ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 5 ΗΠΕΙΡΩΝ. Αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη τοπικά είναι η κοινότητα του δήμου, που αποτελείται από το σύνολο των κοινοτήτων των συνοικιών του εκάστοτε δήμου, με δική της αυτόνομη εκκλησία του δήμου, συνέλευση και προεδρείο, ως διοικητικό όργανο. Η δημοτική κοινότητα κοινό μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί την αυτοδιοικούμενη βασική κοινοτική μονάδα στο οικουμενικό μας δίκτυο Κοινοτήτων Κοινών, ένα κράτος του δήμου κατά τον αρχαιοελληνικό ορισμό. Οι συνοικιακές Κοινότητες με τις τοπικές Κοινότητες της γειτονιάς της η καθεμία, αποτελούν  μέρη αυτού του αυτοδιοικούμενου κοινοτικού κράτους του δήμου. Ως αυτοδιοικούμενη μονάδα στο πλανητικό οικουμενικό μας δίκτυο συγκροτεί εκκλησία του δήμου και συνελεύσεις της εκκλησίας του δήμου και διοικεί δια αυτών τον δήμο της και αποφασίζει και εκτελεί για όλα όσα αφορούν τον δήμο της. Οι δημοτική εκκλησία του δήμου συγκροτεί σε κάθε συνοικία που ανήκει σε αυτόν τον δήμο, τμήματα της εκκλησία του δήμου, των οποίων το σύνολο είναι η εκκλησία του δήμου με ένα κεντρικό συντονιστικό προεδρείο όπως το έχουμε ορίσει. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ

Το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας της συνοικίας,  δήμου, περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και της οικουμενικής κοινότητας κοινού αποτελείται  από τα εξής όργανα: 1.Γενική συνέλευση. 2. Διοικητικό συμβούλιο. 3. εφορευτική επιτροπή. 4.  Ομάδα ερευνών. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση της εκκλησίας του εκάστοτε δήμου από τα επίλεκτα μέλη των αδελφοτήτων.Προς συμμόρφωσή με την υφισταμένη νομοθεσία, το ΔΣ αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ευθύνονται Τύπου και Νομικό Σύμβουλο.  

Το προεδρείο διευθύνει την εκάστοτε εκκλησία των πολιτών και τις συνελεύσεις αυτών βάσει των κανόνων του καταστατικού. Το εκάστοτε προεδρείο εκάστης εκκλησίας εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, τις καταστατικές πολιτικές και συμφωνίες και εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και  εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία των κοινοτήτων, εκκλησιών, σχολών και ομάδων δράσεων, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης τους, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης Ελλήνων, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης. Το διοικητικό αυτό όργανο εκτελεί τα καθήκοντα του και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων, απαρέγκλιτα και χωρίς αυθαιρεσίες, όχι ως άρχοντες αλλά ως δίκαιοι  ηγέτες της κοινότητας  τους. Σε κάθε  δημοτική κοινότητα στο εκάστοτε συνοικιακό τμήματα τους όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα και καθήκον να γίνουν ομαδάρχες συντονιστές εκ περιτροπής και κυκλικά, όπως και να εκλέγουν στα διοικητικά όργανα της κοινότητας και της αντίστοιχης εκκλησίας του δήμου, για όσο χρόνο και όπως προβλέπει το καταστατικό.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την δημοτική, την εθνική, την ηπειρωτική και την οικουμενική εκκλησία του δήμου εκτελούνται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της εκάστοτε κοινοτικής εκκλησίας του δήμου από τα συνοικιακά τμήματα της εκκλησίας του δήμου της συνοικιακής κοινότητας, τις τοπικές κοινότητες της εκάστοτε συνοικίας και  τις ομάδες τους πρωταρχικά. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν και να εκτελεστούν σε συνοικιακή βάση, προωθούνται για να επιλυθούν, σε δημοτική βάση. Προβλήματα και αποφάσεις που δεν μπορούν να λυθούν σε δημοτική βάση προωθούνται να επιλυθούν σε περιφερειακή βάση, μετά σε εθνική, σε ηπειρωτική και σε πλανητική οικουμενική βάση, δια των θεσμικών οργάνων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανόνες της. 

Οι δημοτικές κοινότητες, είναι διαδικτυακές εικονικές πρωταρχικά και οργανώνονται στο δικό μας κοινοτικό κοινωνικό δίκτυο με όλες τις απαιτούμενες δομές, οι οποίες απεικονίζουν λειτουργικά και δομικά τους κοινοτικούς θεσμούς και τις κοινοτικές δράσεις. Από αυτές τις διαδικτυακές εικονικές κοινότητες  και τις λειτουργικές δομές τους, απορρέει η οργανωτική δομή του κοινοτικού μας συστήματος στον εκάστοτε τοπικό, συνοικιακό, δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό, ηπειρωτικό και οικουμενικό χώρο, σύμφωνα με σχέδιο, πρόγραμμα και διαδικασίες που έχουμε σχεδιάσει, αφού μας έχετε παραχωρήσει συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία.  Κάθε κοινότητα δήμου,  περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και η πλανητική κοινότητα, συγκροτεί διαδικτυακή κοινότητα, μέσω των κοινωνικών δικτύων, με αντίστοιχη διαδικτυακή εκκλησία των πολιτών και με τις αντίστοιχες διαδικτυακές ομάδες δράσεων και σχολές παιδείας της.

Η εκάστοτε κοινότητα με την εκκλησία του δήμου της συγκροτεί και οργανώνει τις σχολές παιδείας και δια βίου μάθησης, το διδακτέο υλικό σε αυτές και τις στελεχώνει με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, και διδακτικά εργαλεία, όπως το e-lerning και άλλες πλατφόρμες ψηφιακού σχολείου και εξ αποστάσεως μάθησης και διδασκαλίας. Κάθε κοινότητα δήμου, συγκροτεί τοπικά σχολές παιδείας και δια βίου μάθησης επί δημοτικού επιπέδου σύμφωνα με τα κοινά προγράμματα και τα εξειδικευμένα τοπικά και δημοτικά προγράμματα εκάστου δήμου. Κάθε κοινότητα δήμου συγκροτεί και οργανώνει τις καταστατικές ομάδες δράσεων επί δημοτικού επιπέδου σύμφωνα με τα κοινά προγράμματα δράσεων και τα εξειδικευμένα τοπικά και δημοτικά προγράμματα εκάστου δήμου.

Τα μέλη των εκάστοτε κοινοτήτων σε τοπικό και συνοικιακό επίπεδο κυρίως που έχουν επαφή στο χώρο δια ζώσης, αλλά και παντού όπου συναντώνται με μέλη του κοινοτικού μας δικτύου της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, οφείλουν να δομήσουν τις σχέσεις τους και την συμπεριφορά τους προς αλλήλους με φιλικότητα και διαλογικότητα, με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση,  αλληλοευγένεια και αλληλεγγύη. Το κάθε μέλος έχει καθήκον να συμπαραστέκεται εμπράκτως ως πρόσωπο, αλλά και δια των θεσμικών οργάνων των κοινοτήτων μας, σε κάθε άλλο μέλος επί προσωπικών του και οικογενειακών του θεμάτων δια τα οποία έχει ζητήσει βοήθεια η είναι γνωστόν πως χρειάζεται βοήθεια. Οφείλει να του προσφέρει βοήθεια για αυτοβοήθεια αρχικά, βοήθεια γνώσης και πληροφόρησης, βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπίνων σχέσεων και βοήθεια οικονομική στο μέτρον του δυνατού. Τα μέλη μας όμως δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται αυτό το καθήκον και να το καταχρώνται, αλλά να προσπαθούν αρχικά δια αυτοβοήθειας να λύνουν τα προβλήματα τους καιόταν δεν μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς να ντρέπονται μια που όλοι μας στην ζωή μας το χρειαζόμαστε. Αυτή η συμπεριφορά ο ένας στον άλλο δομεί σχέσεις αδελφικότητας, εμπιστοσύνης και φιλίας και συμβάλει στην συλλογική μας προσπάθεια και στην επίτευξη των στόχων της. 

Γίνετε συνδημιουργοί και ενταχθείτε στα κοινά κοινότητες μας. Την πλανητική μας κοινότητα κοινόν, την Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και φιλελλήνων, αποτελούμενη από πλήθος κοινοτήτων κοινών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Ηπείρων, θέλουμε να την συγκροτήσουμε δια τους λόγους που περιγράφουμε στον  σύνδεσμο αυτόν και με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και θέλουμε επίσης να επιτύχουμε την δημοκρατία στην Ελλάδα και τον Ελληνικό κόσμο με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν και την αφθονία, την ευημερία και τον πλούτο της κοινωνίας και εκάστου πολίτη με τον τρόπο που περιγράφουμε στον σύνδεσμο αυτόν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s