τήν πνευματικήν ἀνέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου, διότι εἲτε τό θέλετε εἲτε ὂχι, θά συμβῇ. Εἲτε λοιπόν θά τό κάνουν οἱ Ἓλληνες, εἲτε θά τό κάνῃ ὃλη ἡ ἀνθρωπότης, αὐτό εἶναι προδιαγεγραμμένον. Ἐπομένως δέν νομίζετε ἀγαπητοί μου ὃτι θά ἒπρεπεν νά κάτσουμεν σέ ἓνα τραπέζι καί νά τά βροῦμεν οὓτως ὣστε νά ἒχωμεν μίαν εἰρηνικήν συμβίωσιν στόν πλανήτην ; Διότι ἂν ἐπιτρέψωμενν σέ τέτοιαν νόησιν, γιά βάλετε (μέ τόν νοῦν σας) τήν συλλογικήν ἀνθρωπίνην νόησιν νά ἐπεξεργάζεται μόνο τήν ἀνέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀντί νά ψάχνῃ νά πληρώσῃ τόν ἠλεκτρισμόν, ὑπάρχουν τόσα διαθέσιμα χρήματα, τόσα πλούτη στόν πλανήτην Γῇν που θά μπορούσαμεν ὃλοι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους νά χρησιμοποιοῦμεν γιά τήν ἀνέλιξιν καί ὂχι γιά τήν ἐπιβίωσιν. Αὐτή δέν ἦταν ἡ πρότασίς σας ἀγαπητοί μου ἰχθυοσαυρικοί τό 1928, ὃταν μαζέψατε 147 ἒθνη καί συμφώνησαν σέ αὐτό τό πλᾶνον; Γιατί τό ἐγκαταλείψατε τώρα, εἲδαμεν τίς προθέσεις σας, διότι σᾶς ἀφήσαμεν ἐπί 83 χρόνια νά τό κάνετε ὃπως πιστεύατε ἐσεῖς, εἲδατε ποῦ φθάσατε τόν πλανήτην, δέν νομίζετε ὃτι εἶναι καιρός νά κάνωμεν μίαν μικρήν ἀλλαγούλα καί τοὐλάχιστον αὐτά που συμφωνήσαμεν τό 1928 νά τά φέρωμεν σέ πέρας ; Καλό θά ἦταν…..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ

Θέλω τώρα νά ἀφήσω τούς ἀκροατές μέ ἓνα μικρόν δῶρον. Εἶναι παρμένον ἀπό τό Ταλμούδ, αὐτό εἶναι γιά τόν κ. Δένδιαν κι ὃλους ἐκείνους τούς ὡραίους Ἓλληνες, που σκέφθηκαν τόν ἀντιρατσιστικόν νόμον. Ἐάν θέλουν νά καταλάβουν τί σημαίνει ρατσισμός, θά τελειώσω μέ 10 ἢ 15 χωρία, προτάσεις :

1. Ἀπό τό βιβλίον Ζοχάρ 11, 64 β: Οἱ Ἓλληνες ὁμοιάζουν μέ ἀγελάδες καί γαϊδούρια….
2. Ὁ Δαυΐδ παρομοιάζει τούς Ἓλληνες μέ ἀκάθαρτα κτήνη..(Οἱ ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ εἶναι οἱ ψαλμοί τοῦ Ὀρφέως, διότι στήν ἐβραϊκήν γλῶσσαν ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ δέν ὑπάρχουν, θά ἢθελα νά μᾶς φέρουν οἱ ἐβραῖοι τό πρωτότυπον κείμενον νά τό δοῦμεν κι ἐμεῖς)
3. Ἀπό τό Σαμχρεντίν 974 β, ἡ σεξουαλική συνουσία τοῦ ἓλληνος εἶναι ὃπως ἀκριβῶς καί τοῦ κτήνους…..
4. Ἀπό τό Ἰόρι 3 32-37, 1, ἀντικαθιστεῖτε τούς νεκρούς Ἓλληνες, ὃπως ἀντικαθιστεῖτε τούς νεκρούς γαϊδάρους ἢ ἀγελάδες που ψόφησαν…..
5. Ἀπό τό Χάφ Ζαράχ 78, οἱ ἑλληνικές ἐκκλησίες (τοῦ Δήμου) εἶναι τόποι εἰδωλολατρείας….
6. Τά εὐαγγέλια, ὀνομαζόμενα τεύχη τῆς ἀνομίας εἶναι αἰρετικά βιβλία, Σαβά 196 α΄…
7. Ἀπό τό Χάφ Ζαράχ α΄ οἱ ἑορτές τῶν Ἑλλήνων ὠνομάσθησαν ἡμέρες συμφορᾶς….
8. Στό Κεταβούκ 3β, τό σπέρμα τῶν Ἑλλήνων ἒχει τήν αὐτήν ἀξίαν μέ τοῦ κτήνους….
9. Στό Ἀποχάντ Ζαράχ 16 β, οἹ καλύτεροι τῶν Ἑλλήνων πρέπει νά φονεύονται…..
10. Στό Ζεπέρ οχ ίντερ 177 β, ἐάν ἐβραῖος φονεύσει ἓλληναν δέν διαπράττει ἒγκλημα….
11. Κεμπούκ 6 β σελ. 78, οἱ Ἐβραῖοι ὀνομάζονται ἂνθρωποι οἱ Ἓλληνες δέν ὀνομάζονται ἂνθρωποι..
12. Ἀπό τό Λάχ Ζαραχ 22 α, οἱ Ἓλληνες εἶναι ὓποπτοι συνουσίας μέ τά ζῶα…
13. Στό Κιβουσίμ 68 α, οἱ Ἓλληνες εἶναι ἓνας λαός γαϊδάρων….
14. Στό Μισράχ 225, οἱ Ἓλληνες ἐπλάσθησαν γιά νά ὑπηρετοῦν τούς Ἐβραίους πάντοτε…
15. Σαγκερντίν 92, 1, οἱ Ἓλληνες εἶναι φυλή, ἀγέλη κτηνῶν, προερχομένη ἐκ τοῦ Σατανᾶ καί μόνον τό ὂνομα τοῦ χοίρου δικαιοῦνται νά φέρουν…..

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΚΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Δέν θά συνεχίσω διότι δέν θέλω νά ἐξάψω τά πάθη καί δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπιφέρω οὐδεμίαν ἀντιπαράθεσιν μέ τούς Ἐβραίους, οἱ ὁποῖοι σάν λαός οἱ ἲδιοι, δέν ἐννοῶ τό Ταλμούδ, οἱ ὁποῖοι σάν λαός εἶναι ἀληθινά κατά τό μᾶλλον ἢ ἦτον εὐγενής λαός καί μιλάω γιά τούς ἀληθινούς Ἐβραίους, δέν μιλάω γιά τούς ψευτοεβραίους Ἐσκενάζυ καί Δάρους. Σέ ἐκεῖνον στό ὁποῖον θέλω νά κάνω ἀντιπαράθεσιν εἶναι, σκεφθεῖτε ὁ κ. Δένδιας ἓλλην ὑπουργός καί ὁ κ. Ἀθανασίου προσπαθεῖ νά φέρῃ ἀντιρατσιστικόν νόμον, γιά νά μήν κατηγοροῦμεν τούς ἐβραίους. Δέν κατηγοροῦμεν κανέναν, ἐγώ αὐτό που ἒκανα εἶναι νά διαβάσω αὐτό που θεωρῶ ρατσιστικόν στά δικά σας τά βιβλία, τά ὁποῖα ἐάν κι ἐφ’ ὃσον ψηφιστεῖ ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος, θά θέλαμεν τά ἑλληνικά δικαστήρια, νά ἐκφέρουν μίαν γνώμην καί νά ἀποφασίσουν περί τοῦ ρατσισμοῦ τοῦ Ταλμούδ τῶν Ἐβραίων. Θά τό θέλαμεν αὐτό διότι γιά ἐμᾶς στό κάτω-κάτω ἂν κανείς πεῖ κάτι ἀπό ἑλληνικήν συνείδησιν ἢ ὂχι, εἶναι ἡ ἂποψις ἑνός. Ἐνῷ ἐδῶ πρόκειται για τήν νομοθεσίαν μέ τήν ὁποίαν διακυβεύεται ἡ φήμη ἑνός ὁλοκλήρου λαοῦ που ζεῖ γιά δύο χιλιάδες χρόνια μέ τά προστάγματα αὐτά τοῦ Ταλμούδ. Θά μποροῦσεν κανείς νά μᾶς ἐξηγήσῃ ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια, ἢ νά μᾶς δώσῃ μίαν γνώμην περί τοῦ Ταλμούδ τῶν Ἐβραίων καί νά ἒχουμεν δηλ. μίαν ἀπόφασιν τελικῶς ἐπίσημον ἀπό τά δικαστήρια, πῶς κρίνουν τελικῶς αὐτές τίς ἐπιλογές τους τέλος πάντων που ἒχουν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καί ποιός εἶναι ὁ ρατσιστής, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑβρίζουν σκαιότατα καί χυδαιότατα στά ἱερά τους βιβλία, ἢ ἐμεῖς που τούς ἒχωμεν κάνει ὑπουργούς καί πρωθυπουργούς ; Πρόθεσίς μας εἶναι νά δείξωμεν ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ρατσιστής.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Αὐτό που κάνουν εἶναι πολύ εὐφυές, ἒφτιαξαν ἓναν ὑποτίθεται θρησκευτικόν νόμον, ὁ ὁποῖος εἶναι κοσμικός νόμος τελικά, τούς λέει πῶς νά ζοῦν τήν ζωήν τους, ποιόν νά κλέβουν, ποιόν νά ληστεύουν, ποιόν νά σκοτώνουν, ἀλλά μετά τούς ἂφησαν ἐλευθέρους μέσα σέ ὃλον τόν πλανήτην ἒχοντάς τους θωρακισμένους μέ μίαν νομοθεσίαν δημιουργώντας ἒτσι ἓνα τεράστιον κράτος χωρίς σύνορα. Διότι αὐτοί δέν παντρεύονται ἐξωτερικά, αὐτοί καί ν’ ἀλλάξουν τό ὂνομά τους καί νά τά κάνουν Σημίτης ἢ Σαμαρᾶς ἢ ὁτιδήποτε ἂλλον αὐτοί παραμένουν πάντοτε μέσα στά ὃρια τῆς δικῆς τους νομενκλατούρας, που σημαίνει ὃτι εἶναι ἓνα τεράστιον κράτος σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην, ἀλλά ἀπό ποῦ πῆραν τό παράδειγμα; Τό παράδειγμα τό πῆραν ἀπό τόν ἑλληνισμόν διότι ὁ ἑλληνισμός εἶναι κοσμοθεώρησις. Ὁ ἑλληνισμός ἐνέχει τήν ἒννοιαν τοῦ θείου ἀλλά δέν εἶναι θρησκεία.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Ὁ ἑλληνισμός λοιπόν γιά νά μπορέσῃ νά μπῇ στήν ἂκρην, ἒπρεπεν νά δημιουργηθῇ ἡ ἐβραιογενής θρησκεία που λέγεται χριστιανισμός, οὓτως ὣστε ὁ τρόπος ζωῆς που περιγράφει ὁ ἑλληνισμός νά ἀντικατασταθῇ ἀπό τόν τρόπον ζωῆς που περιγράφει τό Ταλμούδ. Αὐτή ἦταν ἡ πολύ εὐφυής κίνησις που ἒκαναν καί τό γεγονός ὃτι δέν εἶχαν κράτος ἐπί 2000 χρόνια, εἶναι δική τους ἐπιλογή, ἒτσι; Δέν εἶναι ὃτι τούς ἐμπόδιζεν κανείς νά μαζευτοῦν σέ ἓνα μέρος καί νά κάνουν κράτος, ἦταν δική τους ἐπιλογή γιά νά μπορέσουν νά ἀλώσουν τίς ἐξουσίες ὃλων τῶν κρατῶν. Εἶναι λοιπόν ἓνα τεράστιον κράτος, σέ ὃλον τόν κόσμον κι εἶναι θωρακισμένοι μέ τό Ταλμούδ καί τόν ἐβραϊκόν νόμον, ἀκόμη καί τό Ἰσραήλ σήμερα, που ὑποτίθεται ὃτι εἶναι ἐβραϊκόν κράτος, λόγῳ τοῦ ὃτι δέν ἒχει σύνταγμα, εἶναι κι αὐτό μέρος ὃλης αὐτῆς τῆς ἐξισώσεως. Ἂρα ἀντικατέστησαν τόν ἑλληνισμόν μέ τόν ἐβραϊσμόν καί διεσπάρησαν σέ ὃλον τόν πλανήτην, γιατί; Διότι ὑπῆρχεν ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἓλλ, καί ἡ ὁποία εἶχεν ἐπιβάλλει τόν ἑλληνικόν τρόπον ζωῆς καθώς ἐπίσης καί τήν καθομιλουμένην ἡ ὁποία πρίν ἀπό τόν πύργον τῆς Βαβέλ, ὀμιλεῖτο κι ἐγίνετο κατανοητή ἀπό ὃλους τούς λαούς τοῦ πλανήτη. Καταλαβαίνετε πώς αὐτό οὒτε τυχαῖον ἦταν παρά ἀποτελοῦσεν ἓνα πολύ συγκεκριμέμνον πρόγραμμα (τῶν Ἐβραίων), τό ὁποῖον ἢρχισεν ἀπό τό 930 πΧ, ὁπότε ἦταν ἡ χρονολογία τῆς ἀρχῆς τῆς βασιλείας τοῦ Σολομῶντος. Γι’αὐτό καί ἡ ἐπιτροπή που δημιουργήθηκεν τό 1944 γιά νά ἐλέγχῃ τόν χρυσόν, ὠνομάσθη trilenium commission, τρισχιλιετής ἐπιτροπή. Παραπέμπει στήν ἐποχήν ἐκείνην τοῦ Σολομῶντος, ἀπό τήν ἐποχήν ἐκείνην δέν ἒχουν κατ’ ἐπιλογήν τους κράτος, γιά νά διεισδύσουν καί νά διαβρώσουν ὃλες τίς κοινωνίες, οὓτως ὣστε ἐν τέλει, νά ἐκλέξουν καί τόν παγκόσμιον κυβερνήτην, τόν ὁποῖον τόν ἒχουν ἐκλέξει ὃπως σᾶς εἶπα, εἶναι ὁ David Rothschild μέ τήν σύζυγόν του Olympia Aldobradini. Ἂρα λοιπόν, ἐδῶ ἒχωμεν μίαν πολύ ἐπιφανειακήν περιγραφήν τῶν ἰσορροπιῶν στόν πλανήτην, θέλω ὃμως, κι αὐτό εἶναι τό δῶρον που κάνωμεν σήμερα στούς Ἒλληνες, νά καταλάβουν τό μέγεθος τῆς ἀποστολῆς.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

Ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι τόσον σημαντική που τό ἀνθρώπινον γένος ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτήν καί τόν ἑλληνικόν λαόν, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία γι’ αὐτό. Ὁ σκοπός μας εἶναι νά ἐπανέλθῃ ὁ ἑλληνισμός σάν παγκόσμια ἀξία καί ν’ἀποτελῇ ἓνα τόσον λαμπερόν παράδειγμα παγκοσμίως, ὃπου μέ τήν ἐλευθέραν βούλησίν των οἱ ὑπόλοιποι λαοί, θά θελήσουν νά ἀκολουθήσουν καί θά ξεφύγουν ἀπό τήν Κρόνιαν ἀδελφότηταν κι ἀπ’τό Arcana Arcanorum Atlantis, εἶναι ἡ ὢρα γιά τήν τρίτην ἀναμέτρησιν τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τούς Ἂτλαντες. Ὁ καθένας ἂς ἀναλάβῃ τίς εὐθύνες του τήν καινούργια χρονιά, ἡ ὁποία θά εἶναι προσοδοφόρα, λαμπερή καί γιά ὃλους, μά γιά ὃλους τέλεια ἱκανοποιητική καί εύδαιμονούσα.

ΔΟΚΤΩΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΣΤΟ ART FM RADIO ΚΥΠΡΟΥ 27/12/2013
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ: Α. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : ΟΜΑΔΑ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s